Faktaartikkel

Dispensasjon fra krav til ingrediensliste, næringsdeklarasjon mm. i matinformasjonsforordningen som følge av koronautbruddet

Publisert 22.04.2020     Sist endret 23.04.2020

Den spesielle situasjonen forårsaket av koronaviruset, har ført til at forsyningskjedene for noen varer ikke fungerer som vanlig. Virksomhetenes behov for råvarer, ingredienser og ferdig emballerte produkter, kan være endret og mindre forutsigbart enn normalt.

Mattrygghet vs. matsikkerhet

Mattrygghet defineres som næringsmidler som ikke skader konsumenten når den tilberedes og/eller konsumeres i henhold til tiltenkt bruk.

Matsikkerhet eksisterer når alle mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold som møter deres ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god helse.

Følgen kan være at matvarer og ingredienser må skaffes utenfor de vanlige forsyningskjedene.

Det kan også oppstå behov for midlertidige, mindre endringer i innhold eller andre avvik fra korrekt merking i henhold til matinformasjonsforskriften

Behov for dispensasjon fra merkekrav

Mattilsynet kan i særlige tilfeller gi en avgrenset dispensasjon fra merkekrav. Vi har fått tilbakemeldinger om at det er særlig følgende problemstillinger som er aktuelle i dagens situasjon.

Det kan være at dere har behov for:

  1. Omsetning av forbrukerpakninger som ikke er merket for det norske eller nordiske matmarkedet, det vil si behov for dispensasjon fra kravet om merking på norsk, § 2 jf. artikkel 15. Se egen informasjon om dette: Dispensasjon fra språkkravet i matinformasjonsforordningen

  2. Fravikelse fra kravet om korrekt ingrediensliste som «... skal omfatte alle ingrediensene i næringsmiddelet angitt i synkende rekkefølge etter vekt ...», artikkel 18.

  3. Andre mulige avvik som angivelse av opprinnelse eller feil i næringsdeklarasjon som en følge av punkt 2.

Vilkår for søknader om dispensasjon om punktene 2 og 3

Grunnlaget for dispensasjonen må være relatert til koronaepidemien. Det er viktig at matvareforsyningene sikres, samt å hindre unødvendig svinn av mat og emballasje.

Det kan være utfordringer med levering av ingredienser og råvarer til produkter, slik at resept må fravikes for å kunne opprettholde produksjonen. Det kan også tenkes andre forhold som har sin forklaring i koronautbruddet, som kan begrunne en dispensasjonssøknad.

En dispensasjon skal ikke gis hvis den medfører fare for mattryggheten. På merkeområdet betyr det at kravet om merking av allergener på norsk ikke kan fravikes. Matinformasjonsforordningen krever særlig merking av 14 allergener (se Vedlegg II i matinformasjonsforordningen), men produkter kan inneholde andre ingredienser som enkelte forbrukere ikke tåler. Det er dere som har ansvar for at produktene dere produserer og omsetter, er trygge.

Avvik mellom sammensetning av produktet og angivelse av ingredienser

Ingredienslisten skal angi alle ingrediensene i et produkt i fallende vektrekkefølge. Hvis én eller flere av ingrediensene ikke kan skaffes, vil dette ha betydning for produktets sammensetning. Det kan også ha betydning for ingredienslisten, næringsdeklarasjonen og andre opplysninger som opprinnelse.

En ingrediens kan utelates helt fra produktet, hvis det er teknisk mulig. Dette vil medføre at ingredienslisten angir en bestanddel som ikke finnes i produktet. I mange tilfeller er det akseptabelt fordi det sannsynligvis ikke medfører helsefare. I praksis dreier dette seg trolig om «små ingredienser» som krydder, tilsetningsstoffer og lignende, som utgjør en vektmessig liten del av produktet. Men husk at tilsetningsstoffer også kan inneholde allergener, og allergener skal alltid angis.

Det kan være nødvendig å erstatte en ingrediens med en annen. Mattilsynet antar at denne problemstillingen er mest aktuell for produkter hvor den vesentligste delen av resepten overholdes, men hvor det er behov for justering av en eller få ingredienser. Noe som kan resultere i at ingredienslisten ikke stemmer. I mange tilfeller vil endringen ha ingen eller liten betydning for forbruker, for eksempel at havsalt erstattes med salt fra saltgruver. Mens det i andre tilfeller kan ha betydning for forbrukernes helse eller etiske vurderinger. Det vil for eksempel ikke være akseptabelt å erstatte et vegetabilsk fortykningsmiddel, med gelatin laget av dyr inklusive svin.

Det er nødvendig med en sak til sak-vurdering for mulig endring av ingredienser og følgene det kan få for ingredienslisten. Som nevnt over vil det ikke være tilstrekkelig å anta at alle andre ingredienser enn de 14 som angis i vedlegg II i oversikten over allergener, vil være trygge i denne sammenheng. Dere har ansvar for mattryggheten og må foreta en konkret vurdering av mulig helsefare hos forbrukerne. 

Feil i angivelsen av opprinnelse

Noen produkter har opprinnelsen angitt på emballasjen. For eksempel et tomatbasert produkt, hvor produsenten alltid bruker italienske tomater og dette er angitt på emballasjen. Er det i dagens situasjon ikke mulig å få italienske tomater, så de må skaffes fra et annet land, kan feil angivelse av opprinnelse aksepteres.

Hvordan kan vi gi forbrukeren informasjon?

Dere skal ha en plan for og sørge for at de gir forbrukeren de nødvendige opplysningene om matvarene på norsk.

Slik søker dere om dispensasjon

Dere må beskrive hvorfor det er behov for dispensasjon, og hvilke tiltak dere har gjort for å finne andre løsninger.

Søknaden må være begrunnet i ekstraordinære forhold som oppstår i kjølvannet av koronautbruddet. Dette medfører at søknaden må være konkret for angitte produkter eller produktkategorier, hvor dere har problemer med merkingen.

Likeledes må dere godtgjøre at dere har problemer med å oppfylle merkekravene i praksis. Er det gjort tiltak for å finne andre løsninger?

Søknader om dispensasjoner sendes til postmottak@mattilsynet.no.

Hvor lenge varer dispensasjonen?

En dispensasjon kan enten gis for et enkelt vareparti e.l. eller den kan gis for en periode. Det kan ikke gis en åpen dispensasjon – det vil i realiteten kreve en forskriftendring.

Slik håndterer Mattilsynet dispensasjonssøknader under koronautbruddet

Søknaden behandles av Mattilsynets region der hovedkontoret til søker hører hjemme. Dersom dere representerer et konsern/kjede med kjedekoordinator, vil det være Mattilsynets kjedekoordinator som behandler søknaden.

Fant du det du lette etter?