Regelverksprosess

Forslag til ny felles forskrift om flytting av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området

Publisert 09.11.2020     Sist endret 01.12.2020

Forskriften gjennomfører to EØS-forordninger og gir utfyllende bestemmelser til den foreslåtte forskriften om gjennomføring av dyrehelseforordningen. Formålet med reglene er å redusere risiko for spredning av smittsom dyresykdom.

Landdyrforflytningsforskriften - Illustrasjon av forskriftsstruktur og AHL

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se en større versjon.

Når det nye regelverket blir gjeldende i Norge må den som for eksempel skal flytte landdyr forholde seg til reglene i den nye felles forskriften med detaljerte dyrehelsekrav, i tillegg til forskriften som gjennomfører den nye dyrehelseforordningen. Se informasjon om nytt regelverk for dyrehelse 2021.

  • Bestemmelsene gir utfyllende dyrehelsekrav som må være oppfylt før landdyr og rugeegg flyttes mellom Norge og EØS-stater.
  • Bestemmelsene gjelder dyrehelsekrav for landpattedyr, fugler, bier og humler. Forskriften gjelder ikke for andre dyr som lever på land, f.eks. reptiler og amfibier.
  • Det gis også biosikkerhetskrav som gjelder ved transport av landdyr og rugeegg i Norge, og mellom Norge og EØS-stater. Dyrehelsekravene som gjelder ved flytting av holdte landdyr mellom lukkede anlegg gjelder også generelt.
  • Bestemmelsene gir i tillegg utfyllende dyrehelsekrav som må være oppfylt ved flytting av produkter av animalsk opprinnelse (til konsum) fra landdyr som er produsert eller bearbeidet i anlegg, næringsmiddelforetak eller soner som er underlagt nødtiltak eller restriksjoner pga. sykdom. Disse bestemmelsene gjelder både ved flytting av slike produkter i Norge og mellom Norge og EØS-området.
  • Det er nytt at de spesielle dyrehelsekravene som gjelder ved flytting av storfe, småfe, svin, fjørfe og andre landdyr mellom Norge og EØS-området er samlet i en forskrift.

De nye reglene gjelder for:

  • driftsansvarlige som holder, flytter, transporterer eller samler holdte og ville landdyr og rugeegg.
  • driftsansvarlige som flytter animalske produkter fra landdyr.
  • kjæledyreiere som flytter hunder, katter og ildere til en annen EØS-stat der flyttingen ikke omfattes av kjæledyrforskriften.
  • Mattilsynet.

Reglene viderefører i stor grad dagens krav, men med tilpasninger som følge av ny kunnskap, teknologisk utvikling og nye reguleringsbehov på området. Forskriften skal på sikt inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 er sendt til LMD for klarering

 

 03.09.2020
 
Høring 1

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til ny forskrift om flytting av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften (landdyrforflytningsforskriften). Høringen omfatter gjennomføring av to forordninger. Forordningene må gjennomføres «som sådan». Det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i dem. Høringen er mest til informasjon.

 22.12.2020
 
Utkast til høringsdokumenter for høring 2 sendes til LMD for klarering

 

Vinter 2020/2021 
 
Høring 2

Omfatter nasjonale bestemmelser på områder der forordningene gir rom for dette eller på områder som ikke dekkes av forordningene. I tillegg høres oppheving av bestemmelser som erstattes av det nye regelverket.

Vinter 2020/2021 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 79