Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Til dyrehelsepersonell - om behandling mot midden -

Alle båndlagte besetninger, både besetninger med påvist midd og kontaktbesetninger som ikke er prøvetatt, skal behandles mot midden som gir saueskabb. Husk at all behandling mot midden som gir saueskabb skal skje i samråd med Mattilsynet.

Publisert

De viktigste tiltakene for å begrense utbruddet fremover, vil være å hindre videre spredning blant geit og å beskytte sau mot smitte. Besetninger med påvist smitte og kontaktbesetninger til disse blir derfor pålagt å behandle dyrene.

Behandling

Mattilsynet anbefaler ikke behandling mot midden for «sikkerhets skyld». Har du mistanke om saueskabb i en besetning, skal du varsle Mattilsynet. 

Når det er bestemt at en besetning skal behandles, skal alle dyr i besetningen behandles samtidig.

Veterinærinstituttet og Vetlis har gitt Mattilsynet anbefalinger om behandling. De anbefaler injeksjonspreparat, da innsiden av ørene er lite tilgjengelige for pour-on-preparater.

Det finnes ikke injeksjonspreparater mot ektoparasitter registrert til geit. Både ivermektin (Ivomec® inj.) og doramektin (Dectomax® inj.) er registrert til sau. Begge kan brukes til geit, men doramektin er angitt å være mest effektivt mot P. ovis, og har dessuten indikasjon P. ovis hos sau. 

 Anbefalt dosering av Dectomax inj. for behandling mot P. ovis er ifølge Felleskatalogen 1 ml pr 33 kg kroppsvekt, som tilsvarer 0,3 mg/kg. Også for Ivomec inj. er anbefalt dosering 0,3 mg/kg.

Det anbefales to injeksjoner med 10 dagers mellomrom iht terapianbefalinger for geit. Også hos sau er det fornuftig å gi to injeksjoner for å være sikker på god effekt, siden målet er bekjempelse av parasitten hos alle dyr i besetningen. 

Begge preparater kan ifølge Vetlis gis både i.m. og s.c., selv om det står litt forskjellig ulike steder i teksten i Felleskatalogen. 

Tilbakeholdelsestider

Bakgrunnen for fastsetting av tilbakeholdelsestider, er i Forskrift om bruk av legemidler til dyr § 4 om valg av legemidler (kaskaden) og § 5 om tilbakeholdelsestider.

Dersom et legemiddel har en angitt tilbakeholdelsestid som er lenger enn det som er fastsatt i forskriften, skal du bruke den lengste tilbakeholdelsestiden som er angitt for en godkjent art når det gis til en ikke godkjent art.

I tillegg trer en ny forordning om legemidler til dyr i kraft januar 2022. Den inneholder blant annet nye bestemmelser om fastsetting av tilbakeholdelsestider ved bruk av legemidler til andre dyrearter enn de er godkjent til. Det nye hovedprinsippet for fastsetting av minimums tilbakeholdelsestider er lengste godkjente tilbakeholdelsestid for tilsvarende produkt (kjøtt eller melk) x 1,5. Vi anbefaler at denne nye beregningsmetoden tas i bruk med en gang, selv om forordningen ikke har tredd i kraft enda.

Mattilsynet anbefaler følgende minimums tilbakeholdelsestider ved behandling av hhv geit og sau mot saueskabbmidd:

Dectomax inj.:
Geiter som produserer konsummelk, skal ikke behandles i laktasjonen eller 105 døgn før kjeing. (Lengste tilbakeholdelsestid er angitt til 70 døgn for sau – for geit blir tilbakeholdelsestida da 1,5x70 døgn = 105 døgn.)

Søyer som produserer konsummelk, skal ikke behandles i laktasjonen eller 70 døgn før lamming.

Anbefalt tilbakeholdelsestid for slakt av geit er 116 døgn (lengste tilbakeholdelsestid er angitt til 77 døgn for gris – for geit blir tilbakeholdelsestida da 1,5x77 døgn = 116 døgn.)

For sau er tilbakeholdelsestida 70 døgn for slakting.

Ivomec inj.:
Geiter og søyer som produserer konsummelk, skal ikke behandles med Ivomec inj.

Anbefalt tilbakeholdelsestid for slakt av geit blir 74 døgn (lengste tilbakeholdelsestid er angitt til 49 dager for storfe – for geit blir tilbakeholdelsestida da 1,5x49 døgn = 74 døgn)

For sau er tilbakeholdelsestida angitt til 22 døgn.

Bekreftelse på behandling

Besetninger som har blitt behandlet på grunn av båndlegging, må sende inn skriftlig dokumentasjon på at begge behandlinger er gjennomført for å få opphevet båndleggingen. Vi ber behandlende veterinær være behjelpelig med slik dokumentasjon.