Endring i fôrtilsetningsstoff-forskriften

Publisert 31.05.2018     Sist endret 02.01.2019

Endringen gjelder 3 endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, SCPAFF, seksjon fôrvarer, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av høsten 2018. Høringen omfatter regodkjenner 9 kopperforbindelser som fôrtilsetningsstoff i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» til alle dyrearter, og revisjon av størsteinnhold av kobber bla til smågris.

EFSA har i sin vurdering anbefalt en reduksjon i gjeldende størsteinnhold av kobber i fôr for å redusere utslipp av kopper fra gjødsel til miljøet. Med bakgrunn i dette anbefaler EFSA en reduksjon av kopper i smågrisfôr fra 170 til 25 mg/kg fôr. For øvrig er det kun anbefalt mindre endringer. I rettsakten er de nye maksimumsnivåene i henhold til EFSA sine anbefalinger med unntak av til smågris. En mindre reduksjon i kopperinnholdet i smågrisfôr ble begrunnet i bekymring for dyrets helse dersom en så stor endring blir gjennomført i et steg.

EØS-avtalen gir Norge unntak for EUs størsteinnhold av kobber i fôr til smågris, og Norge har i dag et størsteinnhold på 35 mg/kg. Denne endringen vil derfor ikke ha konsekvenser for Norge. Med bakgrunn i dette unntaket er derfor alle rettsaktene akseptable og relevante for Norge.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 01.08.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 04.07.2018

Endringene er fastsatt

 

 27.12.2018
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Veterinærinstituttet 04.07.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ann-Cecilie Hansen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 22 77 92 41