Kvalitetsbestemmelser om matvarer


Publisert 14.03.2016 | Sist endret 14.03.2016

Kvalitetsregelverk brukes ofte som en samlebetegnelse på regelverk som gjelder for visse næringsmidler eller grupper av næringsmidler. I disse forskriftene settes det krav til råvarer, fremstillingsmetoder og ferdig produkt samt krav til merking av produktene og til bruk av de betegnelsene som defineres i forskriftene.

Hovedformålet med såkalt kvalitetsregelverk er å bidra til redelig omsetning av næringsmidler, herunder hindre at forbrukerne blir villedet og sikre like konkurransevilkår i markedet.

Næringsmidler som ikke er regulert i særskilte kvalitetsforskrifter, er uansett regulert av generelle bestemmelser om bruk av betegnelse og forbud mot villedende merking og markedsføring. Bestemmelsene er gitt i forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) § 1 jf. artikkel 7 samt artikkel 17 og vedlegg VI. Dessuten gjelder den helt overordnede kvalitetsbestemmelsen i generell forskrift 8. juli 1983 nr. 1252 for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler (generell forskrift) § 5. Ved tolkning av disse overordnede og generelle bestemmelsene, kan det være aktuelt å se hen til relevante nasjonale eller internasjonale standarder som gjelder for de aktuelle næringsmidlene.

Det er virksomhetene som har ansvaret for å følge regelverket, og Mattilsynet fører tilsyn med at næringsmidler produseres og merkes i samsvar med regelverket.

Mer om kvalitetsbestemmelser på matvarer

Betegnelsen Honning

Veiledning om forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter

Veiledning om bruk av betegnelser på ulike typer spiseis 

Endring i forskrift om honning

Send oss innspill innen: 15.02.2017

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev