Til hovedinnhold

Krav til dyrehaldjournal for lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien

Alle som har lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien, skal ha dyrehaldjournal.

Fagleg oppdatert

Desse opplysingane skal stå i dyrehaldjournalen

Dyrehaldjournalen for lama, alpakka og andre dyr i kamelfamilien skal innehalde

 • talet på dyr som blir haldne på anlegget
 • ajourførte opplysingar om kvart enkelt dyrs identifikasjonskode og fødselsdato
 • for dyr som døyr i dyrehaldet:
  • datoen for dødsfallet til dyret
 • for dyr som blir flytta frå dyrehaldet ditt: 
  • namnet og adressa til driftsansvarleg (unntatt transportøren)
  • identifikasjonskoden til anlegget dyret blei flytta til
  • datoen for flyttinga
  • talet på dyr som blir overførte eller blir flytta
 • for dyr som blir flytta til dyrehaldet ditt:
  • namnet og adressa til driftsansvarleg (unntatt transportøren)
  • produsentnummeret til anlegget dyret blei flytta frå
  • datoen for innkomst
  • det nye individnummeret til dyra i dyrehaldet (kvite øyremerke)
 • namnet til representanten frå Mattilsynet som kontrollerer dyrehaldjournalen og datoane for når kontroll har funne stad
 • situasjonar der dyra i dyrehaldet kjem i kontakt med lamadyr, oppdrettshjort, storfe, småfe eller svin frå andre besetningar
  • datoen for slik kontakt
  • kva dyr det gjeld
 • informasjon om helse for alle dyr på anlegget i en helsejournal

Du må oppdatere journalen og oppbevare han i ti år

Dyrehaldjournalen skal sikre sporbarheit, til dømes når vi kjempar mot smittsam sjukdom. Det er derfor viktig at dyrehaldjournalen er ajourført til kvar tid.

Dyrehaldjournalen skal oppbevarast av den driftsansvarlege i minimum ti år. Den skal kunne visast til det lokale Mattilsynet viss vi spør om det. Plikta til å oppbevare dyrehaldjournal gjeld sjølv om dyrehaldet blir avvikla.

Valfrie malar for lama

Det er ingen krav om at journalen skal vere utforma på ein bestemd måte. Det som er viktig, er at alle opplysingane det er krav om skal vere med. Du vel sjølv om du vil føre dyrehaldjournalen manuelt eller elektronisk. 

Under finn du forslag til malar for dyrehaldjournal og helsekort for lama. Det er valfritt å bruke desse.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 11. Journalføring av opplysninger om dyr av kamelfamilien og hjortedyr

Driftsansvarlige for anlegg som holder dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal journalføre følgende opplysninger for hvert dyr:
 1. a.
  Fødselsdatoen, eller fødselsmåneden og -året dersom datoen er ukjent.
 2. b.
  Datoen da dyret døde naturlig, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget, eller måneden og året hendelsen fant sted dersom datoen er ukjent.
 3. c.
  Plasseringen av den injiserbare signalgiveren eller tatoveringen, dersom en slik brukes på dyret.
 4. d.
  Dyrets opprinnelige identifikasjonskode dersom denne er endret, samt årsaken til endringen.
Driftsansvarlige for anlegg som holder rein er unntatt fra å journalføre opplysningene i første ledd.

§ 12. Journalføring av opplysninger om flytting av storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien og hjortedyr

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe skal for hvert storfe som flyttes til eller fra anlegget journalføre navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget.
Driftsansvarlige for anlegg som holder sau, geit, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal for hver gruppe av sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr som flyttes til eller fra anlegget journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget, og
 2. b.
  det samlede antallet dyr i gruppen.
Dersom flyttingen skjer under ansvar av en driftsansvarlig som gjennomfører oppsamling av dyr uavhengig av et anlegg, skal den driftsansvarlige for oppsamlingen sørge for at opplysningene i første eller annet ledd, sammen med registrerings- eller godkjenningsnummeret til henholdsvis avsender- og mottakeranlegget, gjøres tilgjengelig for mottakeren og avsenderen av dyrene innen 7 dager etter flyttingen.
Driftsansvarlige for rein er unntatt fra bestemmelsene i første til tredje ledd.

§ 14. Journalføring av visse dokumenter for storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien, rein og hestedyr

Den driftsansvarlige skal sikre at identitetskortet til hanndyr av sau og geit, som har vært brukt til naturlig bedekning på flere anlegg i løpet av en bedekningssesong, oppbevares i journalen på det siste anlegget dyret blir brukt den aktuelle sesongen.
Den driftsansvarlig skal sikre at veterinærattester og egenerklæringer, som kreves ved flytting av storfe, sauer, geiter, svin eller dyr av kamelfamilien i Norge, oppbevares i journalen på mottakeranlegget.
Den driftsansvarlige skal sikre at egenerklæringer, som kreves ved flytting av rein eller hestedyr tilbake til Norge etter opphold i andre EØS-stater, oppbevares i journalen på mottakeranlegget.

§ 15. Journalføring av helseopplysninger om storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe, dyr av kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, svin, fjørfe, dyr av kamelfamilien, hjortedyr eller kaniner skal føre følgende opplysninger i journalen på anlegget:
 1. a.
  Sykdommer og skader hos dyrene og mulig årsak.
 2. b.
  Behandling av sykdommer og skader hos dyrene.
 3. c.
  Mulig dødsårsak eller årsak til avlivning for dyr som dør naturlig eller avlives.
 4. d.
  Det forebyggende helsearbeidet i anlegget.
Den driftsansvarlige skal for storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er merket med identifikasjonskode, journalføre opplysningene i første ledd bokstavene a, b og c for hvert enkelt dyr. Det samme gjelder for svin som er identifisert individuelt.
Den driftsansvarlige skal sørge for at en kopi av opplysningene i første ledd bokstavene a og b følger med dersom dyr omhandlet i annet ledd blir flyttet permanent til et annet anlegg.
Driftsansvarlige som ikke driver anlegg med næringsrettet dyrehold eller kommersielt hold av rein eller kaniner, er unntatt fra å føre opplysningene i første ledd.

§ 16. Tidsrom for oppbevaring av journaler

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal oppbevare journalene på anleggene i minst 10 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, fjørfe, kaniner eller bier, skal oppbevare journalene på anleggene i minst 5 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder andre holdte landdyr enn de som er nevnt i første eller annet ledd skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Driftsansvarlige for rugerier skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Transportører skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av landdyr uavhengig av et anlegg skal oppbevare journalene i minst 3 år.

§ 18. Godkjenning og bestilling av identifikasjonsmerker

Produsenter eller leverandører av identifikasjonsmerker til storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, skal søke Mattilsynet om godkjenning av merkene i samsvar med de framgangsmåter Mattilsynet fastsetter. Det samme gjelder produsenter eller leverandører av injiserbare signalgivere til fugler av papegøyefamilien.
Injiserbare signalgivere til hunder, katter eller ildere, anses som godkjent dersom de oppfyller de tekniske kravene til signalgivere i del 2 nr. 2 i vedlegg II til forordning (EU) 2021/520, som er gjennomført i § 5.
Driftsansvarlige for storfe, sauer, geiter, svin eller dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, skal bestille identifikasjonsmerker til sine anlegg i samsvar med de framgangsmåter Mattilsynet fastsetter.

§ 19. Oppbygging av norske identifikasjonskoder

I norske identifikasjonskoder til storfe, sauer eller geiter, skal nummeret etter landskoden bestå av dyreholds-ID til den driftsansvarlige på anlegget der dyret skal identifiseres etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved bestilling av identifikasjonsmerker. Det første sifferet i individnummeret til sauer eller geiter skal være det siste sifferet i årstallet dyret er født.
I norske identifikasjonskoder til dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, unntatt rein, skal nummeret etter landskoden bestå av det unike registreringsnummeret til anlegget der dyrene skal identifiseres etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved bestilling av identifikasjonsmerker.

§ 20. Bruk av hvit og lakserød farge på øremerker

Konvensjonelle og elektroniske øremerker til storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr som importeres fra tredjestater skal være lakserøde.
Fargen lakserød skal kun brukes på øremerker til storfe, sauer, geiter, svin, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som omhandlet i første ledd og på øremerker til sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som omhandlet i § 32 tredje ledd.
Fargen hvit skal kun brukes på øremerker til sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som omhandlet i § 32 første eller annet ledd.

§ 22. Identifikasjon av dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er født fra 21. april 2021 til 28. april 2022

Driftsansvarlige for dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er født fra 21. april 2021 til 28. april 2022 skal sørge for at dyrene blir identifisert med identifikasjonsmerker som fastsatt i denne forskriften før dyrene flyttes til en annen EØS-stat.

§ 29. Frist for identifikasjon av dyr av kamelfamilien og hjortedyr født i Norge

Driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien skal sikre at identifikasjonsmerket er satt på dyrene innen 20 dager etter fødselen, men likevel før dyrene forlater fødselsanlegget.
Driftsansvarlige som holder hjortedyr skal sikre at identifikasjonsmerkene er satt på dyrene innen ni måneder etter fødselen, men likevel før dyrene forlater fødselsanlegget eller det første anlegget de kom til etter å ha levd som ville dyr.
Mattilsynet kan forlenge fristen for å sette identifikasjonsmerker på hjortedyr dersom vilkårene i forordning (EU) 2021/520 artikkel 16 nr. 4 er oppfylt.
Driftsansvarlige som holder rein er unntatt fra bestemmelsene i forordning (EU) 2021/520 artikkel 16 nr. 1 og 2, som er gjennomført i § 5, og bestemmelsene i annet ledd dersom dyrene merkes etter reindriftsloven.

§ 31. Erstatning av identifikasjonsmerker

Den driftsansvarlige kan erstatte det uleselige eller tapte identifikasjonsmerket med et nytt som viser samme identifikasjonskode som det gjenværende merket dersom ett av de to identifikasjonsmerkene storfe, sauer eller geiter ble identifisert med i henhold til artikkel 38 eller artikkel 44(2) i forordning (EU) 2019/2035, som er gjennomført i § 4, blir uleselig eller går tapt.
Den driftsansvarlige kan erstatte det uleselige eller tapte øremerket med et nytt som viser samme identifikasjonskode som det gjenværende øremerket dersom ett av de to øremerkene dyr av kamelfamilien eller hjortedyr ble identifisert med i henhold til artikkel 73(1)(a) eller artikkel 73(2)(a) i forordning (EU) 2019/2035, som er gjennomført i § 4, blir uleselig eller går tapt.
Den driftsansvarlige skal erstatte identifikasjonsmerker etter første eller annet ledd snarest mulig og senest 30 dager etter at identifikasjonsmerket ble uleselig eller gikk tapt, men likevel før dyrene flyttes til et annet anlegg.
Erstatning av et identifikasjonsmerke etter tillatelse gitt av Mattilsynet etter artikkel 19(1) og (2) forordning (EU) 2021/520, som er gjennomført i § 5, skal utføres så snart som mulig og senest 30 dager etter at tillatelsen ble gitt, men likevel før dyrene flyttes til et annet anlegg.

§ 32. Merking av sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er overdratt fra andre driftsansvarlige i Norge eller flyttet til Norge fra en annen EØS-stat

Den nye driftsansvarlige på anlegget der dyrene holdes, skal sikre at sauer eller geiter, som er overdratt fra en annen driftsansvarlig i Norge, blir påsatt et hvitt øremerke i tillegg til identifikasjonsmerkene. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette fjernes.
Den nye driftsansvarlige på anlegget der dyrene holdes skal sikre at dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, som er overdratt fra en annen driftsansvarlig i Norge og flyttet til et nytt anlegg, blir påsatt et hvitt øremerke. Det hvite øremerket kommer i tillegg til dyrets identifikasjonsmerker. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette fjernes.
Den driftsansvarlige på det første anlegget dyrene ankommer skal sikre at sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, som er flyttet til Norge fra en annen EØS-stat, blir påsatt et lakserødt øremerke. Det lakserøde øremerket kommer i tillegg til dyrets identifikasjonsmerker.
Bestemmelsene om godkjenning og tildeling av identifikasjonsmerker gjelder tilsvarende for hvite og lakserøde øremerker som kreves i første til tredje ledd.
Det hvite eller lakserøde øremerket skal inneholde en kode. Kodens første element skal være landskoden for Norge, i form av enten landskoden på to bokstaver i samsvar med ISO-standard 3166-1 alfa-2 eller landskoden på tre siffer i samsvar med ISO-standard 3166-1 numerisk.
For sauer og geiter skal kodens andre element være et unikt 12-sifret nummer, som består av den nye driftsansvarliges dyreholds-ID etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved tildeling av øremerket.
For dyr av kamelfamilien og hjortedyr skal kodens andre element være et unikt 12-sifret nummer, som består av det unike registreringsnummeret til anlegget dyret er flyttet til etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved tildeling av øremerket.
Det hvite øremerket omhandlet i første ledd skal påsettes dyret innen 7 dager etter at overdragelsen har funnet sted, men likevel før dyret flyttes til et nytt anlegg. Det hvite eller lakserøde øremerket omhandlet i annet eller tredje ledd, skal påsettes dyret innen 7 dager etter at dyret er flyttet til anlegget, men likevel før dyret flyttes til et nytt anlegg.
Bestemmelsene i første til tredje ledd gjelder ikke driftsansvarlige for sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr som holdes i avgrensede anlegg.
Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder ikke driftsansvarlige for rein.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, artikkel 102

Artikkel 102
Plikt for driftsansvarlige for andre anlegg enn anlegg for avlsmateriale, til å føre registre

1. Driftsansvarlige for anlegg som omfattes av registreringskravet i samsvar med artikkel 93 eller godkjenning i samsvar med
artikkel 97 nr. 1, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger:
a) Artene, kategoriene, antallet og eventuelt identifikasjon av landdyr som holdes i anlegget.
b) Forflytninger av holdte landdyr inn og ut av anlegget, eventuelt med angivelse av
i) deres opprinnelses- eller bestemmelsessted,
ii) datoen for slike forflytninger.
c) Dokumenter som skal ledsage holdte landdyr som ankommer eller forlater anlegget i samsvar med artikkel 112 bokstav b), artikkel
113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b), artikkel 143 nr. 1 og 2, artikkel
164 nr. 2 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 og artikkel 144 nr. 1 bokstav b) og c).
d) Dødelighet for landdyr som holdes i anlegget.
e) Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testsresultater og andre relevante opplysninger for
i) artene og kategoriene av landdyr som holdes i anlegget,
ii) produksjonstypen,
iii) anleggets type og størrelse.
f) Resultatene av eventuelle dyrehelsebesøk i samsvar med artikkel 25 nr. 1.
Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk.

2. Den berørte medlemsstaten kan frita anlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, fra kravet
om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1.

3. Driftsansvarlige for anlegg skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 og 2 på det berørte anlegget og skal
a) på anmodning umiddelbart gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet,
b) oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være minst tre år.

4. Som unntak fra nr. 3 kan driftsansvarlige unntas fra plikten til å føre registre over alle eller noen av forholdene angitt i nr. 1
dersom den berørte driftsansvarlige
a) har tilgang til den elektroniske databasen nevnt i artikkel 109 for de relevante artene, og databasen allerede inneholder de
opplysningene som skal føres inn i registrene, og
b) registrerer ajourførte opplysninger direkte i databasen

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 73

Artikkel 73

Plikter for driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien og hjortedyr, med hensyn til identifikasjonsmerker og -metoder for disse dyrene og deres påsetting og bruk


1. Driftsansvarlige som holder dyr av kamelfamilien, skal sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres med
a) et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III, som er festet på begge ørene på dyret, og som tydelig,
lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode,
eller
b) en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, som lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode.


2. Driftsansvarlige som holder hjortedyr, skal sikre at hvert enkelt dyr kan identifiseres med ett av følgende identifikasjonsmerker:
a) Et konvensjonelt øremerke som angitt i bokstav a) i vedlegg III, som er festet på begge ørene på dyret, og som tydelig,
lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode,
eller
b) en injiserbar signalgiver som angitt i bokstav e) i vedlegg III, som lett leselig og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode,
eller
c) en tatovering som angitt i bokstav g) i vedlegg III, som brukes på et dyr og uslettelig viser dyrets identifikasjonskode.


3. Driftsansvarlige for anlegg som holder dyr av kamelfamilien og hjortedyr, skal sikre at
a) identifikasjonsmerket påsettes disse dyrene i det anlegget der de er født,
b) ingen identifikasjonsmerker fjernes, endres eller skiftes ut uten tillatelse fra vedkommende myndighet,
c) de stiller til rådighet for vedkommende myndighet og ved behov for andre driftsansvarlige den leserenheten som til
enhver tid gjør det mulig å kontrollere dyrets individuelle identifikasjon, dersom den implanterte injiserbare signalgiveren ikke er godkjent av vedkommende myndighet.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 (PDF, lovdata.no)