Til hovedinnhold
Søk

Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om Newcastlesyke og fugleinfluensa

Mattilsynet har innført infisert sone med smitteforebyggende tiltak i åtte kommuner i Rogaland etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i kommersielle fjørfehold og på ville fugler. 

Faglig oppdatert

Siden sommeren 2022 og frem til nå er Newcastlesyke påvist på flere duer på Østlandet og i Kristiansand. Vi antar at sykdommen vil sirkulere i duepopulasjonen en tid fremover. Mattilsynet ber veterinærer om å være ekstra oppmerksomme på symptomer på Newcastlesyke og fugleinfluensa.

På denne siden finner du informasjon om symptomer og smitteforebygging.

Dersom det innføres soner for fugleinfluensa eller Newcastlesyke, kan tiltakene som innføres i sonene ha betydning når du som veterinær besøker dyrehold med fugler. 

Her finner du oversikt over reglene i sonene i Rogaland:

Hva gjelder for deg som har dyrehold med fugl i infisert sone for fugleinfluensa i Rogaland?

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte

Kontakt det lokale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 straks dersom du som veterinær får mistanke om Newcastlesyke, fugleinfluensa eller andre alvorlige smittsomme dyresykdommer.

Symptomer på fugleinfluensa kan være:

 • økt dødelighet
 • nedsatt fôr- og vanninntak
 • nedsatt eggproduksjon
 • kliniske tegn på sykdom

OBS: Det er gjort funn av høypatogen fugleinfluensa i andre land hvor fuglene ikke har vist tegn på sykdom. Dette gjelder særlig for slaktekylling. Det er derfor viktig at man er spesielt oppmerksom på endringer i fôrinntaket. Noen ganger kan nedsatt fôropptak være den eneste indikatoren på at fugler er smittet. Husk at ulike fuglearter viser varierende grad av kliniske symptomer på fugleinfluensa. I dyrehold med kalkun og høns kan det være mange plutselige dødsfall uten forutgående symptomer, mens ender og gjess i mindre grad viser kliniske tegn på sykdom. 

Les mer om fugleinfluensa

Du finner også informasjon om fugleinfluensa (Aviær influensa) hos Veterinærinstituttet

Symptomer på Newcastlesyke kan være: 

 • Fugler som dør plutselig, evt. neurologiske, respiratoriske eller gastrointestinale symptomer. 
 • Fuglene legger færre egg enn vanlig 
 • Forandringer i eggeskallkvalitet, inklusive egg uten skall. 
 • Fuglene spiser og drikker mindre enn vanlig 
 • Nedsatt tilvekst
 • Diaré   
 • Generell endring av adferd i flokken 

OBS! Symptomene på Newcastlesyke varierer sterkt avhengig av hvilken virusstamme dyrene er smittet med. Sykdommen arter seg forskjellig avhengig av art, alder og immunstatus hos fugler som rammes. Newcastlesyke kan variere fra akutt forløp med høy dødelighet, til et sykdomsforløp med få eller ingen symptomer.

I de seneste utbruddene av Newcastlesyke i Sverige, har det hos verpehøns vært et kraftig dropp i eggproduksjonen, nedgang i fôropptak og forhøyet antall egg uten skall og egg med forandringer i eggeskallkvalitet. Fuglene har ikke vist andre kliniske tegn på sykdom.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne, er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for Newcastlesyke eller fugleinfluensa. 

Les mer om Newcastlesyke

Du finner også informasjon om Newcastlesyke hos Veterinærinstituttet

Smitteforebygging 

Det er alltid viktig med gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et dyrehold med fugl. 

 • Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til tamme fugler kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, for dyrehold med hobbyfugler og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser. Det er derfor svært viktig med smitteforebyggende tiltak. Driftsansvarlige har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene, men du som veterinær bør også ha økt bevissthet rundt dette. 
 • Dersom du skal inn i driftsbygninger med fugl, skal du ha rent, og ved behov desinfisert, fottøy og overtrekkstøy. 
 • Mattilsynet anbefaler at man i områder med mulig smitte ikke jobber i mer enn ett dyrehold med fugl om dagen. Dersom du må innom et nytt dyrehold med fugl før det har gått 48 timer, anbefaler Mattilsynet at du er svært bevisst på smittebeskyttelse og avklarer eventuelle ekstra tiltak med produsenten på forhånd. 
 • Forsikre deg om at alt utstyr og materiell du tar med deg inn i et dyrerom er vasket og desinfisert før du tar det med inn.