Faktaartikkel

Til vannverkseiere, og leverandører til disse, om koronavirus

Publisert 17.03.2020     Sist endret 01.09.2020

I følge Folkehelseinstituttet er det så langt ingenting som tyder på at koronavirus smitter via drikkevann. Vanlige desinfeksjonsmetoder som klor og UV skal være tilstrekkelige til å inaktivere viruset. De normale kravene for produksjon av nok, trygt drikkevann gjelder.

Vannforsyningssystemenes beredskapsplaner skal være oppdatert

For å kunne håndtere utfordringer som skyldes spredningen av koronavirus er det viktig med oppdaterte beredskapsplaner. Kravene til vannforsyningssystemenes beredskapsarbeid er beskrevet nærmere i veiledningen til drikkevannsforskriften § 11: Beredskap.

Beredskapsplanene bør beskrive hvordan dere skal prioritere og sikre nødvendig personell slik at det ikke blir mangel på folk ved vannforsyningssystemet.

Vannverkseieren skal utpeke egnede prøvetakingssteder

Det er dere som vannverkseiere som skal utarbeide en prøvetakingsplan som gir oversikt over alle prøvene som skal tas, og analysene som skal gjennomføres i hele vannforsyningssystemet. Prøvetakingsplanen skal være basert på farekartleggingen, og vise hvor og når de ulike prøvene skal tas. Kravene til prøvetakingsplanen er beskrevet nærmere i veiledningen til drikkevannsforskriften § 19: Prøvetakingsplan.

I enkelte tilfeller angir prøvetakingsplanen prøvetakingssteder som er uegnet i en situasjon hvor vi skal unngå steder med mange folk eller sårbare grupper for å forebygge smittespredning. Prøvetakingsplanen skal holdes oppdatert, og det er vannverkseiers ansvar å ha en plan som er gjennomførbar. Dere står da fritt til å velge andre prøvetakingssteder som gir et tilsvarende representativt bilde av vannkvaliteten.

Analysene skal gjøres på laboratorier som er akkreditert for den aktuelle analysen

Vi må kunne stole på analysesvarene som bekrefter at drikkevannet er trygt. Dette er årsaken til kravet om at analysene skal gjøres på akkrediterte laboratorier. Veiledningen til drikkevannsforskriften § 21: Minstekrav til drikkevannsprøver gir mer informasjon om hvilke krav som stilles.

I en situasjon med potensielt mange syke er det ikke mindre viktig at vi kan stole på informasjonen om drikkevannet. Så langt det er mulig opprettholdes derfor kravet om akkreditering også under koronautbruddet. 

God hygiene er viktig

Koronavirus smitter hovedsakelig gjennom dråpesmitte og kontaktsmitte, det vil si mellom mennesker. God hygiene er derfor svært viktig. Dette bidrar både til å redusere smittespredningen i befolkningen, og til å hindre at mange ansatte ved vannforsyningssystemet blir syke samtidig.

Klare grenser mellom rene og urene soner, skifte av arbeidsklær mellom ulike arbeidsoperasjoner, inndelingen av ansatte i adskilte arbeidslag og hyppig desinfisering av flater som berøres ofte er aktuelle tiltak.

Følg i tillegg helsemyndighetenes råd for å forebygge smitte:

Drikkevannsproduksjon er en kritisk samfunnsfunksjon

«Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp» er angitt i regjeringens liste over ansatte innenfor de samfunnskritiske funksjonene.

Dette inkluderer driftspersonell ved vannforsyningssystemer og personell ved laboratorier som utfører drikkevannsanalyser.

Personell ved virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for at vannforsyningssystemer skal kunne produsere nok, trygt drikkevann er også inkludert i begrepet. Produsenter av vannbehandlingskjemikalier kan være et eksempel på slike.

Hver enkelt virksomhet må gjøre en selvstendig vurdering av hva som er helt nødvendig personell for å holde kritiske samfunnsfunksjoner operative. Dette må gjøres i tråd med retningslinjer fra regjerningen. Mattilsynet går ikke inn og gir «godkjenning» i enkeltsaker.

Endringslogg

DatoHva
01.09.20Tatt bort avsnittet om karanteneregler siden reglene er endret.

Fant du det du lette etter?