Endring i forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr - krav om varsel / melding ved funn av visse antibiotikaresistente bakterier

Publisert 25.06.2018     Sist endret 06.02.2019

Forslag til endring i forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr

Antibiotikaresistens er et økende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) slo i 2012 fast at dette er en av de største helsetruslene verden står overfor. 

Selv om norsk husdyrhold er i en svært god situasjon, er alvorlige former for antibiotikaresistente bakterier påvist hos norske produksjonsdyr som fjørfe og svin. Vi ser at antibiotikaresistente bakterier spres raskere over landegrenser, blant annet på grunn av økt reisevirksomhet. En av konklusjonene i VKM-rapporten «Assessment of the transfer of antimicrobial resistance between pets and humans» er at vi trenger mer kunnskap om status. Det har i mange år vært meldeplikt for resistens på humansiden, og vi ser at det er viktig at vi på dyresiden også innfører melde- og varslingsplikt.

For å forstå hvordan resistens sprer seg i ulike miljøer, er det viktig å kartlegge tilstedeværelsen av resistens hos dyr. Dette vil bidra til at vi får økt kunnskap om hva som driver utvikling og spredning og vi får kartlagt utbredelse og omfang.

Landbruks- og matdepartementet ba den 28.september 2015 Mattilsynet om å vurdere listeføring av dyreassosiert MRSA. På bakgrunn av dette ba Mattilsynet Veterinærinstituttet om å vurdere hvilke resistenstyper som bør gjøres meldepliktig. Dette har vært utgangspunktet for vårt forslag til endring av forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr. Hovedhensikten med å innføre meldeplikt, er å få oversikt over status, følge trendene og å oppdage endringer tidlig.

Meldeplikt for antibiotikaresistente bakterier

I det nye forskriftsutkastet ønsker vi meldeplikt for visse typer antibiotikaresistente bakterier. I tillegg til Meticillinresistent Staphylococcus aureus og Meticillinresistent Staphylococcus pseudointermedius foreslår vi meldeplikt på: Cephalosporin-resistente gramnegative bakterier, Karbapenemase-produserende gramnegative bakterier, Colistin-resistente gramnegative bakterier og Fluorokinolon-resistente gramnegative bakterier.

Dette er i stor grad resistens mot noen av de antimikrobielle midlene som er kritisk viktige i humanmedisinen. De skal brukes i behandling av alvorlig sykdom, og det er viktig å overvåke resistens mot disse substansene og følge med på spredning. Meldeplikten retter seg mot veterinærer og laboratorier.

Klassifisering av resistente bakterier

Vi foreslår at LA-MRSA plasseres på listen over B-sjukdommer. Funn av LA- MRSA i svinebesetninger har til nå vært håndtert med avliving/slakting av alle svin i positiv besetning etterfulgt av vask og desinfeksjon av husdyrrom. Vi mener derfor det er hensiktsmessig å klassifisere dette som en B-sykdom.

Oversikten over de antibiotikaresistente bakteriene som man anser som LA-MRSA, er stadig i endring og vi foreslår en definisjon av LA-MRSA som er dynamisk i forskriften.

Videre legges det opp til at de andre resistente bakteriene plasseres på listen over C-sjukdommer.

Mattilsynet kan be om nye prøver

Det legges opp til at Mattilsynet kan anmode veterinærer om å ta nye prøver av dyr. Det foreslås videre at Mattilsynet kan anmode laboratorier om å sende bakterieisolater til Norsk referanselaboratorium og det foreslås også meldeplikt for ansvarlig veterinær for prøvetakingen der prøver er sendt til utenlandske laboratorier.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet gir Mattilsynet i oppdrag om å vurdere å listeføre LA-MRSA hos svin.

 28.09.2015
Se innspillene (11)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (11)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Hordaland 26.09.2018
Fylkesmannen i Hordaland 26.09.2018
Fylkesmannen i Hordaland 25.09.2018
Den norske veterinærforening 24.09.2018
Nortura SA / KLF 21.09.2018
Landbruksdirektoratet 31.08.2018
Landbruksdirektoratet 30.08.2018
NNN Forbund 28.08.2018
Statens legemiddelverk 11.07.2018
Helse- og omsorgsdepartementet 27.06.2018
Privat innsender 25.06.2018

Utkast til endringsforskrift sendes på høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev på høring etter at det har vært til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring.

 

Høringsfrist: 25.09.2018
Se innspillene (11)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (11)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Hordaland 26.09.2018
Fylkesmannen i Hordaland 26.09.2018
Fylkesmannen i Hordaland 25.09.2018
Den norske veterinærforening 24.09.2018
Nortura SA / KLF 21.09.2018
Landbruksdirektoratet 31.08.2018
Landbruksdirektoratet 30.08.2018
NNN Forbund 28.08.2018
Statens legemiddelverk 11.07.2018
Helse- og omsorgsdepartementet 27.06.2018
Privat innsender 25.06.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Solfrid Åmdal, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 89 39

Hege Marie Salseng, jurist/rådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 79 65