Fugleinfluensa: «Portforbud» for fjørfe opphevet 1. juni 2017


Publisert 19.12.2016 | Sist endret 31.05.2017

På grunn av smitterisikoen fra et pågående utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa innførte Mattilsynet «portforbud» for fjørfe. Hensikten med bestemmelsene var å beskytte fjørfe mot å bli smittet av fugleinfluensa fra ville fugler. Den 1. juni vurderes smitterisikoen som betydelig redusert og «portforbudet» for fjørfe oppheves fra og med denne dato.

Les hele forskrift om høypatogen aviær influensa

Vårtrekket av ville fugler til Norge økte risikoen for introduksjon av smitte til landet. Det har blitt funnet døde smittede fugler med norsk merking i Nederland og flere steder i Sverige har man funnet fugler med smitten. Fra den 1. juni anses vårtrekket av ville fugler til Norge som avsluttet. I tillegg ser det ut til at utbruddet i Sentral-Europa er nedadgående. Etter anbefalinger fra Veterinærinstituttet og en helhetsvurdering av situasjonen vil det ikke lenger være behov for de midlertidige beskyttelsestiltakene i portforbudforskriften.

Hønene kan igjen gå fritt ute

Dette betyr at det fra og med 1. juni ikke lenger er krav om at fjørfe som holdes utendørs må være innhegnet og under tett tak. Kravet om behandling av ubehandlet overflatevann som benyttes som drikkevann opphører. Registreringsplikten for hobbyfjørfehold frafaller. Det er heller ikke forbud mot dyreansamlinger eller dueslipp.

Les mer om fugleinfluensa.

Dyrevelferd og generell varslingsplikt

Vi minner om at de generelle bestemmelsene om dyrevelferd ved hold av dyr fortsatt er gjeldende. Det samme gjelder den generelle varslingsplikten ved funn av mange døde villfugl i et avgrenset område eller forøket dødelighet i fjørfeflokken.

Kontaktinformasjon

Publikumshenvendelser: Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00.

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910 eller kommunikasjon@mattilsynet.no.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?