Faktaartikkel

Dispensasjon fra kravet om maks åtte timers reisetid for slaktedyr

Publisert 26.03.2020     Sist endret 26.03.2020

Redusert slaktekapasitet som følge av koronautbruddet kan føre til behov for å legge om transportruter på en måte som gjør at maksimal transporttid på åtte timer ikke blir overholdt. Mattilsynet kan i særlige tilfeller gi en avgrenset dispensasjon fra dette kravet.

Grunnlaget for dispensasjon må være hensynet til dyrevelferden, for eksempel plassmangel i fjøs, eller matvareforsyningen, økonomien i husdyrnæringen eller lignende.

En dispensasjon vil ikke åpne for lengre reiser enn elleve timer. Det stilles en rekke krav til hvordan en slik transport skal gjennomføres. 

Krav om maksimum åtte timer transporttid for slaktedyr er et nasjonalt krav, se forskrift om næringsmessig transport av dyr (transportforskriften) § 9. I særlige tilfeller kan Mattilsynet gi dispensasjon fra dette kravet. Hjemmelen for dispensasjon er transportforskriften § 19

Slik håndterer Mattilsynet dispensasjonssøknader under koronautbruddet

Det kan gis en avgrenset dispensasjon, for eksempel for et spesielt tilfelle, en spesiell reiserute eller en avgrenset tidsperiode. Det er Mattilsynets regioner som gir dispensasjon, og som avgjør hva som er hensiktsmessig. 

 • Det kan ikke gis en åpen dispensasjon – det vil i realiteten være en forskriftendring.

 • Dispensasjon gis av den regionen der hovedkontoret for aktøren som søker, hører hjemme (se e-postadresse under).

Mattilsynet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra det nasjonale kravet i transportforskriften § 9 om maks åtte timers reise for transport av dyr til slakteri, som ikke er omfattet av unntaket for de tre nordlige fylkene.

Slik søker du om dispensasjon

 • Grunnlaget for dispensasjon må være hensynet til dyrevelferden (f.eks. plassmangel på fjøset), økonomien i husdyrnæringen, matleveransen etc.

 • Du må tydelig beskrive hvorfor det er behov for dispensasjon, og hvilke tiltak dere har gjort for å finne andre løsninger.

 • Dispensasjonen skal ikke åpne for lengre reiser enn elleve timer.

 • Transportmiddelet skal så langt det er mulig være godkjent for lange reiser.

Send søknaden til

Krav til transportmidler som benyttes til lange reiser

Aktørene i næringen må gjøre nødvendige tiltak for å disponere godkjente transportmidler for lange reiser der det er størst behov, inkludert at aktørene samarbeider om bruken av den totale bilparken i Norge, slik at færrest mulig transporter over åtte timer gjennomføres med transportmidler som ikke har formell godkjenning.

Dette inkluderer også å undersøke muligheter for å leie godkjente transportmidler av andre aktører (for eksempel transportører som ikke er direkte knyttet til slakterier etc.) i denne perioden.

Bruk av ikke-godkjente transportmidler

Dersom det likevel ikke er mulig å gjennomføre transporten med EU-godkjent transportmiddel, vil Mattilsynet akseptere at transporten gjennomføres med ikke-godkjente transportmidler, selv om det innebærer brudd på EU-regelverk.

Ansvarlig aktør skal melde fra til Mattilsynet om alle lange reiser som er gjennomført i transportmiddel som ikke er godkjent. Meldingen skal sendes senest innen 24 timer etter at reisen er gjennomført.

Meldingen skal inneholde informasjon om:

 • hvorfor det var nødvendig å bruke en bil som ikke var EU-godkjent for lange reiser.

 • hvor mange dyr av hvilke arter som ble transportert.

 • tidspunkt for transport (avgang og ankomst).

 • informasjon om eventuelle ikke-avvente dyr (art og antall)

Informasjonen over skal fylles inn i dette skjemaet: Meldeskjema for lange reiser med dyr i transportmidler som ikke er godkjent.

Send meldingen til korona@mattilsynet.no med kopi til postmottak@mattilsynet.no.

Disse vilkårene for transportmidler som brukes til lange reiser gjelder også i denne situasjonen

 • Transportmidlet skal tilfredsstille gjeldende krav til ventilasjon og temperaturregulering. Nasjonale regler krever tilsvarende ventilasjon og temperaturregulering for korte reiser, som transportforordningen krever for de lange reisene. Se forskrift om næringsmessig transport av dyr § 8 første ledd.

 • Transportmidler som benyttes til gris på lange reiser (over åtte timer), skal være utstyrt med et vannforsyningssystem som gjør det mulig å tilby grisene kontinuerlig tilgang på drikkevann. Krav om faktisk kontinuerlig vanntilgang skal også være oppfylt. Jamfør transportforordningen vedlegg I kap VI pkt 2.i, og vedlegg I kap V pkt 1.4.b. Dette kravet må være oppfylt hvis griser transporteres over åtte timer, selv om bilen ikke har godkjenning.

 • Ikke-avvente dyr av storfe og småfe kan kun transporteres i inntil ni timer, før de skal ha minst en times pause der de tilbys vann og evt. fôr. I denne sammenheng kan de i så fall transporteres i ytterligere en time etter pausen.

 • Det er viktig at krav til vanntilgang og hvilepauser overholdes også i denne situasjonen. Jfr. Kulepunkt 2 og 3. For storfe og småfe inntreffer ikke kravet om hvile og vann (evt. fôr) før etter 14 timers reise. Fordi denne saken begrenser seg til transport opptil elleve timer, blir vanning og hvile for disse artene ikke aktuelt.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Tlf. 22 40 00 00 til din avdeling i MattilsynetRegelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Tlf. 22 40 00 00 til din avdeling i Mattilsynet