Åpen yngelråte hos bier funnet i Vestfold

Publisert 03.07.2014     Sist endret 03.07.2014

I forbindelse med overvåkningen av åpen yngelråte hos bier, ble det for første gang påvist smitte i en bigård i Vestfold.

Bakgrunn

Åpen yngelråte ble høsten 2010 påvist i et stort omfang. Den første påvisningen ble gjort i Aust-Agder i august 2010, og i slutten av september hadde over 40 bigårder testet positivt. Sykdommen ble påvist i store deler av Aust-Agder fylke, og senere også i Vest-Agder, Hedmark og Telemark.

Vi må helt tilbake til 1994 før vi finner opplysninger om påvisning av åpen yngelråte i Norge. I 2011 ble det påvist smitte i 46 bigårder i Agder og i 1 bigård i region Hedmark Oppland. Årene etter har det kun vært 4-5 tilfeller årlig.

Åpen yngelråte er en tarmsjukdom hos bienes yngel.

Det har vært gjennomført aktiv bekjempelse og overvåkning av sjukdommen siden 2010, da det første tilfellet ble oppdaget i Aust-Agder. I dette arbeidet har næringen, Norges veterinærhøgskole og Mattilsynet hatt et nært samarbeid.

Testresultatene har vært lovende, med bare noen få påviste tilfeller årlig siden 2011.

I 2014 har det hittil blitt påvist smitte hos fire birøktere, hvorav nå én i Vestfold.

Bigårder med påvist smitte blir sanert

Alle bigårder med påvist smitte blir sanert. For å begrense utbruddet ytterligere ble det innført en soneforskrift for Aust-Agder med forbud mot å flytte bier og utbygde vokstavler innen sonen og ut av sonen.

Undersøkelser av selve agens (Melissococcus plutonius) har vist at dette er en annen variant enn det man tidligere har sett i Norden. Denne ytrer seg som mer aggressiv og gir økt grad av sjukdom hos biene. På bakgrunn av dette og resultatene fra prøvetakingen, antar Norges Veterinærhøgskole (NMBU) at det er mest sannsynlig at smitten har blitt introdusert til Aust-Agder via import, trolig fra et land med infeksjonsframkallende (virulente) utbrudd.

Birøktere må melde fra til Mattilsynet

For å lykkes i arbeidet med å bekjempe åpen yngelråte, er det svært viktig at birøktere bidrar aktivt ved å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om sjukdom, og at birøkterne gjør tiltak for å hindre smittespredning.

Det er også av stor betydning at alle bigårdene er registrert og at informasjon om disse blir gitt til Mattilsynet. Fylkesbirøkterlagene og de lokale birøkterlagene er oppfordret fra Norges Birøkterlag sentralt til å være behjelpelig med å finne fram til uregistrerte bigårder.

Seksjonsleder Solfrid Åmdal i Mattilsynet er bekymret for funnet i Vestfold, som er spredning til et nytt fylke. Hun er samtidig vært fornøyd med de gode resultatene fra bekjempelsesprogrammet hittil.

Den aktuelle birøkteren har også en bigård i Agder, og smitten er funnet begge steder. Birøkteren hadde smitte i sin bigård i Agder for to år siden, og hadde nå startet opp med nye bier. Mattilsynet vil sammen med Norges birøkterlag og NMBU vurdere om det er grunnlag for å innføre ytterligere krav i forbindelse med sanering for å skjerpe reglene nå i sluttfasen av bekjempelsen.

Se også:
Månedlige rapporter prøvetaking av bier

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Solfrid Åmdal, seksjonsjef, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret, tlf. +47 51 68 43 57.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Solfrid Åmdal, seksjonsjef, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret, tlf. +47 51 68 43 57.