Skip to main content
Gå til forsiden

NB! Nytt regelverkskrav fra april 2022: Selv om du skal starte opp med sau med å hente hunndyr fra kun ett dyrehold, må avsenderbesetningen være testet for mædi før du flytter sauene til deg. 

Skal du flytte, kjøpe eller selge sau eller geit?

Her finner du informasjon om reglene for flytting av småfe og hva du må huske på i forbindelse med flyttingen.

Innhold på denne siden

 1. Regler for flytting av småfe
 2. Krav til transportdokument når du flytter småfe
 3. Registrering når du mottar sau eller geit
 4. Krav til tilleggsmerking ved forflytning av småfe
 5. Dyreholdjournal for småfe

Flytting av småfe er den viktigste årsaken til smittespredning mellom anlegg. Mattilsynet oppfordrer derfor alle småfeprodusenter til å begrense kjøp og salg av småfe til et minimum.

Regler for flytting av småfe

Hovedregelen er forbud mot å flytte hunndyr mellom anlegg med småfe og forbud mot å flytte småfe mellom regioner.

Finn ut hvilke regler som gjelder i din situasjon

Dersom du ønsker å flytte småfe (sau, geit, vær, bukk, lam og kje), må du være klar over at:

 1. Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit mellom anlegg med småfe.
 2. Det er forbudt å flytte småfe mellom småferegionene og ut av områder som har hatt skrapesjuke.
 3. I noen områder er det i tillegg egne soneforskrifter som setter ytterligere begrensninger på flytting av småfe.
 4. Avsenderbesetningen skal være testet for mædi dersom man flytter hunndyr av sau. Dette gjelder selv om du skal starte opp med sau med å hente dyr fra kun ett dyrehold.

Når flytting er forbudt, kan du likevel søke Mattilsynet om tillatelse til flytting. Du finner søknadsskjema lengre ned på denne siden.

Småferegioner

Region 1: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

Region 2: Vestland, unntatt kommunene Etne og Sveio.

Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland og Agder.

Region 4: Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo.

Egne soneforskrifter i visse områder

Rogaland, kommunene Etne og Sveio og visse kommuner i Agder: Det er en egen fotråteforskrift (lovdata.no) som regulerer flytting av sau innenfor og ut av områder som har hatt fotråte 

Trøndelag: Det er en egen mædi-forskrift (lovdata.no) som regulerer flytting av sau i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone). 

Les mer

Veileder om flytting av småfe 

Veileder til fotråteforskriften 

Veiviser - flytting i mædisonen

Dokumenter du kan trenge

Her er dokumenter du kan trenge hvis du skal søke om å flytte sau eller geit.

Søknad om flytting av småfe

I en del tilfeller må du søke Mattilsynet om å flytte småfe. Både du som kjøper og du som selger må fylle ut søknadsskjemaet og sende det til Mattilsynets postmottak.

Søknadsskjema

Egenerklæring for flytting av småfe

Sauer og geiter som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe, skal ofte følges av en egenerklæring.

Egenerklæring

Egenerklæring helse for fotråte

Erklæringen skal brukes ved overføring av sau mellom anlegg i Aust-Agder og Rogaland, og kommunene Etne og Sveio i Hordaland.

Egenerklæring helse

Veterinærattest

Sauer og geiter som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe skal ofte ha en veterinærattest.

Veterinærattest

Veterinærattest for fotråte

Det kreves veterinærattest ved overføring av værlam fra sone Sør-Rogaland til sone Midt-Rogaland, fra MidtRogaland til sone Sør-Rogaland og fra sone Valle til sone Aust-Agder. 

Veterinærattest fotråte

Regelverk

Krav til transportdokument når du flytter småfe

Det er krav om at småfe som flyttes mellom to ulike anlegg med småfe, følges av et godkjent transportdokument. Driftsansvarlig på avsenderanlegget skal fylle ut transportdokumentet. 

Alternativt til transportdokument kan du bruke kjøreseddel fra slakteriet. I så fall må kjøreseddelen inneholde alle opplysningene som skal være med i transportdokumentet.

Transportdokumentet skal inneholde følgende opplysninger:

 1. Produsentnummer til mottaker- og avsenderanlegg
 2. Dyrets individnummer. Dersom dyrene ikke er individmerket, skal du angi produsentnummer på anlegget dyret/dyrene er født
 3. Antall dyr som flyttes
 4. Type elektronisk merke og hvor det er plassert
 5. Transportørens registreringsnummer
 6. Transportmiddelets registreringsnummer
 7. Dato for flytting av dyrene

Navn og adresse på avsender - og mottakeranlegg kan gjerne fylles inn, men dette er ikke et krav.

Transportdokumentet skal oppbevares hos mottakeranlegget i 10 år etter at transporten har funnet sted.

I tillegg til at dyrene skal følges av et transportdokument, må de driftsansvarlige for både mottakeranlegget og avsenderanlegget rapportere flytting av dyr i Mattilsynets skjematjeneste. Foreløpig er det bare den driftsansvarlige for mottakeranlegget som kan gjøre dette. Mattilsynet arbeider med en løsning for at den driftsansvarlige på avsenderanlegget også skal kunne rapportere.

De driftsansvarlige på både avsender- og mottakeranlegget må begge dokumentere flyttingen i dyreholdjournalen. Dette gjelder både permanente og midlertidige flyttinger. Alternativt kan en kopi av transportdokumentet legges ved dyreholdjournalen.

Flytting av småfe skal også rapporteres av driftsansvarlig i mottakeranlegget.

 

Slik gjør du

Regelverk

Registrering når du mottar sau eller geit

Driftsansvarlige skal innen en frist på sju dager melde opplysninger om flytting av småfe i Husdyrregisteret. 

De følgende opplysningene skal registreres i Husdyrregisteret ved flytting av småfe:

 • Mottakeranlegget sitt produsentnummer eller DyreholdsID. Dette er normalt den som er pålogget
 • Avsenderanlegget sitt dyreholds produsentnummer eller DyreholdsID
 • Antall småfe som flyttes
 • Dato for flyttingen

Driftsansvarlige på både mottaker- og avsenderanlegget skal registrere flyttingen.

Foreløpig er det bare den driftsansvarlige for mottakeranlegget som kan gjøre dette. Løsningen for at den driftsansvarlige på avsenderanlegget skal rapportere er under arbeid.

Det er en forutsetning for flyttemeldingen at den aktuelle flyttingen er "lovlig".

Slik gjør du

Slik melder du fra om flytting

Den driftsansvarlige på mottakeranlegget skal melde fra om flyttingen i Husdyrregisteret ved å logge seg inn i Mattilsynets skjematjeneste. 


Skjemaet heter "Forflytning av småfe mellom dyrehold", og du finner det under "Aktuelt".

Mattilsynets skjematjeneste

Krav til tilleggsmerking ved forflytning av småfe

Hver gang småfe overføres til et nytt anlegg med småfe med ny driftsansvarlig, skal det merkes med et hvitt øremerke (tilleggsmerke) senest syv dager etter ankomst. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke.
Hvite øremerker skal være preget med

 • sjusifret tall som angir hvem som er driftsansvarlig (koblet til anlegg)
 • dyrets individnummer

Regelverk

§ 32.Merking av sauer, geiter, dyr av kamelfamilien og hjortedyr som er overdratt fra andre driftsansvarlige i Norge eller flyttet til Norge fra en annen EØS-stat

Den nye driftsansvarlige på anlegget der dyrene holdes, skal sikre at sauer eller geiter, som er overdratt fra en annen driftsansvarlig i Norge, blir påsatt et hvitt øremerke i tillegg til identifikasjonsmerkene. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette fjernes.
Den nye driftsansvarlige på anlegget der dyrene holdes skal sikre at dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, som er overdratt fra en annen driftsansvarlig i Norge og flyttet til et nytt anlegg, blir påsatt et hvitt øremerke. Det hvite øremerket kommer i tillegg til dyrets identifikasjonsmerker. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette fjernes.
Den driftsansvarlige på det første anlegget dyrene ankommer skal sikre at sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr, som er flyttet til Norge fra en annen EØS-stat, blir påsatt et lakserødt øremerke. Det lakserøde øremerket kommer i tillegg til dyrets identifikasjonsmerker.
Bestemmelsene om godkjenning og tildeling av identifikasjonsmerker gjelder tilsvarende for hvite og lakserøde øremerker som kreves i første til tredje ledd.
Det hvite eller lakserøde øremerket skal inneholde en kode. Kodens første element skal være landskoden for Norge, i form av enten landskoden på to bokstaver i samsvar med ISO-standard 3166-1 alfa-2 eller landskoden på tre siffer i samsvar med ISO-standard 3166-1 numerisk.
For sauer og geiter skal kodens andre element være et unikt 12-sifret nummer, som består av den nye driftsansvarliges dyreholds-ID etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved tildeling av øremerket.
For dyr av kamelfamilien og hjortedyr skal kodens andre element være et unikt 12-sifret nummer, som består av det unike registreringsnummeret til anlegget dyret er flyttet til etterfulgt av et individnummer som tildeles av Mattilsynet ved tildeling av øremerket.
Det hvite øremerket omhandlet i første ledd skal påsettes dyret innen 7 dager etter at overdragelsen har funnet sted, men likevel før dyret flyttes til et nytt anlegg. Det hvite eller lakserøde øremerket omhandlet i annet eller tredje ledd, skal påsettes dyret innen 7 dager etter at dyret er flyttet til anlegget, men likevel før dyret flyttes til et nytt anlegg.
Bestemmelsene i første til tredje ledd gjelder ikke driftsansvarlige for sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr som holdes i avgrensede anlegg.
Bestemmelsene i annet og tredje ledd gjelder ikke driftsansvarlige for rein.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyreholdjournal for småfe

Alle som har småfe, skal ha en dyreholdjournal. 

Disse opplysningene skal stå i dyreholdjournalen

Dyreholdjournalen for småfe skal inneholde

 1. fødselsår (inklusiv individnummer på øremerke) for hvert dyr, inklusiv individnummer til begge foreldredyrene. Dette gjelder ikke for kje som er født og skal slaktes i Norge før de er 12 måneder gamle.
 2. opprinnelsesmerke for hvert dyr, dersom dyret har blitt merket med nytt øremerke. Dersom dyret merkes med nytt hvitt merke får dyret ikke nytt nummer, men et hvitt merke som viser ny eier.
 3. opplysninger om dyr som flyttes fra anlegget:
  • dato for flyttingen
  • antall dyr som flyttes
  • transportørens navn og registreringsnummer på transportmiddel
  • navn og adresse til driftsansvarlig på mottakeranlegg, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID  
  • alternativt kan dyreholdjournalen inneholde en kopi av kjøreseddel fra slakteri, dersom kjøreseddelen inneholder opplysninger som er listet opp over
 4. opplysninger om dyr som flyttes til anlegget: 
  • dato for flyttingen
  • antall dyr som flyttes
  • navn og adresse til driftsansvarlig på  på avsenderanlegget, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID 
 5. opplysninger om alle værer og bukker som brukes i avl
 6. opplysninger om dødeligheten i anlegget
 7. opplysninger om smitteverntiltak (biosikkerhetstiltak) i anlegget
 8. opplysninger om anleggets produksjonstype (for eksempel melkeproduksjon, kjøttproduksjon og så videre)
 9. opplysninger om anleggets størrelse
 10. opplysninger om helse for alle småfe på anlegget: Overvåking, behandlinger, testresultater og andre relevante opplysninger for dyrene, produksjonstypen, og anleggets type og størrelse.

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i ti år

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid. 

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum ti år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no