Faktaartikkel

Dispensasjon fra språkkravet i matinformasjonsforordningen som følge av koronautbruddet

Publisert 17.04.2020     Sist endret 22.04.2020

Den spesielle situasjonen forårsaket av koronaviruset har ført til at forsyningskjedene for noen varer ikke fungerer som vanlig. Virksomhetenes behov for råvarer, ingredienser og ferdig emballerte produkter, kan være endret og mindre forutsigbar enn normalt.

Mattrygghet vs. matsikkerhet

Mattrygghet defineres som næringsmidler som ikke skader konsumenten når den tilberedes og/eller konsumeres i henhold til tiltenkt bruk.

Matsikkerhet eksisterer når alle mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold som møter deres ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god helse.

Dette kan medføre behov for at matvarer må skaffes utenfor de vanlige forsyningskjedene.

Matinformasjonsforskriften krever for eksempel at ferdigpakkede matvarer skal være merket på norsk, noe som i dagens situasjon kan være utfordrende.

Behov for dispensasjon fra kravet om merking på norsk

Mattilsynet kan i særlige tilfeller gi en avgrenset dispensasjon fra merkekrav.

Vi har fått tilbakemeldinger om at det særlig er følgende problemstilling som er aktuell i dagens situasjon: Omsetning av forbrukerpakninger som ikke er merket for det norske eller nordiske matmarkedet, det vil si behov for dispensasjon fra kravet om merking på norsk, § 2 jf. artikkel 15.

Vilkår for dispensasjon

Grunnlaget for dispensasjonen bør være hensynet til matsikkerheten i Norge under koronaepidemien, enten ved at matsikkerheten er, eller snarlig vil bli, truet. Det kan også tenkes andre forhold som har sin forklaring i koronautbruddet, som kan være en tilstrekkelig begrunnelse i en dispensasjonssøknad.

For at dispensasjon fra merkekrav skal kunne gis, bør matvarene være basismatvarer som inngår i et hverdagskosthold. Foreløpig er det i utgangspunktet liten grunn til å gi dispensasjoner for andre typer matvarer.

En dispensasjon skal ikke gis hvis den medfører fare for mattryggheten. På merkeområdet betyr det at kravet om merking av allergener på norsk ikke kan fravikes. Matinformasjonsforordningen krever særlig merking av 14 allergener (se Vedlegg II i matinformasjonsforordningen), men produkter kan inneholde andre ingredienser som enkelte forbrukere ikke tåler. Det er derfor nødvendig for produkter med flere ingredienser enn én eller få ingredienser, at de er merket med korrekt ingrediensliste og betegnelse på norsk. Se i avsnittet under for matvarer med én eller få ingredienser.

Vi forutsetter at generelle krav til mattrygghet og hygiene alltid er ivaretatt.

Hvilke produkter kan eventuelt omsettes uten norsk merking?

Det er et minimumskrav at forbrukerne skjønner hva de kjøper, selv om den norske betegnelsen og ingredienslisten mangler i merkingen av produktet.

Er det et produkt som består av én eller få ingredienser og hvor emballasjen enten er gjennomsiktig, eller er illustrert på en slik måte at også norske forbrukeren kan se hva slags type matvarer dette dreier seg om?

Som en illustrasjon viser vi til Finlands opplisting av hvilke matvarer de for tiden kan akseptere at språkkravet fravikes for:

  • pastaprodukter bare laget av korn og vann
  • sukker
  • tunfiskprodukter som bare er tilsatt vann, olje og salt
  • hermetiske tomater
  • hermetisk frukt og grønnsaker som inneholder bare én frukt / grønnsak samt vann / olje og sukker / salt
  • ris
  • dypfryste grønnsaker som inneholder bare én ingrediens
  • grønnsaksblandinger hvor de ulike bestanddelene tydelig fremgår på emballasjen
  • kaffe
  • tørrgjær

Hvordan kan vi gi forbrukeren informasjon hvis produktet ikke er merket på norsk?

Dere skal ha en plan for hvordan de skal gi forbrukeren de obligatoriske opplysningene om matvarene på norsk.

Slik søker dere om dispensasjon

Dere må tydelig beskrive hvorfor det er behov for dispensasjon, og hvilke tiltak dere har gjort for å finne andre løsninger.

Søknaden må være begrunnet i ekstraordinære forhold som oppstår i kjølvannet av koronautbruddet. Dette medfører at søknaden må være konkret for angitte produkter eller produktkategorier, hvor dere har problemer med merkingen.

Likeledes må dere godtgjøre at dere har problemer med å oppfylle merkekravene i praksis. Er det gjort tiltak for å finne andre løsninger?

Søknader om dispensasjoner sendes til postmottak@mattilsynet.no.

Hvor lenge varer dispensasjonen?

En dispensasjon kan enten gis for et enkelt vareparti e.l. eller den kan gis for en periode. Det kan ikke gis en åpen dispensasjon – det vil i realiteten kreve en forskriftendring.

Slik håndterer Mattilsynet dispensasjonssøknader under koronautbruddet

Søknaden behandles av Mattilsynets region der hovedkontoret til søker hører hjemme. Dersom dere representerer et konsern/kjede med kjedekoordinator, vil det være Mattilsynets kjedekoordinator som behandler søknaden.

Fant du det du lette etter?