Forslag til endring av CWD-forskriften: Tiltak for å hindre spredning av skrantesjuke


Publisert 30.03.2017 | Sist endret 30.03.2017

Chronic Wasting Disease (CWD), også kjent som skrantesjuke, er en dødelig sykdom på hjortedyr som ble oppdaget i Norge for første gang i april 2016. En midlertidig forskrift med tiltak for å hindre spredning av sykdommen ble fastsatt i juli i år og forlenget i slutten av desember 2016.

Siden sommeren 2016 har det pågått en stor kartlegging av skrantesjuke på hjortedyr i Norge, og det er hittil funnet fem dyr med skrantesjuke. Mattilsynet mener at det er nødvendig å fortsette med tiltak som kan hindre spredning av skrantesjuke.

Mattilsynet foreslår at CWD-forskriften blir en permanent forskrift.

Det foreslås samtidig flere endringer av gjeldende forskrift:

  • Flytting av tamrein mellom fylker kan bare skje mellom visse områder i Norge og på visse betingelser.
  • Det blir forbudt å flytte andre hjortedyr enn tamrein mellom fylker. Permanent flytting av dyr til nabofylker for å unngå innavl kan likevel tillates på visse betingelser. Begrensninger innføres i besetningen som tar inn dyret.
  • Det blir skilt mellom utlegging av fôr og slikkesteiner til ville og tamme hjortedyr. Forbudet mot utlegging av fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr utvides til hele landet.
  • Når det gjelder tamrein og oppdrettshjort, blir det i stedet krav om at dyrene fôres på en måte som gjør at ville hjortedyr ikke får tilgang til fôret. Kravet blir strengest ved fôring av oppdrettshjort.
  • Det blir krav om at tamrein og oppdrettshjort fra områder uten CWD ikke fôres med fôr, inkludert lav, som er sanket inn fra områder med CWD.
  • Varslingsplikten utvides til også å omfatte de som har oppdrag knyttet til hjortedyr og de som er ansvarlige for påkjørsler med tog.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring: Forslag til endring av CWD-forskriften

 

Høringsfrist: 11.05.2017
Se innspillene (17)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (17)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Landbruksdirektoratet 11.05.2017
Fylkesmannen i Hordaland 11.05.2017
Fosen reinbeitedistrikt 11.05.2017
Norsk Hjorteavlsforening 11.05.2017
Elgregion Mjøsa-Glomma 02.05.2017
Fylkesmannen i Finnmark 26.04.2017
Finnmark fylkeskommune 24.04.2017
jan øvregård 04.04.2017
Norges Bondelag 12.05.2017
Statskog SF 11.05.2017
Miljødirektoratet 10.05.2017
Glommen Skog SA 09.05.2017
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) 09.05.2017
Helse- og omsorgsdepartementet 05.05.2017
Arne Skogli 25.04.2017
Norsk Hjortesenter 11.05.2017
Fylkesmannen i Oppland 11.05.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22778433
Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22779079