Regelverksprosess

Forslag til ny felles forskrift om flytting av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området

Publisert 09.11.2020     Sist endret 04.07.2022

Forskriften gjennomfører to EØS-forordninger og gir utfyllende bestemmelser til den foreslåtte forskriften om gjennomføring av dyrehelseforordningen. Formålet med reglene er å redusere risiko for spredning av smittsom dyresykdom.

Landdyrforflytningsforskriften - Illustrasjon av forskriftsstruktur og AHL

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se en større versjon.

Når det nye regelverket blir gjeldende i Norge må den som for eksempel skal flytte landdyr forholde seg til reglene i den nye felles forskriften med detaljerte dyrehelsekrav, i tillegg til forskriften som gjennomfører den nye dyrehelseforordningen. Se informasjon om nytt regelverk for dyrehelse 2021.

 • Bestemmelsene gir utfyllende dyrehelsekrav som må være oppfylt før landdyr og rugeegg flyttes mellom Norge og EØS-stater.
 • Bestemmelsene gjelder dyrehelsekrav for landpattedyr, fugler, bier og humler. Forskriften gjelder ikke for andre dyr som lever på land, f.eks. reptiler og amfibier.
 • Det gis også biosikkerhetskrav som gjelder ved transport av landdyr og rugeegg i Norge, og mellom Norge og EØS-stater. Dyrehelsekravene som gjelder ved flytting av holdte landdyr mellom lukkede anlegg gjelder også generelt.
 • Bestemmelsene gir i tillegg utfyllende dyrehelsekrav som må være oppfylt ved flytting av produkter av animalsk opprinnelse (til konsum) fra landdyr som er produsert eller bearbeidet i anlegg, næringsmiddelforetak eller soner som er underlagt nødtiltak eller restriksjoner pga. sykdom. Disse bestemmelsene gjelder både ved flytting av slike produkter i Norge og mellom Norge og EØS-området.
 • Det er nytt at de spesielle dyrehelsekravene som gjelder ved flytting av storfe, småfe, svin, fjørfe og andre landdyr mellom Norge og EØS-området er samlet i en forskrift.

De nye reglene gjelder for:

 • driftsansvarlige som holder, flytter, transporterer eller samler holdte og ville landdyr og rugeegg.
 • driftsansvarlige som flytter animalske produkter fra landdyr.
 • kjæledyreiere som flytter hunder, katter og ildere til en annen EØS-stat der flyttingen ikke omfattes av kjæledyrforskriften.
 • Mattilsynet.

Reglene viderefører i stor grad dagens krav, men med tilpasninger som følge av ny kunnskap, teknologisk utvikling og nye reguleringsbehov på området. Forskriften skal på sikt inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser.

De nasjonale bestemmelsene skal utfylle EØS-bestemmelsene der det er nasjonalt handlingsrom for dette i forordningen og regulere områder som ikke dekkes av EØS-bestemmelsene. I tillegg skal det endres og oppheves gjeldende bestemmelser som erstattes av det nye regelverket og gjøre noen endringer til kjæledyrregelverket. Her er mer informasjon om høringen av de utfyllende nasjonale bestemmelsene i ny landdyrforflytningsforskrift og endringer til kjæledyrregelverket:

 • Unntak fra krav om rengjøring og desinfisering av transportmidler ved transport innenfor et anlegg og mellom anlegg som tilhører samme forsyningskjede
 • Unntak om oppsamling på transportmiddel før forflytning av hov- og klovdyr og fjørfe til EØS-området
 • Videreføring av krav ved transport av dyr fra næringsrettet dyrehold
 • Videreføring av påbud om vaksinering av duer
 • Videreføring av bestemmelse om nasjonale overvåkningsprogrammer, isolasjon og undersøkelse med noen mindre justeringer
 • Videreføring av karenstid for storfe, svin og dyr av kamelfamilien
 • Vilkår for forflytning av honningbier i Norge istedenfor vilkår for sertifisering av bigårder, med noen endringer når det gjelder regioner
 • Videreføring av forflytningsforbud for å begrense spredning av varroa- og trakémiddinfeksjon med noen endringer når det gjelder regioner
 • Videreføring av restriksjoner på flytting av dyr fra sirkus og andre særegne dyrehold
 • Videreføring av restriksjoner på flytting av småfe, med noen endringer bl.a. når det gjelder testing og nytt krav om testing for mædi ved flytting av hunndyr av sau
 • Forenklede krav for flytting av holdte rein (tamrein) mellom sommer- og vinterbeiter i Norge og Sverige, samt utøvelse av samisk sport- og kulturarrangementer.
 • Forenklede krav for transitt av holdte rein (tamrein) gjennom Finland ved forflytning av tamrein mellom beiter i Norge.
 • Vilkår for kommersiell forflytning av tidligere eierløse, viltlevende, forsvunne, forlatte eller konfiskerte hunder, katter og ildere.
 • Utvidelse av antall fugler, kaniner og gnagere som kan flyttes til Norge som kjæledyr fra tre til fem dyr.
 • Innføring av begrensning på antall reptiler og amfibier som kan flyttes til Norge som kjæledyr til fem dyr og innføring av dokumentasjonskrav

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 er sendt til LMD for klarering

 

 03.09.2020
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 07.03.2022
Veterinærinstituttet 11.03.2022
Animalia m.fl. 11.03.2022
Norges Birøkterlag 10.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Østfold fuglehundklubb 07.03.2022

Høring 1

Mattilsynet sendte utkast til ny forskrift om flytting av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften (landdyrforflytningsforskriften) på høring november 2020. Høringen omfattet gjennomføring av to forordninger. Forordningene må gjennomføres «som sådan». Det var derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i dem. Høringen var mest til informasjon.

Sammenstilling og vurdering av høringsinnspillene er lagt ut sammen med høringsdokumentene.

 22.12.2020
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 07.03.2022
Veterinærinstituttet 11.03.2022
Animalia m.fl. 11.03.2022
Norges Birøkterlag 10.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Østfold fuglehundklubb 07.03.2022

Utkast til høringsdokumenter for høring sendt til LMD for klarering

 

September 2021 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 07.03.2022
Veterinærinstituttet 11.03.2022
Animalia m.fl. 11.03.2022
Norges Birøkterlag 10.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Østfold fuglehundklubb 07.03.2022

Høring 2 - Forslag til endring av ny landdyrforflytningsforskrift

På vegne av Landbruks- og matdepartementet gjennomførte Mattilsynet høring av revidert landdyrforflytningsforskrift. Revidert forskrift gjennomfører både en endringsforordning og utfyllende nasjonale bestemmelser om forflytning av landdyr. Samtidig ble det hørt flere deler av forskriften om oppheving og endring i forskrifter for gjennomføring av dyrehelseforordning.

 

 

Høringsfrist: 11.03.2022
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 07.03.2022
Veterinærinstituttet 11.03.2022
Animalia m.fl. 11.03.2022
Norges Birøkterlag 10.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Østfold fuglehundklubb 07.03.2022

Mattilsynet sender ny landdyrforflytningsforskrift til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse

 

 18.03.2022
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 07.03.2022
Veterinærinstituttet 11.03.2022
Animalia m.fl. 11.03.2022
Norges Birøkterlag 10.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Østfold fuglehundklubb 07.03.2022

Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 07.03.2022
Veterinærinstituttet 11.03.2022
Animalia m.fl. 11.03.2022
Norges Birøkterlag 10.03.2022
Vestfold Fuglehundklubb 09.03.2022
Østfold fuglehundklubb 07.03.2022

Endringsforskrift med korrigeringer

Endringsforskrift med korrigeringer til dyrehelseforskriften, landdyrforflytningsforskriften, akvabiosikkerhetsforskriften, landdyrsporbarhetsforskriften, avlsmaterialeforskriften og dyresykdomsbekjempelsesforskriften er fastsatt og sendt til kunngjøring

 

 01.07.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 79