Kunngjøring

Det er midlertidig unntak fra krav om papirsertifikat ved import av planter mv. under koronautbruddet fram til 1. februar 2021

Publisert 15.04.2020     Sist endret 15.12.2020

Koronautbruddet har medført problemer med å sikre at originale papirsertifikater følger med ved import av planter og andre sertifikatpliktige varer. Frem til 1. februar 2021 gis det unntak fra dette kravet, på visse vilkår.

Det godtas nå skannet kopi av et originalt plantesunnhetssertifikat eller reeksportsertifikat, når det ikke er mulig å oppfylle kravet i Forskrift om plantehelse om at et fysisk sertifikat skal følge med sendingen på importtidspunktet.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift som gir unntak fra kravet.

Vilkårene for dispensasjon

Det gis kun unntak fra kravet om originale papirsertifikater når det ikke er mulig å oppfylle på grunn av utbruddet av koronavirus. I tillegg må følgende vilkår må være oppfylt:

  • Importøren må være registrert hos Mattilsynet og utøve internkontroll, jf. forskrift om plantehelse § 7 og § 9.

  • Kopien må være av et originalt sunnhetssertifikat eller reeksportsertifikat som oppfyller kravene i forskrift om plantehelse § 20.

  • Kopien må være av en kvalitet som muliggjør en tilfredsstillende dokumentkontroll. Kopi av alle vedlegg til sertifikatet skal medfølge. Vedleggene skal referere til sertifikatnummeret og være stemplet, signert og datert.

  • Importøren skal sørge for mottakskontroll jf. forskrift om plantehelse § 23b og § 23c basert på kopien, og skal straks melde fra til Mattilsynet dersom kravene til dokumentene ikke er oppfylt eller det er mistanke om dette.

  • Importøren må sørge for å fremskaffe det originale papirsertifikatet så snart dette er mulig.

  • Kopien av sertifikatet inkludert alle vedlegg, skal oppbevares i henhold til kravene i forskrift om plantehelse § 25 inntil det originale papirsertifikatet foreligger.

For planter og andre varer der mottakskontrollen skal meldes i skjematjenesten, skal importør / mottakskontrollør, dersom alt er ok, krysse av for at kontrollen er gjennomført og at vilkårene er oppfylt, på bakgrunn av skannet kopi av sertifikatet.

Det er viktig at importør / mottakskontrollør registrerer i egen internkontroll hvilke sendinger som ikke er fulgt av originalt sunnhetssertifikat slik at dette kan dokumenteres ved en eventuell kontroll i ettertid. 

Problemer med å fremskaffe skannet kopi av originalsertifikat på importtidspunktet

Det kan i enkelte tilfeller oppstå problemer også med å fremskaffe skannet kopi av originalsertifikat på importtidspunktet. Det har vært meldt om slike problemer for visse frukter og grønnsaker fra Spania. I slike tilfeller vil det unntaksvis, og etter en risikovurdering, kunne gis dispensasjon etter ordinære regler. Begrunnet søknad om dispensasjon må da sendes til Mattilsynet, postmottak@mattilsynet.no.

Endringslogg

DatoHva
24.09unntaket er utvidet, og dato er derfor oppdatert med 1. februar 2021 i stedet for oktober
Fant du det du lette etter?