Skip to main content
Gå til forsiden

Slik får du en sertifisert bigård

Bier og utbygde vokstavler som skal omsettes eller flyttes internt i Norge skal komme fra en sertifisert bigård. Dette for å forebygge bisykdommer.

Faglig oppdatert

Hva er en sertifisert bigård?

Å ha en sertifisert bigård betyr at bifolkene i alle bigårdene du har innenfor én region eller sone er undersøkt for visse sykdommer, med negativt resultat. 

Undersøkelse for lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille

  • Bifolkene må undersøkes klinisk for lukket yngelråteåpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille.
  • Undersøkelsen skal gjøres løpet av tidsrommet fra april til september.
  • Det må være forseglet yngel i bifolkene.
  • Minst 20% av alle bifolkene du har må undersøkes.
  • Undersøkelsen skal gjøres uavhengig av hvor i landet bigården(e) er plassert.

Undersøkelse for varroamidd

Hvis bigården(e) er i region A eller region B skal bifolkene i tillegg undersøkes for varroamidd. Undersøkelsen skal gjøres med egnet utstyr på én prøve av nedfall fra samtlige kuber. Nedfallet må samles opp ved bruk av diagnosebrett e.l. og ha en kvalitet som gjør at det kan undersøkes med sikkert resultat. Oppsamlingen av nedfallet må foregå over en sammenhengende periode på minst

  1. 6 uker mellom 15. august og 1. desember (naturlig høstnedfall),

  2. 4 måneder i løpet av bienes innesittingsperiode (naturlig vinternedfall), eller

  3. 2 uker mellom 1. april og 30. november, etter at bifolkene har blitt behandlet på tilfredsstillende måte med et middel som er effektivt mot varroamidd (provosert nedfall). Diagnosebrettene e.l. skal ha vært installert i kubene i minst to uker regnet fra behandlingsstart.

Undersøkelse for trakémidd

Hvis bigården(e) er plassert i Sone B2 skal bifolkene i tillegg undersøkes for trakémidd. Undersøkelsen skal gjøres på en prøve av minst 60 fullt utviklede bier, som er tatt jevnt fordelt fra bifolkene. Prøven skal undersøkes ved et laboratorium som er godkjent av Mattilsynet. Det er for tiden NMBU Veterinærhøgskolen.

Prøven må være tatt ut mellom 1. september og 31. mars, og ha en kvalitet som gjør at den kan undersøkes med sikkert resultat. Rekvisisjonsskjema med mer informasjon om uttak og innsending av prøven finner du på nettsiden til NMBU Veterinærhøgskolen .

Sertifisering

Du kan sertifisere bigården selv eller be Mattilsynet gjøre det.

Sertifisere bigården selv

Hvis du er en sertifisert birøkter kan du selv utføre den kliniske undersøkelsen for lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille i dine egne bigårder. Det samme gjelder varroaundersøkelsen. Å ta ut bieprøven som skal undersøkes for trakémidd kan du også gjøre selv, men selve analysen må du få NMBU Veterinærhøgskolen til å gjøre.

Hos Mattilsynet får alle bigårder i utgangspunktet status som «Ikke-sertifisert bigård». Når du har sertifisert bigården din selv, kan du enkelt oppdatere statusen til «Sertifisert bigård» ved å sende inn et skjema i Mattilsynets skjematjenester.

Andre birøktere kan få bigården sertifisert av Mattilsynet

Hvis du ikke er en sertifisert birøkter, kan du få de nødvendige undersøkelsene utført av Mattilsynet mot et fastsatt gebyr. Størrelsen på gebyret fremgår av forskrift om gebyrer til Mattilsynet, vedlegg 1. Du bestiller sertifisering i Mattilsynets skjematjeneste.

Sertifisere egen bigård

Du skal bruke skjema Registrer/oppdater birøkt i Mattilsynets skjematjeneste.

I skjemaet velger du da «Egensertifisert bigård» i feltet «Type bigård». For å registrere hvor lenge bigården er sertifisert, fyller du inn dato for når alle nødvendige undersøkelser er uført i feltet «Sertifisert fra». Datoen i feltet «Sertifisert til» blir da automatisk satt to år senere. Hvis du ikke registrerer en ny fra-dato før den registrerte til-datoen utløper, blir bigårdens status automatisk satt tilbake til «Ikke-sertifisert bigård».

Mattilsynets skjematjeneste

Be Mattilsynet om å sertifisere bigård

Bruk skjemaet "Registrer/oppdater birøkt" i Mattilsynets skjematjeneste.

I skjemaet velger du «Bigård sertifisert av Mattilsynet» i feltet «Type bigård». Mattilsynet vil da kontakte deg for å avtale tidspunkt for sykdomskontroll i bigården. Oppgi gjerne ønsket dato og tidspunkt i skjemaet.

Når du får bigården sertifisert av Mattilsynet, er det Mattilsynet som registrerer hvilke datoer sertifiseringen gjelder fra og til. Statusen settes automatisk tilbake til «Ikke-sertifisert bigård» hvis du ikke får bigården sertifisert på nytt før til-datoen utløper.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Birøktforskriften

NB! Denne forskriften erstattes av Dyrehelseforskriften, Landdyrsporbarhetsforskriften og Landdyrforflytningsforskriften.

§ 5. Sertifisering av bigård

Det er kun tillatt å omsette eller flytte bier og utbygde vokstavler som kommer fra sertifisert bigård.

Sertifisering av bigård må omfatte alle bigårder en birøkter har ansvar for i en region eller sone som definert i vedlegg 1.

For sertifisering av bigård kreves følgende undersøkelser gjennomført med negativt resultat:

1. I tidsrommet fra april til september skal det foretas en klinisk kontroll med henblikk på lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille; minst 20 prosent av samtlige bifolk birøkteren har skal omfattes av undersøkelsen og på tidspunktet for undersøkelsen må det være forseglet yngel i bisamfunnene.
2. I regionene A og B, jf. vedlegg 1, skal det i tillegg tas ut prøver med henblikk på å oppdage angrep av varroamidd. Undersøkelse skal foretas med egnet utstyr på grunnlag av en prøve bestående av nedfall fra samtlige kuber. Nedfallet må være samlet opp ved bruk av dertil beregnede innretninger (diagnosebrett e.l.) og ha en slik kvalitet at det kan undersøkes med sikkert resultat. Oppsamlingen av nedfallet skal ha foregått over en sammenhengende periode på minst:
a)  6 uker i løpet av tidsrommet f.o.m. 15. august t.o.m. november (naturlig høstnedfall),
b)  4 måneder i løpet av bienes innesittingsperiode (naturlig vinternedfall), eller
c) 2 uker i løpet av tidsrommet 1. april til 30. november etter at bisamfunnene har blitt behandlet på tilfredsstillende måte med et middel som er effektivt mot varroamidd (provosert nedfall). Diagnosebrettene e.l. skal ha vært installert i kubene i minst to uker regnet fra behandlingsstart.
3.  I sone B2, jf. vedlegg 1, skal det i tillegg tas ut prøver med henblikk på trakémiddinfeksjon. Prøven skal bestå av minst 60 fullt utviklede bier som er tatt jevnt fordelt fra bifolkene og skal undersøkes ved et laboratorium som er godkjent av Mattilsynet. Prøven må være tatt ut i løpet av tidsrommet 1. september til 31. mars og ha en slik kvalitet at den kan undersøkes med sikkert resultat. I egen bigård kan sertifisert birøkter, jf. § 10, selv forestå den kliniske kontrollen nevnt i denne paragrafs tredje ledd nummer 1 og varroaundersøkelsen nevnt i denne paragrafs tredje ledd nummer 2.

I bigård som røktes av birøkter uten sertifisering, må kontrollen etter denne paragraf utføres av Mattilsynet mot et fastsatt gebyr, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen (Gebyrforskriften).

§ 6.Krav for å opprettholde sertifisering av bigård

For å opprettholde bigårdens sertifikatet, må undersøkelsene i § 5 gjentas hvert annet år med negativt resultat.

Mattilsynet kan til enhver tid trekke sertifisering av bigård tilbake dersom forskriftsmessige krav eller enkeltvedtak i forbindelse med driften av bigården ikke oppfylles, dersom det er dårlig hygiene, mye sverming eller sjukdom i bigården, eller dersom bigården har hatt ulovlig, smittemessig kontakt med annen bigård.