Forsøksdyr: Immunization against IPN virus in zebrafish


Godkjenningsdato 07.06.2018

Godkjenningsperiode 15.07.2018-15.07.2019

Infeksiøs pankreas nekrose virus infiserer laksefisk og gir sykdommen IPN. Forekomsten av IPN har blitt redusert i norsk lakseoppdrett over de siste årene noe som tilskrives seleksjonsavl (IPN-QTL), bedre testing for IPNV infeksjon og bedre kontroll med IPN i ferskvannsfasen (husstammer) samt vaksinasjon. Samtidig som forekomsten av IPN er redusert i Norge utgjør fortsatt IPN et problem i andre land som har oppdrett av laks og ørret, og særlig ferskvannsfasen. Målet med denne studien er å teste ut en ny måte å produsere en IPN vaksine på for levering via fôret (oral vaksinasjon) og målet effekt med antistoffnivå og infeksjonsgrad etter smitte.
Skadevirkningen på dyrene etter smitte er neglisjerbar (oral vaksinasjon). Etter smitte vil det kunne observeres noe redusert appetitt og mørkfarging.
Forsøket gjennomføres i zebrafisk (modellfisk) og det inngår 530 fisk i forsøket.
En bedre vaksine mot IPN som kan leveres med fôret vil redusere forekomst og død av sykdommen og en reduksjon i ferskvannsfasen (yngelstadiet) vil også redusere forekomst i sjøvannsfasen da klinisk forekomst her, skyldes infeksjon i ferskvann.
Det er foretatt en beregning av antall individer som vil være nødvendig å inkludere pr gruppe for hvert uttak (power-analyse) og vi har modellert hvordan antall dyr og krav om testens styrke påvirkes av antall individer i de ulike gruppene. Humane endepunkter ivaretas ved nøye klinisk observasjon i etterkant av smitte som redusert fôropptak, endret svømmeadferd, endret farge på fisken eller sløvhet. Fisken som viser symptomer vil bli tatt ut av karet og avlivet med en overdose anestesimiddel.