Nyheter


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet har sendt ut varsel om vedtak om midlertidig reduksjon av MTB på lokalitet Bukkholmen i Alstadhaug kommune

Lokaliteten det gjelder er Bukkholmen som drives av Marine Harvest AS. I 2016 var det Marine Harvest AS som hadde fisk på lokaliteten. Redusert maksimalt tillat biomasse (MTB) vil gjelde for to år og reduksjonen dekker den neste p... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/mattilsynet_har_sendt_ut_varsel_om_vedtak_om_midlertidig_reduksjon_av_mtb_paa_lokalitet_bukkholmen_i_alstadhaug_kommune.25543 Publisert 24.02.2017 | Sist endret 24.02.2017

Nye regler for kontrollen av sesamfrø og paanblader fra India

Forsendelser med sesamfrø eller paanblader fra India skal gjennom en grensekontroll ved import til EØS-området, for å sikre at disse produktene ikke inneholder salmonella. Disse forsendelsene skal også følges av helsesertifikat og... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/nye_regler_for_kontrollen_av_sesamfro_og_paanblader_fra_india.25539 Publisert 24.02.2017 | Sist endret 24.02.2017

Ny forskrift om sertifikatmodell for handel med uflådd slakt av storvilt mellom EU/EØS-land

Sertifikatet skal brukes for å sikre at hygieneregelverket etterleves og at skrotten fra dyret er egnet til menneskemat. Sertifikatet forenkler frakt og er en kvalitetssikring og informasjonskilde mellom offentlige veterinærer i u... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/ny_forskrift_om_sertifikatmodell_for_handel_med_uflaadd_slakt_av_storvilt_mellom_eueosland.25524 Publisert 22.02.2017 | Sist endret 22.02.2017

Utkast til VKM-bestilling om potensielt toksiske metaller i gjødsel og antimikrobiell resistens

I likhet med alle andre naturlige elementer er de potensielt toksiske metallene arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr III og CrVI), kobber (Cu), bly (Pb), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn) tilstede i jord. Disse elementer finn... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/gjodsel_jord_og_dyrkingsmedier/organisk_gjodsel_jordforbedringsmidler_og_dyrkningsmedier/utkast_til_vkmbestilling_om_potensielt_toksiske_metaller_i_gjodsel_og_antimikrobiell_resistens.25511 Publisert 22.02.2017 | Sist endret 22.02.2017

Oppdaterte importregler for høy og halm

Det er nå tillatt å importere høy og halm fra Serbia. Imidlertid er det en begrensning på importen fra Ukraina og Hviterussland, der det kun er tillatt å importere halm i form av pellets til forbrenning. Forordningene (EU) nr. 359... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/oppdaterte_importregler_for_hoy_og_halm.25505 Publisert 21.02.2017 | Sist endret 21.02.2017

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag

Mattilsynet har 21. februar 2017 fastsatt forskrift som oppretter kontrollområde for bekjempelse og overvåking av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. ILA er påvist på sjølokaliteten 35877 Ei... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_naeroy_kommune_i_nordtrondelag.25495 Publisert 21.02.2017 | Sist endret 21.02.2017

Mattilsynet varsler tvangsmulkt for produsenter av triploid oppdrettsfisk hvis ikke velferdsprosedyrer kommer på plass

Mattilsynet mener deler av internkontrollprosedyrene til Norway Royal Salmons (NRS), Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood ikke oppfyller kravene. Prosedyrene skal sikre fiskevelferden ved triploid lakseproduksjon.... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskevelferd/mattilsynet_varsler_tvangsmulkt_for_produsenter_av_triploid_oppdrettsfisk_hvis_ikke_velferdsprosedyrer_kommer_paa_plass.25491 Publisert 20.02.2017 | Sist endret 21.02.2017

Delvis oppheving av vedtak om virksomhetskarantene

Mattilsynets hovedkontor har i en klagesaksbehandling delvis opphevet virksomhetskarantenen Norway Seafoods AS, avd Kjøllefjord, fikk i juli 2015. Det betyr at den resterende delen av virksomhetskarantene oppheves. Mattilsynet ila... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/delvis_oppheving_av_vedtak_om_virksomhetskarantene.25466 Publisert 17.02.2017 | Sist endret 17.02.2017

Endring av matkontaktforskriften (7. endring av plastforordningen)

Forordning (EU) 10/2011(plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.Siden forordn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/endring_av_matkontaktforskriften_7_endring_av_plastforordningen.25455 Publisert 16.02.2017 | Sist endret 16.02.2017

Endring av forskrift om prøvetaking og analyse av dioksiner og PCB i visse næringsmidler

Forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler gjennomfører forordning (EU) nr. 589/2014 som inneholder krav til prøvetakings- og analysemetoder ved ko... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/endring_av_forskrift_om_provetaking_og_analyse_av_dioksiner_og_pcb_i_visse_naeringsmidler.25450 Publisert 16.02.2017 | Sist endret 16.02.2017

Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 24.03.2017)

Endringen gjelder 13 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for plante... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_24032017.25439 Publisert 15.02.2017 | Sist endret 15.02.2017

Endring av prionregelverket (TSE) og biproduktregelverket åpner for bruk av insekter i fiskefôr

En endring av regelverket åpner for bruk av proteiner utvunnet av visse typer insekter i produksjon av fôr til akvakulturdyr. Bruken av slikt råmateriale er regulert i prionregelverket (TSE) og biproduktregelverket grunnet faren f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_av_prionregelverket_tse_og_biproduktregelverket_aapner_for_bruk_av_insekter_i_fiskefor.25432 Publisert 14.02.2017 | Sist endret 15.02.2017

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Nerøy kommune, Nord-Trøndelag fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 35877 Eiterfjorden i Nerøy kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_neroy_kommune_nordtrondelag_fylke.25419 Publisert 14.02.2017 | Sist endret 21.02.2017

Lettelser i krav ved handel med svineprodukter og levende gris fra EU-land med klassisk svinepest

Klassisk svinepest er en sykdom i tilbakegang, men finnes fremdeles i deler av Øst-Europa. Situasjonen ansees av EU å være bedre enn tidligere og stabil. Rettsakten endrer derfor handelsrestriksjoner i tråd med den forbedrede situ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/importavproduksjonsdyr/lettelser_i_krav_ved_handel_med_svineprodukter_og_levende_gris_fra_euland_med_klassisk_svinepest.25400 Publisert 13.02.2017 | Sist endret 13.02.2017

Nå kommer nytt regelverk for økologisk produksjon

EUs regelverk for økologisk produksjon vil snart bli gjeldende i Norge. Det betyr at norske økologiske produsenter innen kort tid må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle nye krav. Økologiske produsenter i EU-landene har fu... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/naa_kommer_nytt_regelverk_for_okologisk_produksjon.23984 Publisert 13.02.2017 | Sist endret 13.02.2017

Endring i regelverket om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Endringen gjelder oppdatering av grenseverdier (MRL) for stoffene rafoksanid, kobberkarbonat, eprinomektin og hydrokortisonaseponat. I forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften) finn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/endring_i_regelverket_om_legemiddelrester_i_naeringsmidler_fra_dyr.25413 Publisert 10.02.2017 | Sist endret 10.02.2017

Restriksjoner på import av fjørfeprodukter fra Ukraina

Mattilsynet har fra 8. februar 2017 innført restriksjoner på import av visse fjørfeprodukter fra et område i Ukraina. Hensikten er å forebygge spredning av fugleinfluensa etter at sykdommen nylig er påvist i området. Endringene in... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/restriksjoner_paa_import_av_fjorfeprodukter_fra_ukraina.25394 Publisert 08.02.2017 | Sist endret 08.02.2017

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet har 7. februar 2017 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.25390 Publisert 07.02.2017 | Sist endret 07.02.2017

Forslag om å oppheve forbudet mot åpen forbindelse i storfefjøs

Mattilsynet foreslår å fjerne forbudet mot åpen forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjelleren i storfefjøs. Kravet om godt klima i fjøset bør i stedet forsterkes med et krav om en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyrehold... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/storfe/forslag_om_aa_oppheve_forbudet_mot_aapen_forbindelse_i_storfefjos.25351 Publisert 06.02.2017 | Sist endret 06.02.2017

Påvist fiskesykdommen pancrease disease SAV 2 i Nærøy kommune

Det er påvist pancreas disease (PD) ved sjølokaliteten 29016 Båfjordstranda i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS. Emilsen Fisk AS varslet Mattilsynet 24.01.2017 om mistanke om PD SAV 2 på lokalit... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/paavist_fiskesykdommen_pancrease_disease_sav_2_i_naeroy_kommune.25340 Publisert 02.02.2017 | Sist endret 02.02.2017