Regelverksprosess

Forslag til ny felles forskrift om flytting av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området

Publisert 09.11.2020     Sist endret 29.03.2021

Forskriften gjennomfører to EØS-forordninger og gir utfyllende bestemmelser til den foreslåtte forskriften om gjennomføring av dyrehelseforordningen. Formålet med reglene er å redusere risiko for spredning av smittsom dyresykdom.

Landdyrforflytningsforskriften - Illustrasjon av forskriftsstruktur og AHL

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se en større versjon.

Når det nye regelverket blir gjeldende i Norge må den som for eksempel skal flytte landdyr forholde seg til reglene i den nye felles forskriften med detaljerte dyrehelsekrav, i tillegg til forskriften som gjennomfører den nye dyrehelseforordningen. Se informasjon om nytt regelverk for dyrehelse 2021.

  • Bestemmelsene gir utfyllende dyrehelsekrav som må være oppfylt før landdyr og rugeegg flyttes mellom Norge og EØS-stater.
  • Bestemmelsene gjelder dyrehelsekrav for landpattedyr, fugler, bier og humler. Forskriften gjelder ikke for andre dyr som lever på land, f.eks. reptiler og amfibier.
  • Det gis også biosikkerhetskrav som gjelder ved transport av landdyr og rugeegg i Norge, og mellom Norge og EØS-stater. Dyrehelsekravene som gjelder ved flytting av holdte landdyr mellom lukkede anlegg gjelder også generelt.
  • Bestemmelsene gir i tillegg utfyllende dyrehelsekrav som må være oppfylt ved flytting av produkter av animalsk opprinnelse (til konsum) fra landdyr som er produsert eller bearbeidet i anlegg, næringsmiddelforetak eller soner som er underlagt nødtiltak eller restriksjoner pga. sykdom. Disse bestemmelsene gjelder både ved flytting av slike produkter i Norge og mellom Norge og EØS-området.
  • Det er nytt at de spesielle dyrehelsekravene som gjelder ved flytting av storfe, småfe, svin, fjørfe og andre landdyr mellom Norge og EØS-området er samlet i en forskrift.

De nye reglene gjelder for:

  • driftsansvarlige som holder, flytter, transporterer eller samler holdte og ville landdyr og rugeegg.
  • driftsansvarlige som flytter animalske produkter fra landdyr.
  • kjæledyreiere som flytter hunder, katter og ildere til en annen EØS-stat der flyttingen ikke omfattes av kjæledyrforskriften.
  • Mattilsynet.

Reglene viderefører i stor grad dagens krav, men med tilpasninger som følge av ny kunnskap, teknologisk utvikling og nye reguleringsbehov på området. Forskriften skal på sikt inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 er sendt til LMD for klarering

 

 03.09.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund 22.12.2020

Høring 1

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til ny forskrift om flytting av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften (landdyrforflytningsforskriften). Høringen omfatter gjennomføring av to forordninger. Forordningene må gjennomføres «som sådan». Det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i dem. Høringen er mest til informasjon.

 22.12.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund 22.12.2020

Utkast til høringsdokumenter for høring 2 sendes til LMD for klarering

 

Vinter 2020/2021 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund 22.12.2020

Høring 2

Omfatter nasjonale bestemmelser på områder der forordningene gir rom for dette eller på områder som ikke dekkes av forordningene. I tillegg høres oppheving av bestemmelser som erstattes av det nye regelverket.

Vinter 2020/2021 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund 22.12.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 79