Regelverksprosess

Mattilsynet foreslår flere tiltak for å hindre at skrantesjuke sprer seg

Publisert 14.02.2019     Sist endret 14.02.2019

Det er fremdeles en risiko for at skrantesjuke kan spre seg ut av smittesonen i Nordfjella, og Mattilsynet ber nå Landbruks- og matdepartementet om å forby bruk av saltsteiner i Nordfjella og stille krav til gjestebeiting. Samtidig peker vi på at det er nødvendig å finne tiltak for sauenæringen som reduserer belastningen. Forslaget om å endre soneforskriften er bare et av flere tiltak i den pågående kampen mot skrantesjuke.

Skrantesjuke er en svært alvorlig, smittsom og dødelig dyresykdom. Det er viktig å sikre at smitten ikke sprer seg fra Nordfjella til andre deler av landet.

Dersom sykdommen skulle spre seg ut av smittesonen i Nordfjella, vil konsekvensene være svært store. Skrantesjuke er en av de mest alvorlige sykdommer hos dyr vi noen sinne har stått ovenfor i Norge, og skal vi lykkes i bekjempelsen, må det gjennomføres tiltak som nødvendigvis vil være inngripende for flere grupper.

Hovedinnhold i forslaget

Mattilsynet foreslår å forby bruk av saltsteiner i Nordfjella, et påbud om at slikkesteinplasser skal være sanert eller avstengt for beitedyr og hjortedyr, samt et forbud mot nyetablering av gjestebeiting for sau fra andre enn Nordfjella-kommunene. Dagens smittesone rundt Selbu foreslår vi å oppheve ettersom vi mener det ikke er behov for å ha soner rundt tilfeller av atypisk skrantesjuke.

Bakgrunnen for forslaget

Grunnen til at vi foreslår disse endringene er blant annet den nyeste rapporten fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø VKM):

Smittespredning av skrantesyke 

Salteplasser brukes av småfebønder for å holde sauene på bestemte beiteområder. Siden disse plassene medfører ansamlinger av dyr, er det her det er størst sannsynlighet for at det finnes smittestoffer (prioner) i bakken. Hjortedyr kan få i seg disse prionene ved at de spiser jord ved plassene og dermed kan de bli smittet eller ta med seg smitten ut av sonen. Også sauen kan dra med seg smitte fra plassene, og siden det er så mye sau på fjellet, er dette en reell fare.

VKM-rapporten fremhever at salteplasser i sone 1 er de mest sannsynlige kildene for spredning av smitte. Skulle nye dyr bli smittet fra salteplassene i sone 1 eller fra ukjente, smittede dyr, så vil alle salteplasser i Nordfjella-området fungere som effektive smittespredningspunkter.

Det har vært diskutert hvorvidt det er forsvarlig å ha beitedyr i Nordfjella. Spesielt gjelder dette dyr fra andre kommuner enn de som er en del av Nordfjella. Disse beitedyrene kan potensielt spre smitten langt av gårde til hjortedyr i andre områder og fylker hvor oppmerksomheten mot sykdommene er lavere. VKM sin rapport peker på at sau og hjortedyr som beiter i Nordfjella sone 1 nå, utgjør den mest sannsynlige smitteveien ut av Nordfjella. Mattilsynet foreslår ikke et forbud mot beiting i området, men ønsker av føre var-hensyn å stille vilkår knyttet til gjestebeiting i sone 1. Vi foreslår også å forby nyetablering av gjestebeiting i Nordfjella.

Forslagene vil medføre konsekvenser for sauenæringen. Det er satt av penger i jordbruksforhandlingene som kan brukes til tiltak som for eksempel radiobjeller, gjeting, droner og sauegjerde. Disse tiltakene vil lette belastningen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til endringsforskrift sendes for klarering

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev for klarering hos Landbruks- og matdepartementet.

 14.02.2019
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kristin Ruud Alvseike, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 38

Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 84 33