Nyheter


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Helsesertifikatene til samhandel med småfe og avlsmateriale fra småfe justeres til nye EU-regler om prionsykdommer (TSE-regelverket)

Helsesertifikatene brukes ved samhandel innen EØS og import fra tredjeland. Som et ledd i EØS-avtalen gjennomfører Mattilsynet forordning (EU) 2016/2002 som endrer helsesertifikatene som skal benyttes ved innførsel/import av småfe... http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/helsesertifikatene_til_samhandel_med_smaafe_og_avlsmateriale_fra_smaafe_justeres_til_nye_euregler_om_prionsykdommer_tseregelverket.25187 Publisert 17.01.2017 | Sist endret 17.01.2017

Ny forskrift om opprinnelsesmerking av kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe

Det er i dag krav om opprinnelsesmerking av kjøtt fra storfe. Med den nye forskriften vil det også bli krav om å oppgi opprinnelsen på ferskt, kjølt eller fryst kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe. Vi viser til høringsbrevet og fo... http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/ny_forskrift_om_opprinnelsesmerking_av_kjott_fra_svin_sau_geit_og_fjorfe.25199 Publisert 17.01.2017 | Sist endret 17.01.2017

Endring i forskrift om honning

Forskrift om honning foreslås nå endret som en følge av oppdatering av EUs regelverk. En «ingrediens» er et stoff som brukes ved fremstilling eller produksjon av et næringsmiddel. Innhold av pollen i honning er en følge av bienes ... http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/kvalitetsbestemmelser/endring_i_forskrift_om_honning.25186 Publisert 17.01.2017 | Sist endret 17.01.2017

Mistanke om ILA i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35877 Eiterfjorden i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk AS. Alle som ferdes og driver aktivitet i området må vise nødvendig akt... http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_naeroy_kommune_i_nordtrondelag.25185 Publisert 17.01.2017 | Sist endret 17.01.2017

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på matfisklokaliteten 10828 Kleppenes N i Hammerfest kommune. Eier av lokaliteten er Grieg Seafood Finnmark AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å eta... http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_hammerfest_og_kvalsund_kommuner_i_finnmark.25172 Publisert 13.01.2017 | Sist endret 13.01.2017

Ny drikkevannsforskrift og ny veileder

En ny drikkevannsforskrift som innebærer strengere krav til alle vannforsyningssystemer, trådte i kraft 1. januar 2017. De skjerpede kravene vil bidra til at abonnentene får en sikrere vannforsyning med færre lekkasjer på nettet o... http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/ny_drikkevannsforskrift_og_ny_veileder.25158 Publisert 12.01.2017 | Sist endret 12.01.2017

Drikkevannsforskriftens veileder skal revideres

Mattilsynet har skrevet en helt ny veileder til drikkevannsforskriften. Veilederen gjelder fra 1. januar 2017. Fordi den kan være et viktig verktøy for at vannverkseierne skal levere drikkevann i samsvar med forskriftskravene vil ... http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/drikkevannsforskriftens_veileder_skal_revideres.25146 Publisert 11.01.2017 | Sist endret 18.01.2017

Ny helsepåstand knyttet til et kosttilskudd og avvisning av tre helsepåstander

Helsepåstand knyttet til kosttilskuddet Limicol®I EU diskuteres en helsepåstand knyttet til kosttilskuddet Limicol® som det er søkt godkjenning om. Søknaden faller under artikkel 14(1)(a) i påstandsforordning som omhandler påstand... http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/ernarings_og_helsepastander/ny_helsepaastand_knyttet_til_et_kosttilskudd_og_avvisning_av_tre_helsepaastander.25048 Publisert 05.01.2017 | Sist endret 11.01.2017

Endringer i fôrvareforskriften (høringsfrist 15.02.2017)

Endringen gjelder endringer i forskrift 12. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften. Endringene omfatter fjerning av forbudet mot omsetning og bruk av fiskefôr som inneholder salmonellabakterier. Det er også presise... http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/aktive_prosesser/endringer_i_forvareforskriften_horingsfrist_15022017.25039 Publisert 04.01.2017 | Sist endret 18.01.2017

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Hammerfest kommune

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10828 Kleppenes i Hammerfest kommune i Finnmark. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS. Påvisningen bygger på prøver tatt av virksomheten 18. desember 2016. Vet... http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hammerfest_kommune.25010 Publisert 28.12.2016 | Sist endret 03.01.2017

Forskriften for å begrense spredning av skrantesjuke er endret

Skrantesjuke (CWD) er en dødelig hjortedyrsykdom som ble oppdaget i Norge for første gang i april i år. Forskrift med tiltak for å begrense spredningen av skrantesjuke blant hjortedyr ble fastsatt i juli. Forskriften videreføres, ... http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/forskriften_for_aa_begrense_spredning_av_skrantesjuke_er_endret.24998 Publisert 23.12.2016 | Sist endret 23.12.2016

Fotråte i sauebesetning i Rogaland

Det er påvist fotråte i en sauebesetning i Hjelmeland kommune i Rogaland. Mattilsynet kartlegger kontaktbesetninger og båndlegger disse inntil de er utredet og prøvetatt. Nå er det viktig med tydelige og raske tiltak, for å hindre... http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fotrate/fotraate_i_sauebesetning_i_rogaland.24973 Publisert 22.12.2016 | Sist endret 22.12.2016

Påvist saueskabbmidd på lama i Rogaland

Det er påvist saueskabbmidd (Psoroptes ovis) på en lama i Rogaland. Saueskabbmidd er harmløst på lama og smitter ikke til mennesker. Midden kan imidlertid smitte og være alvorlig for sau. Saueskabbmidd er årsak til saueskabb, en ... http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/Saueskabb/paavist_saueskabbmidd_paa_lama_i_rogaland.24971 Publisert 22.12.2016 | Sist endret 22.12.2016

Endringer i importreglene for ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer - kontroll for aflatoksiner

På grunn av vedvarende problemer med en rekke produkter fra Etiopia, Argentina og Aserbajdsjan har EU-kommisjonen besluttet å ta disse inn i kontrollregelverket for aflatoksiner, forordning (EU) nr. 884/2014. Videre har man endret... http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endringer_i_importreglene_for_ikkeanimalske_naeringsmidler_og_forvarer__kontroll_for_aflatoksiner.24962 Publisert 22.12.2016 | Sist endret 22.12.2016

Endring i forskrift om plantevernmidler

Det har vært flere endringer i EUs regelverk for plantevernmidler siden sist høring av endringer i august 2016. Disse endringene gjelder godkjenninger, regodkjenninger, avslag og endringer i vilkår for aktive stoffer som kan inngå... http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/endring_i_forskrift_om_plantevernmidler.24938 Publisert 20.12.2016 | Sist endret 23.12.2016

Informasjon om pågående utbrudd av fugleinfluensa (AI)

Det er nå påvist fugleinfluensa i 17 land i Europa, blant annet i Danmark, Sverige og i Finland. Risikoen for smitte til Norge er lav. Veterinærinstituttet vurderer risikosituasjonen i Norge kontinuerlig. Etter at sykdommen ble på... http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/informasjon_om_paagaaende_utbrudd_av_fugleinfluensa_ai.24728 Publisert 19.12.2016 | Sist endret 21.12.2016

Forslag om opphevelse av soneforskrift for å forebygge og bekjempe lakselus i Hordaland og Rogaland

Mattilsynet foreslår å oppheve forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kom... http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/forslag_om_opphevelse_av_soneforskrift_for_aa_forebygge_og_bekjempe_lakselus_i_hordaland_og_rogaland.24903 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 15.12.2016

Risikovurdering av dyrevelferd ved metoder for merking og sporing av oppdrettsfisk

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at det ikke finnes noen metoder for å merke og spore rømt oppdrettsfisk som ikke innebærer risiko for svekket dyrevelferd. Bakgrunnen for risikovu... http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/risikovurdering_av_dyrevelferd_ved_metoder_for_merking_og_sporing_av_oppdrettsfisk.24900 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 16.12.2016

Gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd

Regjeringen har i budsjettet for 2017 økt bevilgningen til Mattilsynet med 12,5 millioner kroner for tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd mot tilsvarende økning i gebyrinntekter. I proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2017... http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/gebyr_ved_tilsyn_og_kontroll_med_fiskehelse_og_fiskevelferd.24898 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 03.01.2017

Forslag om nye regler om våravlusning 2017

Dagens krav om våravlusning er ikke lengre egnet til å sikre lavest mulig smittepress på utvandrende laksesmolt.Mattilsynet mener at gjeldende krav om våravlusning ikke lengre er forsvarlig, hverken for smitte til utvandrende vill... http://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/forslag_om_nye_regler_om_vaaravlusning_2017.24897 Publisert 15.12.2016 | Sist endret 22.12.2016