Til hovedinnhold
Søk

Livdyrsamarbeid for småfe

Driftsansvarlige for anlegg med småfe kan lage en avtale om livdyrsamarbeid for småfe. Les om hvilke regler som gjelder, og om hva du må registrere hos Mattilsynet før du kan flytte småfe i et livdyrsamarbeid.

Publisert

I livdyrsamarbeid kan hunndyr av småfe flyttes mellom opptil fire ulike anlegg med småfe uten tillatelse fra Mattilsynet. I livdyrsamarbeid kan også småfe fra opptil fire ulike anlegg flyttes til fellesseter hvor småfe melkes. 

Det trengs ikke egenerklæring og veterinærattest for hver gang man skal flytte småfe innenfor livdyrsamarbeidet, men følgende krav må likevel være oppfylt:

 • Livdyrsamarbeidet kan ikke bestå av småfe fra flere enn fire anlegg. 
 • Selv om samarbeidet består av færre enn fire anlegg, må man vente 12 måneder fra man startet det opprinnelige livdyrsamarbeidet før man kan ta inn nye anlegg som medlemmer.
  • De nye medlemmene kan ikke ha deltatt i andre livdyrsamarbeid siste 12 måneder.
  • Når man tar inn nye medlemmer i et livdyrsamarbeid på denne måten, regnes dette som at man inngår et nytt livdyrsamarbeid.
  • Man må sende inn ny melding om nytt livdyrsamarbeid, og alle medlemmer i livdyrsamarbeidet må oppfylle regelverkskravene for å kunne delta i livdyrsamarbeid, se § 21 i landdyrforflytningsforskriften
 • Småfe som holdes i anleggene som deltar i livdyrsamarbeidet kan ikke inngå i flere enn ett livdyrsamarbeid.
 • Anleggene i livdyrsamarbeidet kan ikke ha deltatt i andre livdyrsamarbeid med småfe siste 12 måneder.
 • Det kan ikke tas inn hunndyr av småfe fra anlegg utenfor livdyrsamarbeidet så lenge livdyrsamarbeidet pågår.
 • Småfe som holdes i anleggene som inngår i livdyrsamarbeidet må være testet for lentivirus med negativt resultat i henhold til vedlegg V i landdyrforflytningsforskriften (lovdata.no) før livdyrsamarbeidet inngås.
 • Dere må ha en skriftlig samarbeidsavtale.
 • Livdyrsamarbeidet kan ikke krysse fylkesgrenser. Det er unntak for grensa mellom Oslo fylke og tidligere Akershus fylke i Viken og mellom Rogaland fylke og kommunene Sveio og Etne i Vestland fylke.

Følgende må være registrert hos Mattilsynet før dyra kan flyttes:

 • Samarbeidsavtalen
 • Identiteten til alle driftsansvarlige i livdyrsamarbeidet
 • En egenerklæring som bekrefter at:
  • Avsenderbesetning minimum er i TSE-klasse 3
  • Det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE, byllesjuke eller fotråte i avsenderanlegget
  • For geit: Det ikke er mistanke om Psoroptes ovis i avsenderanlegget

Flytting av småfe ut av livdyrsamarbeid til andre anlegg

Hanndyr av småfe kan bare flyttes ut av livdyrsamarbeidet hvis alle anleggene i livdyrsamarbeidet oppfyller dokumentasjonskravene i § 18 (geit) og § 19 (sau) i  landdyrforflytningsforskriften. Ved flytting av hunndyr ut av livdyrsamarbeid må mottakeranlegget først ha tillatelse til å motta dyrene. Dersom mottakeranlegg får tillatelse til å flytte hunndyr kan dyrene kun flyttes ut av livdyrsamarbeidet hvis alle anleggene i livdyrsamarbeidet oppfyller dokumentasjonskravene i § 18 (geit) og § 19 (sau) i landdyrforflytningsforskriften.

Slik gjør du

Samarbeidsavtale

Det er ingen krav om at avtalen om livdyrsamarbeid skal være utformet på en bestemt måte. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Her finner du et forslag til avtale: Samarbeidsavtale for livdyrsamarbeid småfehold

Registrering

Registrering av livdyrsamarbeidet kan gjøres på skjematjenesten. Registreringen er gyldig for to år. Etter dette må dere fornye den. Egenerklæringene for hvert anlegg i livdyrsamarbeidet må fornyes hvert år innen 1. januar. 

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften

Vedlegg V. Krav til testing av småfe etter § 18 og § 19

 1. A.
  Lentivirustesting av anlegg med småfe er foretatt med negativt resultat under følgende forutsetninger:
  1. 1.
   Prøveresultat fra tankmelk og samleprøver av individuelle melkeprøver, skal ikke være eldre enn 12 måneder, og resultat fra blodprøver skal ikke være eldre enn 36 måneder. Fra sau skal det tas individuelle blodprøver. Prøveuttaket skal være representativt for anlegget, jf. tabell nedenfor.
  2. 2.
   Det skal ikke være tatt inn hunndyr av småfe de siste 10 måneder før prøveuttaket. Kravet gjelder ikke dersom avsenderanlegget kun har mottatt dyr fra anlegg der dyr er testet for lentivirus i henhold til punkt A.1.
  Blodprøver av småfe for undersøkelse av antistoffer mot lentivirus, skal være tatt ut i samsvar med følgende tabell:
  Antall vinterfôra dyr i anlegget Antall prøver per anlegg
  Inntil 99 Alle over 1 år
  100 eller flere 100
  Dyrene som prøvetas skal være blant de eldste dyrene, men samtidig være et representativt utvalg av dyr i anlegget som inkluderer eventuelle værer/bukker og innkjøpte dyr. Prøver av dyr som ikke er født på anlegget skal likevel ikke utgjøre mer enn halvparten av dyrene som prøvetas.
  For at tankmelk- eller samleprøve av individuelle melkeprøver skal kunne erstatte individuelle blodprøver hos geit, må anlegget bestå av minst 10 dyr over 12 måneders alder og minst 80 % av de voksne dyrene må være representert i prøveuttaket.
 2. B.
  Paratuberkulosetesting av avsenderanlegget med geit og med kombinert sau og geit fra fylkene Møre- og Romsdal, Vestland og Rogaland, samt tidligere Telemark i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud i Viken er foretatt med negativt resultat under følgende forutsetninger:
  1. 1.
   Blodprøver fra alle geiter i anlegget over 1,5 år skal være testa serologisk med negativt resultat. Prøveresultatene skal ikke være eldre enn 36 måneder. Tankmelk kan brukes i stedet for individuelle blodprøver dersom det gir like sikre prøveresultater. Avføringsprøver for PCR-undersøkelse av alle dyr over 1 år kan erstatte nevnte prøver.
  2. 2.
   Dersom avsenderanlegget har kjøpt inn geit eller småfe i anlegget har hatt annen kontakt med geiter fra et anlegg med småfe med ukjent paratuberkulosestatus, skal prøveuttaket foretas tidligst 3 år etter siste livdyrkjøp eller kontakt. Dette kravet gjelder ikke dersom avsenderanlegget bare har kjøpt inn dyr eller hatt kontakt med dyr fra anlegg der dyr er testet for paratuberkulose i henhold til punkt B. 1, eller kommer fra andre fylker enn de som er nevnt i pkt. B.

§ 18.Tilleggsdokumentasjon ved forflytning av geiter i Norge

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal geiter som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe følges av en egenerklæring fra den driftsansvarlige og en attest fra en veterinær.
Egenerklæringen nevnt i første ledd skal bekrefte at:
 1. a.
  småfe på avsenderanlegget minst er i TSE-klasse 3 i henhold til vedlegg III
 2. b.
  det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE, byllesjuke eller fotråte hos småfe i avsenderanlegget
 3. c.
  det ikke er mistanke om Psoroptes ovis hos geiter i avsenderanlegget.
Attesten fra veterinær nevnt i første ledd skal bekrefte at:
 1. a.
  en veterinær har gjennomført en klinisk undersøkelse av dyrene som skal flyttes
 2. b.
  at dyrene ikke har tegn på smittsomme dyresykdommer
 3. c.
  at det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer i anlegget
 4. d.
  at testene i vedlegg V er tatt med negativt resultat.
Når geiter som flyttes kommer fra anlegg i et livdyrsamarbeid skal egenerklæringen og attesten bekrefte helsestatusen i alle anleggene i livdyrsamarbeidet. Testene angitt i vedlegg V baseres på antall dyr i hvert anlegg i livdyrsamarbeidet.
Egenerklæringen og attestene i denne bestemmelsen skal ikke være eldre enn 7 dager når dyrene flyttes.

§ 19.Tilleggsdokumentasjon ved forflytning av sauer i Norge

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal sauer som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe følges av en egenerklæring som bekrefter at:
 1. a.
  småfe på avsenderanlegget minst er i TSE-klasse 3 i henhold til vedlegg III
 2. b.
  det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE, byllesjuke eller fotråte hos småfe i avsenderanlegget.

Hunndyr av sau skal også følges av dokumentasjon som bekrefter at testene i vedlegg V for lentivirus er tatt med negativt resultat.

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal sauer som flyttes over fylkesgrenser til et annet eller nytt anlegg med småfe også følges av en attest fra en veterinær. Attesten skal bekrefte at:
 1. a.
  en veterinær har gjennomført en klinisk undersøkelse av dyrene som skal flyttes
 2. b.
  at dyrene ikke har tegn på smittsomme dyresykdommer
 3. c.
  at det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer i anlegget
 4. d.
  at testene i vedlegg V er tatt med negativt resultat.

Kravet om attest fra veterinær gjelder likevel ikke for sauer som flyttes mellom Oslo og tidligere Akershus i Viken og mellom Rogaland og kommunene Sveio eller Etne i Vestland.

Når sauer som flyttes kommer fra anlegg i livdyrsamarbeid skal egenerklæringen og attesten bekrefte helsestatusen i alle anleggene i livdyrsamarbeidet. Testene angitt i vedlegg V baseres på antall dyr i hvert anlegg i livdyrsamarbeidet.
Egenerklæringen og attestene i denne bestemmelsen skal ikke være eldre enn 7 dager når dyrene flyttes.

§ 21.Unntak og særregler for livdyrsamarbeid for småfe

Hunndyr av småfe kan flyttes innenfor et livdyrsamarbeid uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet etter § 17 første ledd. Småfe kan flyttes innenfor et livdyrsamarbeid uten tilleggsdokumentasjon etter § 18 og § 19.
Første ledd gjelder bare dersom
 1. a.
  livdyrsamarbeidet er meldt til Mattilsynet før dyret flyttes med følgende opplysninger:
  1. 1.
   den skriftlige samarbeidsavtalen
  2. 2.
   Identiteten til alle driftsansvarlige i livdyrsamarbeidet
  3. 3.
   Registreringsnummeret til anleggene som inngår i livdyrsamarbeidet
  4. 4.
   En egenerklæring som bekrefter tilsvarende som i § 18 annet ledd eller § 19 første ledd.
 2. b.
  småfe som holdes i anleggene ikke inngår i flere enn ett livdyrsamarbeid
 3. c.
  anleggene i livdyrsamarbeidet ikke har inngått i andre livdyrsamarbeid med småfe siste 12 måneder
 4. d.
  småfe som holdes i anleggene som inngår i livdyrsamarbeidet er testet for lentivirus med negativt resultat i henhold til vedlegg V før livdyrsamarbeidet inngås
 5. e.
  det ikke tas inn hunndyr av småfe fra anlegg utenfor livdyrsamarbeidet så lenge livdyrsamarbeidet pågår
 6. f.
  livdyrsamarbeidet ikke går på tvers av fylkesgrenser. Dette vilkåret gjelder ikke grensen mellom Oslo fylke og tidligere Akershus fylke i Viken og mellom Rogaland fylke og kommunene Sveio og Etne i Vestland.
Meldingen etter annet ledd, bokstav a er gyldig i 2 år. Egenerklæringen nevnt i annet ledd bokstav a må fornyes hvert år innen 1. januar.
Livdyr kan bare flyttes ut av livdyrsamarbeidet dersom alle anleggene i samarbeidet oppfyller dokumentasjonskravene i § 18 og § 19.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrforflytningsforskriften

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) (FOR-2022-04-07-636)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no