Forsøksdyr: Genetisk resistens hos Atlantisk laks mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis)


Godkjenningsdato 23.06.2020

Godkjenningsperiode 21.08.2020-15.09.2020

I dette forsøket skal 1200 fisk fra ulike familiegrupper av Atlantisk laks smittes med kopepoditter av lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Mottakeligheten hos de ulike laksefamilier/individer vurderes ved å telle antall lus på fisken så snart lakselusa når fastsittende stadium (Chalimus II). Formålet er å identifisere genetisk variasjon og systematisk opparbeide og validere referansedata for ytterligere genomisk seleksjon.
Seleksjon for resistens mot lakselus er vist å gi redusert lusemengde på laks, og vurderes som en svært viktig innsatsfaktor for å redusere både produksjons- og miljøutfordringer relatert til lakselus. Denne typen kontrollerte og standardiserte forsøk forventes ut fra dokumentert effekt og potensiale å gi betydelig vitenskapelig, kommersiell, miljømessig og samfunnsmessig nytteverdi.
Forsøkets formål kan ikke oppnås ved å erstatte bruk av forsøksfisk med alternative metoder eller teststrategier, da evalueringen må skje ved kvantifisering av lakselus på fastsittende stadium.
Antall dyr er fastsatt ut fra det som er beregnet å gi vitenskapelig valid forsøksresultat mht. formål og nytteverdi.
Forsøket gjennomføres av dokumentert kompetent og erfarent personell, etter standardiserte rutiner og modeller, for å redusere variasjon og risiko knyttet til dyrevelferd og forsøkets nytteverdi. Det er ikke forventet vesentlig belastning, skadevirkninger eller andre alvorlig velferdsmessige utfordringer for fisken som inngår i forsøket. Dersom slike forhold likevel skulle oppstå (sår el. lign.) vil berørt fisk umiddelbart bli tatt ut av forsøket og avlivet. All fisk bedøves i forbindelse med håndtering, og avlives på forskriftsmessig måte ved avslutning av forsøket.