Nyheter


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Delvis oppheving av vedtak om virksomhetskarantene

Mattilsynets hovedkontor har i en klagesaksbehandling delvis opphevet virksomhetskarantenen Norway Seafoods AS, avd Kjøllefjord, fikk i juli 2015. Det betyr at den resterende delen av virksomhetskarantene oppheves. Mattilsynet ila... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/mottak_tilvirking_fisk/delvis_oppheving_av_vedtak_om_virksomhetskarantene.25466 Publisert 17.02.2017 | Sist endret 17.02.2017

Endring av matkontaktforskriften (7. endring av plastforordningen)

Forordning (EU) 10/2011(plastforordningen) etablerer særskilte regler for plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Forordningen er gjennomført i Matkontaktforskriftens § 2c.Siden forordn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/matkontaktmaterialer/endring_av_matkontaktforskriften_7_endring_av_plastforordningen.25455 Publisert 16.02.2017 | Sist endret 16.02.2017

Endring av forskrift om prøvetaking og analyse av dioksiner og PCB i visse næringsmidler

Forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler gjennomfører forordning (EU) nr. 589/2014 som inneholder krav til prøvetakings- og analysemetoder ved ko... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/endring_av_forskrift_om_provetaking_og_analyse_av_dioksiner_og_pcb_i_visse_naeringsmidler.25450 Publisert 16.02.2017 | Sist endret 16.02.2017

Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften (høringsfrist 24.03.2017)

Endringen gjelder 13 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for plante... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_i_fortilsetningsstoffforskriften_horingsfrist_24032017.25439 Publisert 15.02.2017 | Sist endret 15.02.2017

Endring av prionregelverket (TSE) og biproduktregelverket åpner for bruk av insekter i fiskefôr

En endring av regelverket åpner for bruk av proteiner utvunnet av visse typer insekter i produksjon av fôr til akvakulturdyr. Bruken av slikt råmateriale er regulert i prionregelverket (TSE) og biproduktregelverket grunnet faren f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_av_prionregelverket_tse_og_biproduktregelverket_aapner_for_bruk_av_insekter_i_fiskefor.25432 Publisert 14.02.2017 | Sist endret 15.02.2017

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Nerøy kommune, Nord-Trøndelag fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 35877 Eiterfjorden i Nerøy kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_neroy_kommune_nordtrondelag_fylke.25419 Publisert 14.02.2017 | Sist endret 14.02.2017

Lettelser i krav ved handel med svineprodukter og levende gris fra EU-land med klassisk svinepest

Klassisk svinepest er en sykdom i tilbakegang, men finnes fremdeles i deler av Øst-Europa. Situasjonen ansees av EU å være bedre enn tidligere og stabil. Rettsakten endrer derfor handelsrestriksjoner i tråd med den forbedrede situ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/importavproduksjonsdyr/lettelser_i_krav_ved_handel_med_svineprodukter_og_levende_gris_fra_euland_med_klassisk_svinepest.25400 Publisert 13.02.2017 | Sist endret 13.02.2017

Nå kommer nytt regelverk for økologisk produksjon

EUs regelverk for økologisk produksjon vil snart bli gjeldende i Norge. Det betyr at norske økologiske produsenter innen kort tid må gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle nye krav. Økologiske produsenter i EU-landene har fu... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/naa_kommer_nytt_regelverk_for_okologisk_produksjon.23984 Publisert 13.02.2017 | Sist endret 13.02.2017

Endring i regelverket om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Endringen gjelder oppdatering av grenseverdier (MRL) for stoffene rafoksanid, kobberkarbonat, eprinomektin og hydrokortisonaseponat. I forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften) finn... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/endring_i_regelverket_om_legemiddelrester_i_naeringsmidler_fra_dyr.25413 Publisert 10.02.2017 | Sist endret 10.02.2017

Restriksjoner på import av fjørfeprodukter fra Ukraina

Mattilsynet har fra 8. februar 2017 innført restriksjoner på import av visse fjørfeprodukter fra et område i Ukraina. Hensikten er å forebygge spredning av fugleinfluensa etter at sykdommen nylig er påvist i området. Endringene in... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/restriksjoner_paa_import_av_fjorfeprodukter_fra_ukraina.25394 Publisert 08.02.2017 | Sist endret 08.02.2017

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet har 7. februar 2017 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.25390 Publisert 07.02.2017 | Sist endret 07.02.2017

Forslag om å oppheve forbudet mot åpen forbindelse i storfefjøs

Mattilsynet foreslår å fjerne forbudet mot åpen forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjelleren i storfefjøs. Kravet om godt klima i fjøset bør i stedet forsterkes med et krav om en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyrehold... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/storfe/forslag_om_aa_oppheve_forbudet_mot_aapen_forbindelse_i_storfefjos.25351 Publisert 06.02.2017 | Sist endret 06.02.2017

Påvist fiskesykdommen pancrease disease SAV 2 i Nærøy kommune

Det er påvist pancreas disease (PD) ved sjølokaliteten 29016 Båfjordstranda i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS. Emilsen Fisk AS varslet Mattilsynet 24.01.2017 om mistanke om PD SAV 2 på lokalit... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/paavist_fiskesykdommen_pancrease_disease_sav_2_i_naeroy_kommune.25340 Publisert 02.02.2017 | Sist endret 02.02.2017

Reglene for import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjestater er endret

Endringene gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter fra Israel og Makedonia og helsesertifikatene som skal følge med fjørfekjøtt og eggprodukter fra tredjestater. Import av levende fjørfe og strutsefugler, rugeegg og kjøtt fra ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/reglene_for_import_av_fjorfe_og_fjorfeprodukter_fra_tredjestater_er_endret.25327 Publisert 01.02.2017 | Sist endret 01.02.2017

Endring i regelverk for rester av plantevernmidler i mat og fôr (høringsfrist 14. mars 2017)

Mattilsynet hører forskriftsutkast som gjelder implementering av to forordninger som gjelder regelverk for plantevernmiddelrester i mat og fôrvarer:Forordning (EU) 2016/1785 endrer grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endring_i_regelverk_for_rester_av_plantevernmidler_i_mat_og_for_horingsfrist_14_mars_2017.25321 Publisert 31.01.2017 | Sist endret 31.01.2017

Påvist saueskabbmidd på lama i Vestfold

Veterinærinstituttet har påvist saueskabbmidd (Psoroptes ovis) på en død lama fra en gård i Sande i Vestfold. Saueskabbmidd gir oftest milde kliniske symptomer på lama og smitter ikke til mennesker. Midden kan imidlertid sm... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/Saueskabb/paavist_saueskabbmidd_paa_lama_i_vestfold.25309 Publisert 31.01.2017 | Sist endret 01.02.2017

Ny forskrift for melkeproteinene kaseiner og kaseinater

Det er i EU fastsatt et nytt direktiv om kaseiner og kasinater. Det nye direktivet (direktiv (EU) 2015/2203) opphever det gamle direktivet 83/417/EØF. Målet med det nye direktivet for kaseiner og kasientater er å gjøre fri flyt av... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/kvalitetsbestemmelser/ny_forskrift_for_melkeproteinene_kaseiner_og_kaseinater.25297 Publisert 27.01.2017 | Sist endret 27.01.2017

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35877 Eiterfjorden i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Midt Norsk Havbruk AS. Alle som ferdes og driver aktivitet i området må vise nødvendig aktsomhe... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_naeroy_kommune_i_nordtrondelag.25185 Publisert 27.01.2017 | Sist endret 27.01.2017

Forlengelse av importrestriksjonene for muslinger fra Tyrkia

Kravene særskilte beskyttelsestiltak for import av muslinger fra Tyrkia er forlenget. Det er fortsatt funn av E.coli og marine biotoksiner i disse produktene. De særskilte beskyttelsestiltakene innebærer et importforbud for levend... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/forlengelse_av_importrestriksjonene_for_muslinger_fra_tyrkia.25287 Publisert 26.01.2017 | Sist endret 26.01.2017

Endring i forskrift om plantehelse – regulering av nye trusler mot norske løvtrær

Amerikansk bjørkepraktbille (Agrilus anxius), asiatisk askepraktbille (Agrilus planipennis), citrustrebukk (Anoplophora chinensis) og asiatisk trebukk (Anoplophora glabripennis) er planteskadegjørere som kan angripe mange slekter ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/endring_i_forskrift_om_plantehelse__regulering_av_nye_trusler_mot_norske_lovtraer.25283 Publisert 26.01.2017 | Sist endret 27.01.2017