Forsøksdyr: Utvikling av resistens mot Lepeophtheirus salmonis hos Atlantisk laks


Godkjenningsdato 11.09.2018

Godkjenningsperiode 29.09.2018-23.10.2018

Forsøket er en del av et benchmarking-prosjekt, hvor målet er å fremskaffe objektiv prestasjonsdata for utvalgte nøkkelegenskaper hos to ulike stammer av Atlantisk laks gitt identiske produksjonsbetingelser. Forsøket vil være et vesentlig bidrag i arbeidet med å utvikle resistens hos laks mot lus. Et tilfeldig samlet utvalg av 800 fisk fra disse stammene vil bli smittet med kopepoditter av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) i en felles enhet. Infestasjon vil bli evaluert på hver fisk og dokumentert individuelt sporbart. Populasjonstilordning vil ved avslutning av forsøket bli utført basert på DNA-metodikk. Resultatene vil være en del av grunnlaget for en kost-nytte vurdering av ulik genetikk på fiskehelse, produksjon og økonomi.
Forsøkets formål kan ikke oppnås ved å erstatte bruk av forsøksfisk med alternative metoder eller teststrategier, da evalueringen kun er mulig ved kvantifisering av lakselus på fastsittende stadium hos levende fisk.
Forsøket gjennomføres av dokumentert kompetent og erfarent personell etter standardiserte rutiner og modeller for å redusere variasjon og risiko knyttet til dyrevelferd og forsøkets nytteverdi. Fisken smittes med et begrenset antall kopepoditter og forsøket avsluttes før lakselus når bevegelige stadier. Det er derav ikke forventet vesentlig belastning, skadevirkninger eller andre alvorlig velferdsmessige utfordringer for fisken som inngår i forsøket. Dersom slike forhold likevel skulle oppstå (sår el. lign.) vil berørt fisk umiddelbart bli tatt ut av forsøket og avlivet. All fisk bedøves i forbindelse med håndtering, og avlives på forskriftsmessig måte ved avslutning av forsøket.