Endring av TSE-forskriften 3b-2016: Endringer av definisjoner, merkekrav og importkrav

Publisert 27.09.2016     Sist endret 22.05.2017

Endringene fører blant annet til at en ny definisjon av BSE ikke tar med tilfeller av atypisk BSE. I tillegg endres merkekravene til slakt og produkter med risikomateriale, og det gis lettelser i krav ved samhandel med levende småfe og avlsprodukter under visse vilkår. Det åpnes for bruk av sjøstjerner til produksjon av fiskemel som brukes i dyrefôr.

Som et ledd i EØS-avtalen gjennomfører Mattilsynet forordningene (EU) 2016/1396 og sante 10540/2016 som endrer vedleggene til forordning (EF) nr. 999/2001. Dette medfører at TSE-forskriften må endres.

Atypisk BSE tas ut av definisjonen til BSE

Endringene omfatter at atypisk BSE tas ut av definisjonen til BSE (kugalskap). Dette er i tråd med endring av definisjonen for dyresykdommen i Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). Atypisk BSE smitter i motsetning til klassisk BSE ikke gjennom fôret, men oppstår spontant. Det er ingenting som tyder på at atypisk BSE har negative konsekvenser for mattryggheten.

Fiskemel til dyrefôr kan produseres av sjøstjerner

Det åpnes for at fiskemel produsert fra sjøstjerner og akvatiske virvelløse dyr kan brukes i fôr til ikke-drøvtyggere og ikke-avvendte drøvtyggere. Kravet er at sjøstjernene stammer fra steder der de truer akvatiske oppdrettsanlegg. Fiskemelet må produseres på anlegg som kun benyttes til produkter fra akvatiske organismer. Det ansees at slikt fiskemel ikke utgjør noen fare for overføring av TSE.

Merkekravene endres

Krav til merking av slakt og produkter fra storfe som stammer fra land med risiko for BSE og krav om spesiell behandling endres. Tidligere var det krav om merking dersom det ikke forelå krav om at spesielt risikomateriale fjernes fra slaktet. Dette endres nå til krav om merking dersom det foreligger krav om at spesielt risikomateriale fjernes fra slaktet.

Videre tas tonsiller ut av definisjonen for risikomateriale dersom storfeet stammer fra land med neglisjerbar BSE-risiko. Dette medfører at det ikke lenger vil være et krav om at tonsillene ikke må følge med ved uttak av tunge fra norske storfeslakt.

Lettere å importere småfe fra Finland og Sverige

Finland og Sverige har dokumentert en bedre status når det gjelder klassisk skrapesjuke hos småfe. Dette medfører at det blir lettere å innføre småfe fra disse landene til Norge. Innførsel av levende dyr utgjør alltid en risiko for innførsel av dyresjukdom og bør unngås.

Det innføres lettelser i krav når det gjelder skrapesjuke ved forflytning av hanndyr av småfe fra seminstasjoner til besetninger, under særskilte vilkår. Dette begrunnes med at det er liten risiko for at hanndyr kan overføre smitte av sykdommen. Konsekvensen av dette er lettelser for avlsarbeidet for sau og geit.

Lettelser i handelskrav innenfor EØS

Det innføres lettelser i handelskrav for småfe når det gjelder skrapesjuke ved handel innad i EØS med avlsprodukter, levende dyr mellom dyreparker og levende dyr av spesielle raser. Lettelsene gis med særskilte vilkår som ivaretar dyrehelsen. En av konsekvensene av dette er at det blir lettere å handle med avlsprodukter enn med levende dyr, noe som er gunstig for bevaring av den gode dyrehelsen i Norge.

Videre åpnes det for import av produkter fra storfe og småfe fra land med høyere risiko for BSE, forutsatt at risikomateriale er fjernet fra råvarene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring av forskriftsendring sendes til klarering

Mattilsynet har utarbeidet en forslag til forskriftsendring basert på forordningsteksten. Denne er nå sendt Landbruks- og matdepartementet for klarering for høring.

 27.09.2016
Forskriftsutkast sendes på høring

Mattilsynet sender forskriftsutkast og høringsbrev ut på høring.

 

Høringsfrist 25.01.2017
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Nortura 24.01.2017
Animalia, NSG, Norges Bondelag 25.01.2017
Utenriksdepartementet 25.01.2017
Tolletaten 18.01.2017

Endringer i TSE-forskriften 3b-2016 fastsettes

Mattilsynet fastsetter endringer i TSE-forskriftenene basert på forordning (EU) 2016/1396 og forordning (EU) 2017/110,

 09.05.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778141