Forsøksdyr: Testing av nødventilator på gris


Godkjenningsdato 13.05.2020

Godkjenningsperiode 18.05.2020-18.06.2020

1 Formål
Formålet med forsøket er å teste funksjonaliteten til en nylig utviklet nødventilator. I kjølvannet av beskrivelser fra land som har vært hardt rammet av SARS-CoV-2 ønsker man å bidra med løsninger som kan berge pasienters liv. Eksempler på legers beretninger om at de har måttet velge mellom pasienters liv eller død har man bl.a. lest om fra Nord-Italia og Spania. En nødventilator som kan hjelpe pasienter med å puste kan bidra til å unngå at slike avveininger må gjøres. Videre vet man fra ulike, aktuelle rapporter at lavinntekstland er sårbare når det gjelder kapasitet på intensivavdelinger ved deres sjukehus. Denne nødventilatoren kan utgjøre et kostnadsgunstig, livreddende alternativ til avanserte respiratorer som utgjør betydelige kostnader.

2 Skadevirkninger
Skadevirkningene på forsøksdyrene er lett belastende. Dette er et terminalt forsøk der forsøksdyrene skal ligge i dyp narkose og avlives på bordet når forsøket er slutt mens de ennå ligger i narkose. Etablerte protokoller for forberedelse, sedering, narkose, smertelindring og monitorering sikrer at forsøksdyrene opplever minimalt med stress og smerte i forbindelse med prosedyrene som skal utføres.

3 Forventet nytteverdi
Nødventilatoren vil bidra til økt pasientsikkerhet der den blir kjøpt inn, da den er egnet som backup til tradisjonelle, avanserte respiratorer. Sjukehus vil dermed øke kapasiteten og risikoen for tap av liv grunnet mangel på utstyr reduseres. Testing på grisemodell vil være et ledd i prosessen fram mot godkjenning i USA og Europa av utstyret, hvilket er det overordnede målet. På kort sikt tas det sikte på at nødventilatoren utviklet av Made for Movement får en såkalt Emergency Use Authorization. Som tidligere nevnt ser man på nødventilatoren som et kostnadsgunstig, livreddende alternativ i lavinntektsland som ikke har midler til anskaffelse av avanserte respiratorer.

4 Antall dyr og art
I dette forsøket skal opp til fire forsøksgriser (hybrid: DDLY, hunkjønn) anvendes.

5 Hvordan etterleve 3R
Dette er et proof-of-concept-prosjekt der inntil fire griser vil bli anvendt til testing. Nødventilatoren skal fungere som en backup løsning i situasjoner der det blir mangel på fullverdige respiratorer. Nødventilatoren skal kunne berge liv der man ellers måtte valgt mellom hvilke pasienter som skal kobles på respirator og hvilke som ikke får denne muligheten. Antall griser er redusert til et absolutt mimimum for å kunne vise at denne tekniske løsningen fungerer mht. å ventilere en eller evt to pasient(er) samtidig med påkjent respirasjonstraktus.

Refinement: Dette terminale forsøket innebærer lite belastning for forsøksdyret da det monitoreres kontinuerlig og ikke våkner opp igjen etter at forsøket er fullført. Personer som er ansvarlig for anestesi medisinerer målrettet og nøyaktig ut fra forsøksdyrets vitale parametre som blodtrykk, puls og endetidalt CO2-nivå og ut fra hvilke prosedyrer som skal gjennomføres.