Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Kjøttkontrollrapporter etter slakting

Kjøttkontroll er Mattilsynets kontroll av dyr før og etter slakting med tanke på dyras helse, velferd og egnethet til mat. Undersøkelse av bakgrunnsinformasjon om dyra er også en del av kjøttkontrollen.

Faglig oppdatert

Hensikten med kjøttkontrollen er å fange opp mulige risikoer for dyrehelse, dyrevelferd, samt å hindre at kjøtt som ikke er egnet til mat kommer på markedet.

Mattilsynet sender kjøttkontrollrapport til deg når:

  • Vi erklærer dyr/kjøtt uegnet til mat. Da inneholder rapporten vedtak om kassasjon.
  • Vi har gjort registreringer knyttet til dine dyr. Disse registreringene gjelder forhold som kan ha betydning for dyrehelse, dyrevelferd eller merking av dyr og er kun til orientering.

Kjøttkontrollrapport er ikke en oppfølging av dyreholdet eller slakteriet.

Dyreeier har rett på informasjon om hva vi har registrert. Disse registreringene gjelder forhold som kan ha betydning for dyrehelse, dyrevelferd eller merking av dyr. Registreringen er ikke å anse som et vedtak fra Mattilsynet, og det er ikke uttalerett eller klagerett på registreringen.

Vår kjøttkontrollrapport er knyttet til funn og vedtak i henhold til vår kontroll, og ikke rettet mot ditt dyrehold som ved et ordinært tilsyn.  Dyreeier har innsynsrett og anledning til å be om å få slettet åpenbart feilaktige registreringer, for eksempel der det er registrert på feil dyreart.  Som hovedregel vil ikke registreringer som angår dyrehelse og dyrevelferd medføre kassasjon av det levende dyret, men observasjonen kan inngå i helhetsvurderingen av skrotten.

Hvordan bruker Mattilsynet registreringer gjort i forbindelse med kjøttkontroll?

Registreringene som blir gjort i kjøttkontrollen er viktige for at Mattilsynet tidlig kan oppdage forhold i besetningen som kan ha betydning for dyrehelse og dyrevelferd. Vi registrerer ikke alt. Det er kun de observasjonene som er ansett som særlig relevante, som blir registrert. Som hovedregel anses registreringene relevante i fem år fra kontrolltidspunktet. 

Registreringer på enkeltdyr eller enkeltleveranser sier i seg selv lite om generell tilstand og rutiner i dyreholdet. I utgangspunktet er det først når vi har flere registreringer på dyr i samme leveranse eller registreringer i flere leveranser, at Mattilsynet vil vurdere om disse skal følges opp. 

Dataene vil i tillegg gi et grunnlag for Mattilsynets arbeid med å risikobasere offentlig kontroll med dyrehold. 

Dataene brukes også i kjøttkontrollen. Kontroll av slaktedyr fra dyrehold som har mange registreringer, kan være mer tidkrevende. For å kunne planlegge bemanningen av kjøttkontrollen, er det derfor viktig å vite når slike dyr kommer inn. 

Flere av registreringene under viser til dyr som i de fleste tilfeller ikke vil være ansett som transportdyktige, og det må påregnes at dette følges opp i annen saksbehandling. Vi viser for øvrig til transportveilederen.

Registreringer knyttet til levende dyr

Dersom det gjøres registreringer knyttet til dyreholdet eller transportegnethet vi mener skal følges opp, vil du enten bli kontaktet pr telefon, motta en egen rapport med ytterligere observasjoner og vurderinger, eller få besøk. 

Dersom det gjøres registreringer knyttet til enkeltdyr med betydning for vår vurdering av egnethet til mat vil dette komme frem av kassasjonsvedtaket. 

 

Registrering Beskrivelse
Alvorlig grad av halesår på flere griser i flokken ** Flere griser har åpne sår på halen.
Lange klauver Klauvene er unormalt lange eller deformerte.
Ektoparasitter Funn av lus, skabb eller andre ektoparasitter.
Akutte skader Beinbrudd eller bløtvevsskader som har oppstått før vår kontroll.
Magre dyr Tydelig magre dyr med redusert allmenntilstand
Skitne slaktedyr Skitne i en slik grad at det kan ha betydning for velferden i besetningen.
Mangler iht. merkeforskriftene Dyr som ikke er merket i henhold til regelverket.
Oppstallingsskade oppstått på gården, f.eks. nakkesår eller bursitt, hase- og framkneskader Tegn på en kronisk tilstand med mulig bakgrunn i oppstallingsforhold.
Transportegnethet Funn knyttet til transporten av dyret/dyrene. Slike funn kan for eksempel være: brokk, åpne sår, haltheter og tidspunkt for transport med tanke på drektighet.
Annet Andre forhold som kan ha betydning for dyrevelferd/ dyrehelse i dyreholdet.

Utvidet sykdomsregistrering

Utvidet sykdomsregistrering (USR) er en dokumentasjon av bestemte typer funn på slakteskrotter.

Les hva som dokumenteres og hvordan du får tilgang på dokumentasjonen

Aktuelle veiledere

Veileder om hold av storfe

Veileder til dyrehelseforskriften

Veileder om hold av svin

Veileder til transportregelverket

Har du spørsmål til innholdet kjøttkontrollrapporten du har fått? Ta kontakt med avsenderen.
Kontaktinformasjon til avsender står nederst i rapporten du mottar fra Mattilsynet.