Faktaartikkel

Hva utenlandske sesongarbeidere kan gjøre de første 10 dagene

Publisert 11.05.2020     Sist endret 03.06.2020

Denne teksten er basert på bestemmelsene i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Hvis det skulle være tvil om rådene, er det covid-19-forskriften og helsemyndighetenes smittevernregler som gjelder. Endringer av forskriften kan forekomme. Se forskriften for til enhver tid oppdaterte bestemmelser.

Det er karanteneplikt ved ankomst til Norge (reisekarantene)

Personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene slik covid-19-forkrifen sier. Det er gjort enkelte unntak. Se covid-19-forskriften §§5 og 6.

Personer med kritisk samfunnsfunksjon kan være unntatt fra reisekarantene

Personell som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov er unntatt fra karanteneplikten etter utenlandsopphold. Unntaket gjelder i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. (covid-19-forskriften § 6)

Dersom en virksomhet er i tvil om vurderingen av hva som er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller for å ivareta befolkningens grunnleggende behov, bør virksomheten be om en vurdering fra det aktuelle sektordepartementet. (rundskriv I-3/2020)

Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell ble publisert på regjeringen.no i forbindelse med tilbud om barnehage- og skoleplass. Oversikten er ikke uttømmende, og unntaket fra karanteneplikten gjelder bare for personell som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av disse virksomhetene.

Personer i reisekarantene kan utføre enkelte arbeidsoppgaver

En person som er i reisekarantene, kan oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med unngås. (covid-19-forskriften § 6)

Nærkontakt er definert til å være kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. (covid-19-forskriften § 3)

Helsedirektoratet har vurdert at arbeidstakere i reisekarantene kan utføre enkelte arbeidsoppgaver på egnet oppholdssted uten nærkontakt med andre i karanteneperioden. Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker at personell i reisekarantene som jobber med frukt-, bær- og grønnsaker, ikke skal håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid. FHI presiserer dette videre til at personell i reisekarantene ikke skal håndtere spiseklare næringsmidler som omsettes innen 2-3 dager etter høsting eller produksjon. Virksomhetene må selv risikovurdere hvilke oppgaver som er egnet til å utføres av personell i reisekarantene. Virksomheter som produserer andre spiseklare produkter med kort omsetningstid, bør også ta hensyn til FHIs vurdering i sin risikovurdering.

Personer som håndterer næringsmidler, skal være friske

De som håndterer næringsmidler eller lager mat til andre skal være friske. Dette er et grunnleggende hygienekrav. Ansatte i primærproduksjon eller i annen type næringsmiddelproduksjon som har symptomer på influensa, halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene, skal ikke være på jobb. Dette gjelder uavhengig av om de har fått fritak fra reisekarantene, eller ikke.

Endringslogg

03.06Oppdatert om karanteneplikt (reisekarantene) og at det kan være unntak.
Fant du det du lette etter?