Forsøksdyr: Effektforsøk med Patogen X


Godkjenningsdato 25.02.2020

Godkjenningsperiode 25.02.2020-25.02.2021

FORSØKETS FORMÅL:
Forsøket har som formål å undersøke effekt av en vaksine mot smitte med Patogen X.

FORVENTEDE SKADEVIRKNINGER PÅ DYRENE.
Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Patogen X, med påfølgende utvikling av sykdom og død for en andel av fisken. Belastningen er særlig høy for ubeskyttede kontrollfisk, mens for fisk vaksinert med effektive vaksiner vil belastningen bli betydelig lavere.

FORVENTET VITENSKAPELIG ELLER SAMFUNNSMESSIG NYTTEVERDI:
Sykdom forårsaket av Patogen X A forårsaker store dyrevelfersmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

HVOR MANGE OG HVA SLAGS DYR SOM SKAL BRUKES:
458 Atlantisk laks

HVORDAN KRAVENE OM ERSTATNING, REDUKSJON OG FORBEDRING SKAL ETTERLEVES
ERSTATNING: regulatorisk krav for doumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere effekt av vaksine mot sykdommen det vaksineres mot i den arten som skal beskyttes.
REDUKSJON: antall dyr som brukes i hvert enkelt forsøk bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign. Power-analyse benyttes for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign.
FORBEDRING: Fisken bedøves i.f.m. merking, vaksinering og smitte. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og evnetuell annen uforutsett skade eller sykdom.

 

Begrunnelse for etterevalueringen

Forsøket er betydelig belastende.

Etterevaluering

Formålet med forsøket av å dokumentere effekt av en kommersiell vaksine mot smitte med Patogen X. Det ble gjort ved å vaksinere arten produktet er dokumentert for (Atlantisk laks) i henhold til pakningsvedlegget for produktet. Produktet ble administrert alene, eller i kombinasjon med en annen godkjent vaksine, i henhold til standard praksis for disse to produktene. Tre ulike grupper ble vaksinert med vaksinen alene, tre ulike grupper med vaksinen i kombinasjon med et annet produkt, og en syvende gruppe utgjorde en negativ kontrollgruppe.

Både negative og positive kontroller i smitteforsøket oppførte seg uvanlig og gav ikke forventede resultater. Forsøket ble derfor avsluttet.
Årsaken til de uventede resultatene er ikke kjent.

446 laks ble totalt benyttet i dette forsøket.
Av disse ble samtlige vaksinert og senere eksperimentelt smittet. 113 fisk døde som følge av smitten og må forventes å ha opplevd betydelig belastning. 333 fisk ble avlivet ved terminering av forsøket og antas å ha opplevd moderat belastning. Hele smitteperioden varte i 29 dager. De første tegnene på sykdom hos enkeltfisk kom etter ca. 15 dager for negativ kontrollgruppe og etter ca. 22 dager for øvrige grupper.
Total belastningsgrad ble noe lavere enn forventet.

Forsøksansvarlig oppgir at in vitro-metoder ikke kan erstatte bruk av levende fisk når hensikten er å se på ulike kombinasjoner av vaksiner.
Det finnes imidlertid en metode som kan gi resultater fra vaksinerte, ikke smittede fisk som kan korreleres med effektdata fra smitteforsøk. Det er noe usikkerhet forbundet med metoden, men denne skal likevel benyttes i oppfølgingen av dette forsøket.

Siden dette forsøket ikke ble vellykket ble det gjort en grundig gjennomgang av metodene som ble benyttet. Det ble ikke funnet noe som kunne forklare hvorfor metodene ikke fungerte. Dette er en smittemodell forsøksansvarlig har lang og god erfaring med, og dette avviket gir derfor grunn til bekymring. Modellen er benyttet med suksess flere ganger etter denne hendelsen og betraktes derfor fortsatt som hensiktsmessig.

Forsøksansvarligs vurdering er at de spørsmålene som var søkt besvart i dette forsøket ville blitt tilstrekkelig besvart ved bruk av et minimum av forsøksfisk dersom alt hadde gått som planlagt.
Fordi forsøket måtte avsluttes tidligere enn planlagt, ga det ikke resultater som kunne brukes. Nytt forsøk og ny FOTS søknad ble derfor forberedt.