Til hovedinnhold

Krav til transportdokument når du flytter småfe

Det er krav om at småfe som flyttes mellom to ulike anlegg med småfe, følges av et godkjent transportdokument. Driftsansvarlig på avsenderanlegget skal fylle ut transportdokumentet. 

Faglig oppdatert

Alternativt til transportdokument kan du bruke kjøreseddel fra slakteriet. I så fall må kjøreseddelen inneholde alle opplysningene som skal være med i transportdokumentet.

Transportdokumentet skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Produsentnummer til mottaker- og avsenderanlegg
  2. Dyrets individnummer. Dersom dyrene ikke er individmerket, skal du angi produsentnummer på anlegget dyret/dyrene er født
  3. Antall dyr som flyttes
  4. Type elektronisk merke og hvor det er plassert
  5. Transportørens registreringsnummer
  6. Transportmiddelets registreringsnummer
  7. Dato for flytting av dyrene

Navn og adresse på avsender - og mottakeranlegg kan gjerne fylles inn, men dette er ikke et krav.

Transportdokumentet skal oppbevares hos mottakeranlegget i 10 år etter at transporten har funnet sted.

I tillegg til at dyrene skal følges av et transportdokument, må de driftsansvarlige for både mottakeranlegget og avsenderanlegget rapportere flytting av dyr i Mattilsynets skjematjeneste. Foreløpig er det bare den driftsansvarlige for mottakeranlegget som kan gjøre dette. Mattilsynet arbeider med en løsning for at den driftsansvarlige på avsenderanlegget også skal kunne rapportere.

De driftsansvarlige på både avsender- og mottakeranlegget må begge dokumentere flyttingen i dyreholdjournalen. Dette gjelder både permanente og midlertidige flyttinger. Alternativt kan en kopi av transportdokumentet legges ved dyreholdjournalen.

Flytting av småfe skal også rapporteres av driftsansvarlig i mottakeranlegget.

 

Slik gjør du

Regelverk

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2035, artikkel 49 og 50

Database
Artikkel 49

Regler for opplysninger i databaser for holdte sauer og geiter
Vedkommende myndighet skal lagre opplysningene nevnt i artikkel 109 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429 for holdte
sauer og geiter i en database i samsvar med følgende regler:
a) Følgende opplysninger skal registreres for anlegg som holder slike dyr:
i) Det entydige registreringsnummeret det er tildelt.
ii) Navn på og adresse til den driftsansvarlige for anlegget.
b) Følgende opplysninger skal registreres for alle forflytninger av disse dyrene til og fra anlegget:
i) Det samlede antallet dyr.
ii) Det entydige registreringsnummeret for deres opprinnelsesanlegg og bestemmelsesanlegg.
iii) Ankomstdato.
iv) Avsendelsesdato.Transportdokument
Artikkel 50

Transportdokument for holdte sauer og geiter som skal flyttes innenfor en medlemsstats territorium
Transportdokumentet som fastsatt i artikkel 113 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 2016/429 for holdte sauer og geiter som skal
flyttes innenfor en enkelt medlemsstats territorium, skal inneholde følgende opplysninger:
a) Dyrets individuelle identifikasjonskode, eller det entydige registreringsnummeret til anlegget der dyret er født som vises på
identifikasjonsmerket.
b) Typen elektronisk identifikator, angitt i bokstav c)–f) i vedlegg III, og dens plassering, dersom en slik brukes på dyret.
c) Opplysningene fastsatt i artikkel 49 bokstav a) punkt i) og artikkel 49 bokstav b) punkt i), ii) og iv).
d) Transportørens entydige registreringsnummer.
e) Transportmiddelets kjennemerke eller registreringsnummer.

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2035