Til hovedinnhold

Tabelloversikt - regler for flytting av småfe

I oversikten under kan du se hvilke krav til dyrehelse og dokumentasjon som gjelder i din situasjon.

Publisert

Kravene til dyrehelse kommer fra landdyrforflytningsforskriften, og du finner selve regelverket nederst på denne siden.

Skjemaer og unntak

Skjemaer for søknad, egenerklæring og veterinærattest finner du på hovedsiden for flytting av småfe.

Der finner du også informasjon om egne regler i områder med fotråte eller mædi. For slike områder vil det være unntak fra oversikten under.

Dyr/situasjonSøknadEgenerklæringVeterinærattestAnnet 
Flytte lam/kje (også hunndyr) som skal slaktes før de er 8 mnd. gamle og som holdes adskilt fra andre småfe i andre anlegg med småfe etter flytting (for eksempel kopplam)NeiNeiNeiHusk reglene for merking
Flytte hunndyr sau/geit mellom anlegg med småfe, innenfor fylke og innenfor regiongrenseJaJa

Sau: Nei

Geit: Ja

Husk dyrehelsekrav i  § 18 (geit) og § 19 (sau), inklusiv testing for lentivirus (mædi/CAE)
Flytte hunndyr sau/geit mellom anlegg med småfe, over fylkesgrense men innenfor regiongrenseJaJaJaHusk dyrehelsekrav i  § 18 (geit) og § 19 (sau), inklusiv testing for lentivirus (mædi/CAE)
Flytte hunndyr sau/geit mellom anlegg med småfe over fylkesgrense og over regiongrenseJaJaJaHusk dyrehelsekrav i  § 18 (geit) og § 19 (sau), inklusiv testing for lentivirus (mædi/CAE)
Flytte vær mellom anlegg med småfe innenfor fylke og innenfor regiongrenseNeiJaNei 
Flytte vær mellom anlegg med småfe over fylkesgrense innenfor egen småferegionNeiJaJaHusk dyrehelsekrav i  § 19, inklusiv testing for lentivirus (mædi)
Flytte vær mellom anlegg med småfe over småferegiongrense   JaJaJaHusk dyrehelsekrav i  § 19, inklusiv testing for lentivirus (mædi)
Flytte geitebukk mellom anlegg med småfe innenfor fylke og innenfor egen småferegionNeiJaJaHusk dyrehelsekrav i  § 18, inklusiv testing for lentivirus (CAE)
Flytte geitebukk mellom anlegg med småfe over fylkesgrense og innenfor egen småferegionNeiJaJaHus dyrehelsekrav i  § 18, inklusiv testing for lentivirus (CAE)
Flytte geitebukk mellom anlegg med småfe over regiongrenseneJaJaJaHusk dyrehelsekrav i  § 18, inklusiv testing for lentivirus (CAE)
Flytte småfe innen egen region til og fra innmarksbeite uten kontakt med andre småfe eller flytting til utmarksbeiteNeiNeiNei 
Flytte småfe til og fra innmarksbeite sammen med småfe fra andre anlegg med småfeJa  Dette er i utgangspunktet forbudt – dette vurderes som flytting av hunndyr mellom anlegg med småfe
Flytte småfe til og fra utmarksbeite med småfe fra andre anlegg med småfe over regiongrenserJaNeiNeiDersom dyrehelsemessig ok, gir Mattilsynet vanligvis tillatelse for inntil 10 år av gangen
LivdyrsamarbeidNei – men du må sende skriftlig samarbeidsavtale til Mattilsynet. Les mer om livdyrsamarbeidJa – du skal legge den ved den skriftlig samarbeidsavtalen som sendes til MattilsynetNei

Husk dyrehelsekrav i § 18 (geit) og § 19 (sau), inklusiv testing for lentivirus (mædi/CAE) før du inngår avtale

Oppstart av nytt dyrehold (hvor det ikke er småfe fra før og hvor det hentes småfe fra kun ett anlegg med småfe  i samme region)NeiJaFlytte geit: Ja

Flytte sau innenfor fylke: Nei

Flytte sau over fylkesgrensen: Ja
Husk dyrehelsekrav i § 18 (geit) og § 19 (sau), inklusiv testing for lentivirus (mædi/CAE) før du flytter dyrene
Oppstart av nytt dyrehold med småfe hvor det hentes småfe fra mer enn ett anlegg med småfe: Se krav ved flytting av småfe mellom anlegg med småfe    

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften

§ 17. Forflytning av småfe i Norge

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene kan hunndyr av småfe ikke flyttes mellom anlegg med småfe. Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til slik forflytning etter søknad fra driftsansvarlig i mottakeranlegget.
Småfe kan ikke flyttes
 • a.
  mellom småferegionene som er fastsatt i vedlegg IV
 • b.
  ut av Nordland
 • c.
  ut av området som består av Rogaland og kommunene Sveio og Etne i Vestland.
Som unntak fra annet ledd kan Mattilsynet etter søknad gi tillatelse til at:
 • a.
  småfe flyttes fra områdene nevnt i annet ledd til utmarksbeiter for inntil 10 år.
 • b.
  avlsdyr flyttes fra følgende steder dersom det er nødvendig for å opprettholde bevaringsverdige raser og andre raser med få dyr i en region:
  • i.
   småferegion 1 unntatt Nordland
  • ii.
   småferegion 4
  • iii.
   Agder.

§ 18. Tilleggsdokumentasjon ved forflytning av geiter i Norge

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal geiter som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe følges av en egenerklæring fra den driftsansvarlige og en attest fra en veterinær.
Egenerklæringen nevnt i første ledd skal bekrefte at:
 • a.
  småfe på avsenderanlegget minst er i TSE-klasse 3 i henhold til vedlegg III
 • b.
  det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE, byllesjuke eller fotråte hos småfe i avsenderanlegget
 • c.
  det ikke er mistanke om Psoroptes ovis hos geiter i avsenderanlegget.
Attesten fra veterinær nevnt i første ledd skal bekrefte at:
 • a.
  en veterinær har gjennomført en klinisk undersøkelse av dyrene som skal flyttes
 • b.
  at dyrene ikke har tegn på smittsomme dyresykdommer
 • c.
  at det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer i anlegget
 • d.
  at testene i vedlegg V er tatt med negativt resultat.
Når geiter som flyttes kommer fra anlegg i et livdyrsamarbeid skal egenerklæringen og attesten bekrefte helsestatusen i alle anleggene i livdyrsamarbeidet. Testene angitt i vedlegg V baseres på antall dyr i hvert anlegg i livdyrsamarbeidet.
Egenerklæringen og attestene i denne bestemmelsen skal ikke være eldre enn 7 dager når dyrene flyttes.

§ 19. Tilleggsdokumentasjon ved forflytning av sauer i Norge

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal sauer som flyttes til et annet eller nytt anlegg med småfe følges av en egenerklæring som bekrefter at:
 • a.
  småfe på avsenderanlegget minst er i TSE-klasse 3 i henhold til vedlegg III
 • b.
  det ikke er mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE, byllesjuke eller fotråte hos småfe i avsenderanlegget.

Hunndyr av sau skal også følges av dokumentasjon som bekrefter at testene i vedlegg V for lentivirus er tatt med negativt resultat.

Med mindre den driftsansvarlige er den samme på begge anleggene skal sauer som flyttes over fylkesgrenser til et annet eller nytt anlegg med småfe også følges av en attest fra en veterinær. Attesten skal bekrefte at:
 • a.
  en veterinær har gjennomført en klinisk undersøkelse av dyrene som skal flyttes
 • b.
  at dyrene ikke har tegn på smittsomme dyresykdommer
 • c.
  at det ikke er mistanke om smittsomme dyresykdommer i anlegget
 • d.
  at testene i vedlegg V er tatt med negativt resultat.

Kravet om attest fra veterinær gjelder likevel ikke for sauer som flyttes mellom Oslo og tidligere Akershus i Viken og mellom Rogaland og kommunene Sveio eller Etne i Vestland.

Når sauer som flyttes kommer fra anlegg i livdyrsamarbeid skal egenerklæringen og attesten bekrefte helsestatusen i alle anleggene i livdyrsamarbeidet. Testene angitt i vedlegg V baseres på antall dyr i hvert anlegg i livdyrsamarbeidet.
Egenerklæringen og attestene i denne bestemmelsen skal ikke være eldre enn 7 dager når dyrene flyttes.

§ 21. Unntak og særregler for livdyrsamarbeid for småfe

Hunndyr av småfe kan flyttes innenfor et livdyrsamarbeid uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet etter § 17 første ledd. Småfe kan flyttes innenfor et livdyrsamarbeid uten tilleggsdokumentasjon etter § 18 og § 19.
Første ledd gjelder bare dersom
 • a.
  livdyrsamarbeidet er meldt til Mattilsynet før dyret flyttes med følgende opplysninger:
  • 1.
   den skriftlige samarbeidsavtalen
  • 2.
   Identiteten til alle driftsansvarlige i livdyrsamarbeidet
  • 3.
   Registreringsnummeret til anleggene som inngår i livdyrsamarbeidet
  • 4.
   En egenerklæring som bekrefter tilsvarende som i § 18 annet ledd eller § 19 første ledd.
 • b.
  småfe som holdes i anleggene ikke inngår i flere enn ett livdyrsamarbeid
 • c.
  anleggene i livdyrsamarbeidet ikke har inngått i andre livdyrsamarbeid med småfe siste 12 måneder
 • d.
  småfe som holdes i anleggene som inngår i livdyrsamarbeidet er testet for lentivirus med negativt resultat i henhold til vedlegg V før livdyrsamarbeidet inngås
 • e.
  det ikke tas inn hunndyr av småfe fra anlegg utenfor livdyrsamarbeidet så lenge livdyrsamarbeidet pågår
 • f.
  livdyrsamarbeidet ikke går på tvers av fylkesgrenser. Dette vilkåret gjelder ikke grensen mellom Oslo fylke og tidligere Akershus fylke i Viken og mellom Rogaland fylke og kommunene Sveio og Etne i Vestland.
Meldingen etter annet ledd, bokstav a er gyldig i 2 år. Egenerklæringen nevnt i annet ledd bokstav a må fornyes hvert år innen 1. januar.
Livdyr kan bare flyttes ut av livdyrsamarbeidet dersom alle anleggene i samarbeidet oppfyller dokumentasjonskravene i § 18 og § 19.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no