Nye bestemmelser om identifisering av hestedyr

Publisert 25.09.2013     Sist endret 05.05.2017

I etterkant av jukset med hestekjøtt vinteren 2013, har EU-kommisjonen iverksatt arbeid med å forbedre mattryggheten når det gjelder hestekjøtt. Et av stegene i prosessen er å revidere forordningen om identifikasjon av hestedyr (hest, esel, muldyr).

I Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforskriften) gjennomføres forordning (EU) nr. 504/2008 som gir bestemmelser om at alle hester i medlemsland, herunder EØS-land, skal være identifisert og ha et hestepass.

Den største endringen i revisjonen er opprettelsen av et sentralt nasjonalt hesteregister der opplysninger om alle identifiserte hester skal samles. Disse opplysningene er allerede i dag samlet hos vært enkelt av de 9 passutstedende organene i Norge. Det skal opprettes et nytt sentralt hesteregister som de passutstedende organene skal rapportere opplysninger inn til. I hesteregisteret skal det også registreres om hesten kan slaktes til humant konsum eller ikke. Årsaken til at en hest ikke kan slaktes til humant konsum er oftest visse typer medisinering. Hesteeier kan også selv velge at hesten ikke skal kunne slaktes til humant konsum. Det sentrale nasjonale hesteregisteret i hvert medlemsland skal utveksle informasjon.

Ved permanent import av hest stilles det krav til at visse opplysninger skal registreres hos et norskt passutstedende organ (tilleggsregistrering). Det kreves at hesteeier sender inn hestepasset til det organet som utsteder pass til den aktuelle hesterasen ved slik tilleggsregistrering. Ved endringer i hestepasset gjøres hesteeier ansvarlig for å sende passet inn til passutstedende organ, slik at databasen, hesteregisteret og hestepasset kan oppdateres. Mens passutstedende organ behandler hestepasset i slike tilfeller kan hesteeier få et midlertidig id-dokument.

Hvilke krav myndighetene skal stille for å godkjenne passutstedende organ spesifiseres i revisjonen. Det åpnes for at slik godkjenning og ugyldige hestepass kan trekkes tilbake. Myndighetene i medlemslandet skal bestemme en tidsfrist for søknad om hestepass etter hestens fødsel, som hesteeieren må overholde.

Videre foreslås det at rekkefølgen av delene i hestepasset endres slik at delene som angår identitet og medisinering kommer først. Visse sikkerhetskriterier, som for eksempel laminert identitetsbeskrivelse i passet innføres i revisjonen.

Overgangsordninger sørger for at hester identifisert etter tidligere bestemmelser skal ansees å være identifisert etter revisjonen av forordningen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Kommisjonen ber om innspill på utkast til ny forordning om identifikasjon av hestedyr

Utkast til revisjon ble lagt fram for møte i EU’s faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse (SCFCAH). Kommisjonen ba om innspill til utkastet fra medlemsland i løpet av sommeren.

Mattilsynet innhentet kommentarer fra organer som utsteder hestepass i Norge. I samråd med Landbruks- og matdepartementet ble det utarbeidet et skriftlig innspill som ble sendt til kommisjonen.

 02.07.2013
EU’s arbeidsgruppemøte om heste-id

Et arbeidsgruppemøte med representanter fra alle EU’s medlemsland og EØS-stater ble avholdt i Brussel. Innholdet i utkastet til revidert forordning om identifikasjon av hestedyr ble diskutert. Utfallet av møtet ble at det ble utarbeidet en revisjon 2 av utkastet.

Mattilsynet har i samråd med Landbruks- og matdepartementet utarbeidet et skriftlig innspill til det nye utkastet som ble sent til kommisjonen.

 

 10.09.2013
Nytt arbeidsgruppemøte om heste-id

Et nytt arbeidsgruppemøte med representanter fra alle EU’s medlemsland og EØS-stater ble avholdt i Brussel. Det siste utkastet til revidert forordning om identifikasjon av hestedyr ble gjennomgått og diskutert artikkel for artikkel. Selv om det var satt av en hel dag rakk man bare å gjennomgå første halvdel av utkastet.

Det er planlagt et nytt arbeidsgruppemøte den 13.12.2013. Avstemning over endelig utkast forventes tidlig 2014. Et nytt revidert utkast har blitt sendt ut av Kommisjonen på bakgrunn av diskusjonene på arbeidsgruppemøtet.

 

 

 31.10.2013
Siste arbeidsgruppemøte om heste-id

Et avsluttende arbeidsgruppemøte med representanter fra alle EU’s medlemsland og EØS-stater ble avholdt i Brussel. De resterende artiklene i utkastet til revidert forordning om identifikasjon av hestedyr ble gjennomgått og diskutert. Arbeidet for denne arbeidsgruppen når det gjelder dette utkastet anses nå som avsluttet. Til tross for dette har flere medlemsland varslet at de ennå har kommentarer til bestemmelsene.

Det forventes at utkastet vedtas i EU i løpet av våren 2014 og at den skal tre i kraft fra 1. januar 2015. Mattilsynet har startet arbeidet med utredning av hvordan en sentralt nasjonalt hesteregister skal opprettes.

 

 

 13.12.2013
Nye bestemmelser om identifikasjon av hestedyr

På møte i EU’s faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr (SCoPAFF) ble en ny forordning om identifikasjon av hestedyr vedtatt. Den nye forordningen trer i kraft i EU den 1. januar 2016. Bestemmelsene krever at det sentrale nasjonale hesteregisteret for alle identifiserte hester skal være operativ senest den 30. juni 2016.

Mattilsynet har satt i gang arbeidet med opprettelsen av et sentralt nasjonalt hesteregister. Det arbeides også med å gjennomføre den nye forordningen i det norske regelverket.

 

Vedtatt i EU 11.09.2014
Høring

Mattilsynet har gjennomført forordning om identifikasjon av hestedyr (forordning (EU) 2015/262) i utkast til forskrift om endring av hestepassforskriften.
 

Forordningen er gjennomført ved hjelp av «henvisningsteknikken», det vil si at forordningsteksten gjelder som forskrift. Mattilsynet ber om innspill på de bestemmelsene hvor vi har nasjonalt handlingsrom. Dette er spesifisert i høringsbrevet.

 

Høringsfrist 23.11.2015
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fylkesmannen i Hedmark 23.11.2015
Norsk Hestesenter 23.11.2015
Norges Bondelag 23.11.2015
Statens legemiddelverk 11.11.2015
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 17.11.2015
Toll og avgiftsdirektoratet 18.11.2015
Den norske veterinærforening 23.11.2015
Nortura 05.11.2015
Justis- og beredskapsdepartementet 10.09.2015

Nye bestemmelser trer i kraft i Norge

Den nye forordningen om identifikasjon av hestedyr trådte i kraft i EU fra 1. januar 2016.
 

Bestemmelsene er nå godkjent av EØS-komiteen og tatt inn i EØS-avtalen. Endringsforskriften er oversendt til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse.
 

I tillegg til gjennomføring av forordningen vedtas det bestemmelser om et «tak på godtgjørelse» til passutstedende organ for utstedelse av hestepass, duplikatpass og erstatningspass med id-registering (kr 1505,-) og id-registrering av hest alene (kr 755,-) i hestepassforskriften. Godtgjørelsen skal inkluderer mikrochip, forsendelse av hestepasset fra utstedende organ og endringer av allerede registrerte opplysninger hele hestens levetid.


Godtgjørelsen inkluderer ikke stambokføring, porto for innsending av hestepasset, honorar til veterinær, DNA-analyse mm. Disse bestemmelsene har vært ute på høring i forbindelse med forslag om endring av gebyrforskriften. Da disse bestemmelsene tas inn i hestepassforskriften vil foreslått endring av gebyrforskrifen stoppes.

 01.06.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon landdyrhelse og fôr, hovedkontoret, tlf.  22 77 81 41