Nyheter


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Høring: Åpning for bruk av insekter i fiskefôr og eksport av animalske proteiner til dyrefôr

En endring av EØS-regelverket åpner for bruk av insekter som proteinkilde ved produksjon av fiskefôr. Det åpnes også for eksport av animalske proteiner til dyrefôr under visse vilkår. Endringene gjennomføres i prionregelverket (TS... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/horing_aapning_for_bruk_av_insekter_i_fiskefor_og_eksport_av_animalske_proteiner_til_dyrefor.25900 Publisert 28.03.2017 | Sist endret 28.03.2017

Endringer i forskrift om hold av pelsdyr

Mattilsynet skal følge opp stortingsmelding 8 (2016-2017) om pelsdyrnæringen og Stortingets vedtak om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen gjennom å foreslå endringer i forskrift om hold av pelsdyr. Stortingsmeldingen om pe... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/pelsdyr/endringer_i_forskrift_om_hold_av_pelsdyr.25880 Publisert 27.03.2017 | Sist endret 27.03.2017

Endring i forskrift om plantevernmidler: Brennenesleuttrekk og flere andre stoffer som aktive i plantevernmidler

Listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011 blir oppdatert fortløpende. Endringene blir vedtatt som endringsforordninger, dette gjelder både søknader om nye stoffer og revurderinger av tidligere godkjente s... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/godkjenning_av_plantevernmidler/endring_i_forskrift_om_plantevernmidler_brennenesleuttrekk_og_flere_andre_stoffer_som_aktive_i_plantevernmidler.25863 Publisert 24.03.2017 | Sist endret 24.03.2017

«Portforbudforskriften» for fjørfe er revidert

Siden høsten 2016 pågår det et stort utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Sentral-Europa. Utbruddet omfatter både ville og tamme fugler. I all hovedsak smittes de tamme fuglene av villfugl. Ny kunnskap har ført til at de forebyg... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/portforbudforskriften_for_fjorfe_er_revidert.25867 Publisert 24.03.2017 | Sist endret 24.03.2017

Endring av regelverk om prøvetakings- og analysemetoder av dioksiner og PCB-er i visse fôrvarer

Endringen skal blant annet sikre at fôrvirksomheter som analyserer for dioksiner og PCB bruker prøvetakingsmetoder gitt i forordning (EU) nr. 152/2009, for å sikre at prøvene er representative. I tillegg er det også flere tekniske... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/endring_av_regelverk_om_provetakings_og_analysemetoder_av_dioksiner_og_pcber_i_visse_forvarer.25856 Publisert 24.03.2017 | Sist endret 24.03.2017

Risikovurdering: Velferd for sledehunder og hunder som bor ute

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at hold av hunder utendørs og bruk av hunder i langdistanse sledehundløp, kan være belastende for hunder. Siden det finnes lite vitenskapelig litte... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/risikovurdering_velferd_for_sledehunder_og_hunder_som_bor_ute.25851 Publisert 23.03.2017 | Sist endret 24.03.2017

Utkast til ny basisforordning om alkoholsterke drikker og senere gjennomføring i norsk rett av den nye forordningen

Mattilsynet har sendt Kommisjonens utkast til ny basisforordning om alkoholsterke drikker på høring. Høringen gjelder også senere gjennomføring i norsk rett av den nye forordningen. Vi henviser til høringsbrevet mv. i boksen «Høri... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/kvalitetsbestemmelser/utkast_til_ny_basisforordning_om_alkoholsterke_drikker_og_senere_gjennomforing_i_norsk_rett_av_den_nye_forordningen.25836 Publisert 21.03.2017 | Sist endret 21.03.2017

Endring i regelverket om legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Monepantel er nå tillatt å bruke til storfe som ikke produserer melk for humant konsum. Storfe har fått grenseverdier for monepantel i muskel, fett, lever, og nyre, men ikke for storfemelk. I forskrift om grenseverdier for legemi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/endring_i_regelverket_om_legemiddelrester_i_naeringsmidler_fra_dyr.25831 Publisert 21.03.2017 | Sist endret 21.03.2017

Oppsummering: Mattilsynets arbeid med dyrevelferd - årsrapport 2016

Årsrapporten viser hva våre inspektører over hele landet fant på tilsyn, og hvilke tiltak som ble brukt for å bedre velferden for dyra og for å unngå mer lidelse. Inspektørene oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 42 dyrehold (0,... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/oppsummering_mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd__aarsrapport_2016.25809 Publisert 21.03.2017 | Sist endret 21.03.2017

Endring i forskrift om bruk av legemidler til dyr - lidokain

Mattilsynet arbeider med en forskriftsendring for å fjerne den særnorske korte tilbakeholdelsestiden for lidokain til matproduserende dyr unntatt hest. En rapport fra komiteen for legemidler til dyr (CVMP) i EMA (European Medicine... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/endring_i_forskrift_om_bruk_av_legemidler_til_dyr__lidokain.25818 Publisert 21.03.2017 | Sist endret 21.03.2017

MRSA påvist i svinebesetninger i Vestfold

Det er funnet MRSA-bakterier i to svinebesetninger i Vestfold. Norge er fortsatt i en unik situasjon der resistente LA-MRSA-bakterier ikke har fått slå rot i norske husdyrhold. Dette er en situasjon vi ønsker å beholde, og myndigh... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/mrsa_paavist_i_svinebesetninger_i_vestfold.25807 Publisert 20.03.2017 | Sist endret 21.03.2017

Ny økologiforskrift og oppdaterte veiledere fra 18. mars

Oppdatert EU-regelverk for økologisk produksjon ble gjeldende i Norge fra 18. mars 2017. Det er viktig at norske økologiske produsenter gjør nødvendige tilpasninger for å oppfylle de nye kravene. Det nye regelverket sikrer like ko... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/okologisk/landbruk/ny_okologiforskrift_og_oppdaterte_veiledere_fra_18_mars.25803 Publisert 20.03.2017 | Sist endret 21.03.2017

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet har 20. mars 2017 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.25790 Publisert 20.03.2017 | Sist endret 20.03.2017

Vedtak om midlertidig redusert oppdrettsproduksjon på Bukkholmen i Alstahaug kommune

Mattilsynet har fattet vedtak om at Marine Harvest AS’ lokalitet Bukkholmen får redusert produksjon for de to neste årene. Årsaken er langvarige lakselus- og fiskevelferdsproblemer. - Lakselusnivået på lokalitet Bukkholmen var o... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/vedtak_om_midlertidig_redusert_oppdrettsproduksjon_paa_bukkholmen_i_alstahaug_kommune.25781 Publisert 17.03.2017 | Sist endret 17.03.2017

Endring av listen over tredjeland med godkjent restkontrollprogram

Mattilsynet har vedtatt en endring av restkontrollforskriften, som gjelder for dem som skal importere animalsk mat fra tredjeland. Endringen er en rutineoppdate... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/endring_av_listen_over_tredjeland_med_godkjent_restkontrollprogram.25774 Publisert 17.03.2017 | Sist endret 17.03.2017

Mattilsynet opphever bekjempelsessone for ILA i Frøya kommune i Sør-Trøndelag

Mattilsynet har vedtatt forskrift som 15. mars 2017 opphever bekjempelsessonen for fiskesykdommen ILA opprettet omkring lokalitetene 12394  Ørnøya og 24696  Ørnøya II i Frøya kommune i Sør-Trøndelag fylke. På grunn av den smittsom... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessone_for_ila_i_froya_kommune_i_sortrondelag.25764 Publisert 16.03.2017 | Sist endret 16.03.2017

Endring av aromaforskriften: Endring av bruksbetingelser for 20 aromastoffer på unionslisten (høringsfrist 24. april 2017)

EU-kommisjonen har fastsatt rettsakten, forordning (EU) 2017/378. Denne endrer bruksbetingelsene for 20 aromastoffer på unionslisten til aromaregelverket.Rettsaktene vil først bli gjennomført i norsk rett etter at den er innlemmet... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/aroma/endring_av_aromaforskriften_endring_av_bruksbetingelser_for_20_aromastoffer_paa_unionslisten_horingsfrist_24_april_2017.25758 Publisert 15.03.2017 | Sist endret 15.03.2017

Ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom (PD)

Forslag til den fremtidige forvaltningen av PD har følgende hovedmål: Hindre spredning av PD nordover og sørover fra PD-sonen.Begrense konsekvensene av PD i PD-sonen, og legge til rette for at flest mulig anlegg innenfor PD-sonen ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/ny_forskrift_om_tiltak_mot_pankreassykdom_pd.25739 Publisert 14.03.2017 | Sist endret 14.03.2017

Nye krav til MRL-søknader for legemiddelrester i næringsmidler, og forslag til regelverk om ekstrapolering av MRL-verdier

Endringen gjelder forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.Forordning (EU) 2017/12 gir regler for innehold og format på søknaden til European Medicines Agency (EMA) for vurdering... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/legemiddelrester_i_mat/nye_krav_til_mrlsoknader_for_legemiddelrester_i_naeringsmidler_og_forslag_til_regelverk_om_ekstrapolering_av_mrlverdier.25725 Publisert 14.03.2017 | Sist endret 14.03.2017

Forslag til endringer i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer: Fôrmiddelkatalogen

Endringen gjelder revisjon av fôrmiddelkatalogen som gjør at forordning (EU) nr. 68/2013 blir erstattet av en ny rettsakt. Fôrmiddelkatalogen er tatt inn i norsk rett i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.Fôrmiddelkatalo... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/forslag_til_endringer_i_forskrift_om_merking_og_omsetning_av_forvarer_formiddelkatalogen.25720 Publisert 14.03.2017 | Sist endret 14.03.2017