Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om Newcastlesyke og fugleinfluensa

Mattilsynet har innført soner med smitteforbyggende tiltak etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i kommersielle fjørfehold i Rogaland. Fugleinfluensa er også påvist på villfugl i området. Mattilsynet har også innført en rekke tiltak (infisert sone) i 34 kommuner på Østlandet etter funn av Newcastlesyke hos mange ville duer. På denne siden finner du informasjon om symptomer og smitteforebygging.
 

Faglig oppdatert

Mattilsynet ber veterinærer om å være ekstra oppmerksomme på symptomer på Newcastlesyke og fugleinfluensa. Sett deg inn i hvilke regler som gjelder i de ulike sonene, da tiltakene også vil kunne påvirke deg som veterinær ved besøk i dyrehold med fugler.

For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført flere tiltak i områdene rundt anleggene med smitte i Rogaland. Dette vil også kunne påvirke deg som veterinær ved besøk i dyrehold med fugler.

Her finner du oversikt over alle reglene i sonene i Rogaland og på Østlandet:

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte

Kontakt det lokale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 straks dersom du som veterinær får mistanke om Newcastlesyke, fugleinfluensa eller andre alvorlige smittsomme dyresykdommer.

Symptomer på fugleinfluensa kan være:

 • økt dødelighet
 • nedsatt fôr- og vanninntak
 • nedsatt eggproduksjon
 • kliniske tegn på sykdom

OBS: Det er gjort funn av høypatogen fugleinfluensa i andre land hvor fuglene ikke har vist tegn på sykdom. Dette gjelder særlig for slaktekylling. Det er derfor viktig at man er spesielt oppmerksom på endringer i fôrinntaket. Noen ganger kan nedsatt fôropptak være den eneste indikatoren på at fugler er smittet. Husk at ulike fuglearter viser varierende grad av kliniske symptomer på fugleinfluensa. I dyrehold med kalkun og høns kan det være mange plutselige dødsfall uten forutgående symptomer, mens ender og gjess i mindre grad viser kliniske tegn på sykdom. 

Les mer om fugleinfluensa

Du finner også informasjon om fugleinfluensa (Aviær influensa) hos Veterinærinstituttet

Symptomer på Newcastlesyke kan være: 

 • Fugler som dør plutselig, evt. neurologiske, respiratoriske eller gastrointestinale symptomer. 
 • Fuglene legger færre egg enn vanlig 
 • Forandringer i eggeskallkvalitet, inklusive egg uten skall. 
 • Fuglene spiser og drikker mindre enn vanlig 
 • Nedsatt tilvekst
 • Diaré   
 • Generell endring av adferd i flokken 

OBS! Symptomene på Newcastlesyke varierer sterkt avhengig av hvilken virusstamme dyrene er smittet med. Sykdommen arter seg forskjellig avhengig av art, alder og immunstatus hos fugler som rammes. Newcastlesyke kan variere fra akutt forløp med høy dødelighet, til et sykdomsforløp med få eller ingen symptomer.

I de seneste utbruddene av Newcastlesyke i Sverige, har det hos verpehøns vært et kraftig dropp i eggproduksjonen, nedgang i fôropptak og forhøyet antall egg uten skall og egg med forandringer i eggeskallkvalitet. Fuglene har ikke vist andre kliniske tegn på sykdom.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne, er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for Newcastlesyke eller fugleinfluensa. 

Les mer om Newcastlesyke

Du finner også informasjon om Newcastlesyke på hos Veterinærinstituttet

Smitteforebygging 

Det er alltid viktig med gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et dyrehold med fugl. 

 • Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til tamme fugler kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, for dyrehold med hobbyfugler og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser. Det er derfor svært viktig med smitteforebyggende tiltak. Driftsansvarlige har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene, men du som veterinær bør også ha økt bevissthet rundt dette. 
 • Dersom du skal inn i driftsbygninger med fugl, skal du ha rent, og ved behov desinfisert, fottøy og overtrekkstøy. 
 • Mattilsynet anbefaler at man i områder med mulig smitte ikke jobber i mer enn ett dyrehold med fugl om dagen. Dersom du må innom et nytt dyrehold med fugl før det har gått 48 timer, anbefaler Mattilsynet at du er svært bevisst på smittebeskyttelse og avklarer eventuelle ekstra tiltak med produsenten på forhånd. 
 • Forsikre deg om at alt utstyr og materiell du tar med deg inn i et dyrerom er vasket og desinfisert før du tar det med inn.