Fugleinfluensa: «Portforbud» for fjørfe frem til 1 juni 2017


Publisert 19.12.2016 | Sist endret 25.04.2017

På grunn av smitterisikoen fra et pågående utbrudd av fugleinfluensa i Sør-Europa har Mattilsynet innført «portforbud» for fjørfe. For å beskytte norske dyr fra smitte må derfor du holde fjørfe innendørs eller under tak frem til 1 juni. Da vil det gjøres en ny vurdering av smitterisikoen og behovet for et portforbud.

Les hele forskrift om høypatogen aviær influensa

Vårtrekket av ville fugler er på vei til Norge, og med fuglene kommer også smitten. Det har blitt funnet døde fugler med norsk merking i Nederland og flere steder i Sverige har man funnet fugler med smitten.

Det er derfor viktig at du som dyreholder tar følgende forhåndsregler frem til 1. juni:

 • Fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal ikke kunne komme i direkte kontakt med potensielt smittefarlige ville fugler. Dette medfører at fugler enten må holdes inne eller i innhengning med tak. For å redusere risiko for at fjørfe kommer i kontakt med potensielt smittebærende avføring fra villfugl betyr dette at taket over innhegningen må være tett og ikke av netting.
 • Det er forbudt med ansamlinger av fjørfe, som f.eks. utstillinger, i risikoområder. Fugler fra risikoområder kan ikke delta på utstillinger utenfor risikoområdet.
 • Hvis du holder fjørfe i noen av områdene i listen under, må du registrere deg hos Mattilsynet. Slik registrerer du hobbyfjørfehold på Mattilsynets skjematjenester
 • Fôring av fjørfe og andre fugler i fangenskap må foregå slik at ville fugler ikke kommer i kontakt med fôret. Fôret må også oppbevares slik at ville fugler ikke kommer til det.
 • Dersom fjørfeet eller andre fugler i fangenskap får drikkevann fra en bekk eller et vann må det desinfiseres. Brukes kommunalt vann eller vann fra godkjent vannverk ansees dette som trygt.

Husk også at du har et ansvar for at fuglene dine har det bra. Hvis det er vanskelig å ha dyrene innendørs bør du vurdere om det er lettere å holde de utendørs under fast tak.

I følgende områder er det nå vurdert at det er risiko for smitte:

 • Oslo,
 • Akershus,
 • Hedmark,
 • Oppland,
 • Vestfold,
 • Østfold,
 • Buskerud,
 • Telemark,
 • Aust- Agder,
 • Vest-Agder,
 • Rogaland,
 • Hordaland
 • Sogn og Fjordane,
 • Møre og Romsdal,
 • Sør-Trøndelag og
 • Nord-Trøndelag

Listen kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg.

Det er pliktig å registrere fjørfehold hos Mattilsynet. Dette gjelder alle som har fjørfe eller fugler i fangenskap, med unntak av stuefugl. Dersom fjørfeholdet allerede er registrert hos oss, må du oppdatere opplysningene. Ved et utbrudd har vi behov for å få oversikt over alle fjørfehold i området rundt. Vi ønsker å gi ekstra informasjon om smittebeskyttelse til fjørfeholdere i området og i noen tilfelle vil vi ønske å inspisere de nærmeste fjørfeholdene for å kontrollere at smitten ikke allerede har spredt seg.

Vurderer fortløpende situasjonen

Portforbudet vi har innført er basert på den vitenskapelige vurderingen vi har fått fra Veterinærinstituttet. Situasjonen utvikler seg fortløpende og Mattilsynet følger tett med på smittebildet. 1. juni vil det bli gjort en ny vurdering av vårtrekket og smittebildet vi ser da. 

Danmark og Sverige har opphevet sitt portforbud på grunn av andre vurderinger.

Kan gi stor dødelighet i fjørfehold

Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler til tamme fugler og fra dyr til dyr i et fuglehold. Et utbrudd i et fuglehold kan gi høy dødelighet på kort tid. Det er ikke registrert smitte til mennesker, men tiltakene blir innført for å redusere risikoen for at fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal bli smittet.

I tillegg minner vi om at det i hele landet er:

 • Utvidet meldeplikt til Mattilsynet ved sykdom eller økt dødelighet hos fjørfe.
 • Krav om at fôr og vann til fjørfe ikke skal komme i kontakt med villfugl.

Hvordan kan jeg beskytte fjørfe mot fugleinfluensa?

 • Minst mulig besøk av folk i fjørfeholdet.
 • Besøkende skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene før kontakt med fuglene.  Bruk gjerne overtrekksklær og sko som kun brukes i dyreholdet.
 • Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhengninger. Sørg for at fôrsøl fjernes.
 • Kommersielle fjørfehold skal følge sine rutiner for smittebeskyttelse.
 • Følg de andre kravene i «portforbudforskriften» i områder med risiko for smitte.
 • Vær spesielt oppmerksom på nedsatt fôr- og vannopptak og fugler med respirasjonsproblemer.
 • Unngå å komme i kontakt med fjørfe i Europa nå hvis du kan. Hvis det likevel skjer, foreta kroppsvask, skift og vask klær og la det gå minimum 48 timer før kontakt med egne dyr i Norge.
 • Ved kontakt med sjuke fugler i utlandet (gjelder generelt), gjennomfør alltid samme prosedyre som beskrevet over og la det gå minimum 72 timer, gjerne mer, før kontakt med egne dyr (mennesker kan være friske smittebærere i flere dager).
 • Unngå å ta med rugeegg fra Europa (fugleinfluensavirus kan smitte via egginnhold og skalloverflate). Dette er for å beskytte norske fjørfe mot smitte.
 • Husk at det ikke er tillatt å ta med seg fjørfekjøtt eller fjørfeprodukter fra områder med restriksjoner på grunn av fugleinfluensa. Dette er for å beskytte norske fjørfe mot smitte. Det er hittil ikke påvist smitte av Fugleinfluensavirus H5N8 til mennesker. I tillegg vil varmebehandling til 70 grader (koking, steking, grilling) av egg og kjøtt, drepe viruset.

Les mer om fugleinfluensa.

Kontaktinformasjon

Publikumshenvendelser: Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00.

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?