Regelverksprosess

Revisjon av «Portforbudforskriften for fjørfe»

Publisert 12.10.2018     Sist endret 21.03.2019

Forskrift om høypatogen aviær influensa («Portforbudforskriften») gir bestemmelser om forebyggende tiltak for å hindre at ville fugler smitter fjørfe med fugleinfluensa. En ny EU-beslutning reviderer disse bestemmelsene. Forbud mot hold av ender og gjess sammen med annet fjørfe og utsetting av fuglevilt i høyrisikoområder legges til de forebyggende tiltakene.

Fugleinfluensa er en virussykdom hos fugler, inkludert fjørfe. Høypatogen fugleinfluensa forårsaker høy dødelighet hos de fleste fjørfearter. Enkelte av disse virustypene kan også smitte mennesker.

Vitenskapelige rapporter basert på de siste års fugleinfluensaepidemier i Europa har vist at ville fugler, spesielt trekkfugler tilknyttet vann, kan infiseres av høypatogen fugleinfluensavirus og være med på å spre smitte til fjørfebesetninger. «Portforbudforskriften» gir krav til særskilt varslingsplikt ved tegn på sykdom til den som holder fjørfe. Videre skal fjørfe og andre fugler i fangenskap fôres og vannes på en slik måte at ville fugler ikke tiltrekkes eller kan lande på stedet der det fôres og vannes.

I tillegg skal en rekke forebyggende tiltak som iverksettes i områder der risikoen for at ville fugler kan smitte fjørfe med fugleinfluensa vurderes som høy. Disse områdene benevnes høyrisikoområder og angis i forskriftens vedlegg. Per i dag er det ingen områder som defineres som høyrisikoområder i Norge.

Mattilsynet, i samarbeid med Veterinærinstituttet, vurderer fortløpende risikoen for introduksjon av fugleinfluensa med ville fugler til Norge. Denne risikoen vil øke under trekkfuglsesongen, spesielt i områder som er kjent som landingsplass for trekkfuglene. Når risikoen vurderes som høy vil Mattilsynet definere disse områdene som høyrisikoområder, slik at de forebyggende tiltakene i forskriften skal iverksettes. I høyrisikoområdene er det forbud mot:

  • å holde fjørfe utendørs (med mindre de holdes i en innhengning med tett tak, slik at direkte og indirekte kontakt med ville fugler forhindres)
  • å bruke vannreservoar til fjørfe
  • å bruke ubehandlet overflatevann som drikke vann til fjørfe
  • å arrangere ansamlinger av fjørfe
  • bruk av lokkefugler
  • hold av ender og gjess sammen med andre fjørfearter
  • utsetting av fuglevilt

De to sistnevnte forbudene er nye i forhold til gjeldende bestemmelser. Disse er basert på anbefalinger gitt i de nyeste vitenskapelige rapportene på området. Punktene føyes til i forskriften som et ledd i gjennomføring av beslutning (EU) 2018/1136.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Revisjon av «Portforbudforskriften» sendes til klarering for høring

Utkast til endringsforskrift og høringsbrev er sendt til Landbruks- og matdepartementet for klarering for høring. Når utkastene er klarert vil Mattilsynet sende den foreslåtte forskriftsendringen ut på høring.

 12.10.2018
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 20.12.2018
Norsk Rasefjærfeforbund 01.01.2019
Utenriksdepartementet 27.12.2018
Veterinærinstituttet 18.12.2018
NNN 06.12.2018
Klima- og miljødepartementet 29.11.2018

Revisjon av «Portforbudforskriften» sendes ut på høring

 

Høringsfrist: 01.01.2019
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 20.12.2018
Norsk Rasefjærfeforbund 01.01.2019
Utenriksdepartementet 27.12.2018
Veterinærinstituttet 18.12.2018
NNN 06.12.2018
Klima- og miljødepartementet 29.11.2018

Endringene av «Portforbudforskriften» fastsettes

Etter gjennomgang av høringsinnspill har Mattilsynet besluttet å fastsette forskriftsutkastet uten endringer. En sammenstilling av høringssvarene er gitt i dokumentet under. Endringene av forskriften vil om kort tid publiseres på Lovdata.

 

 11.02.2019
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 20.12.2018
Norsk Rasefjærfeforbund 01.01.2019
Utenriksdepartementet 27.12.2018
Veterinærinstituttet 18.12.2018
NNN 06.12.2018
Klima- og miljødepartementet 29.11.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær / seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41