Høring av utkast til endring av forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer (dyrehelseforskrifta)

Publisert 17.09.2015     Sist endret 07.02.2018

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet utkast til endring av forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer på høring.

Det foreslås omfattende endringer i den forebyggende delen av forskriften om bekjempelse av dyresjukdommer (bekjempelsesforskriften). Formålet er å tilpasse forskriften dagens sjukdomspanorama og næringsstruktur, slik at den norske dyrehelsa fortsatt skal være i blant de beste i verden.

Forslaget skjerper kravene om forebygging av sjukdom ved blant annet kunnskapskrav om dyrehelse, slik at dyreholdere skal bli kompetente til å gjennomføre hensiktsmessige forbyggende tiltak på egen gård.

Flytting av dyr er den største risikofaktoren for spredning av smitte. Det foreslåes derfor å innføre karensregel for flytting av storfe, svin og kameldyr. Handel og flytting av småfe blir fortsatt regulert; mindre for sau og mer for geit.

Det foreslås i tillegg å oppdatere tiltaksdelen slik at bestemmelsene om blant annet munn- og klauvsjuke ikke lenger er i strid med våre EØS-forpliktelser.

Forslaget vil gjennomføre flere av kravene som vil komme i forbindelse med ny dyrehelseforordning i EU. Det vil trolig ta nesten fem år før denne forordningen tas inn i norsk rett, så vi mener at vi ikke kan vente på dette. Vi ønsker å oppnå målsettingen om å beholde vår gode dyrehelse og gjøre den enda bedre, heller ved å forebygge, fremfor å måtte bekjempe, noe også EU legger opp til i sin nye dyrehelseforordning med slagordet «prevention is better than cure».

Forslaget bygger i utgangspunktet på dyrehelserapporten fra 2008 jf.: Rapport om framtidig landdyrhelsestrategi

Forskriftsutkastet har fått tydeligere krav og klarere rammer. Det er en målsetting at behovet for veiledere skal bli minst mulig, og regelverket har utfra dette på enkelte områder blitt detaljert, men forutsigbart. Dette er viktig for næringen i forbindelse med planlegging og investeringer.

Forslaget opphever seks forskrifter og fjerner flere bestemmelser i andre forskrifter.

Merk at en endring av forskriftsutkastet (6.2.2017) definerer småfe mer utvidet i forhold til det opprinnelige utkastet. Småfe er definert som sau av slekten Ovis spp. og geit av slekten Caprae spp. Se § 3. Mattilsynet legger til grunn at sau og geit vil bli definert i tråd med den utvidede definisjonen av småfe.

Alle høringsinnspill vil offentliggjøres på mattilsynet.no.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen:

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskriftsutkast sendt til LMD for klarering

 

 

 17.09.2015

Last ned saksdokumentasjon

Høring av utkast til endring av forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer (dyrehelseforskrifta)

 

Frist 20.03.2017

Last ned saksdokumentasjon

Høringsbrev - dyrehelseforskrifta
Se innspillene (19)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (19)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norsk Sau og Geit 20.03.2017
Sveio verering nr 150 20.03.2017
Norsk Kennel Klub 09.03.2017
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 20.03.2017
Ring 175 Sunnfjord verering 20.03.2017
Norsk genressurssenter, NIBIO 20.03.2017
Sogn og Fjordane Sau og Geit 20.03.2017
NORAQ 19.03.2017
Norges Zoohandleres Bransjeforening 19.03.2017
NorBoer - raselag for Norsk Boergeit 19.03.2017
Den norske veterinærforening 17.03.2017
Fylkesmannen i Hordaland 20.03.2017
Norsk Kasjmirlag 14.03.2017
Norsvin 14.03.2017
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG 08.03.2017
Fylkesmannen i Telemark 01.03.2017
Landbruksdirektoratet 20.03.2017
Anonym 19.01.2017
Sveinung Skjerahaug 19.01.2017

Oversendelse for fastsettelse

Utkast til endring av forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer (dyrehelseforskrifta)

ble oversendt til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse.

 

 11.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef dyrehelse, tlf. 22 77 84 41 / 991 68 545
Julie Enebo Grimstad, seniorrådgiver dyrehelse, tlf. 22 77 84 33 / 908 88 801