Endringer i forskrift om hold av pelsdyr


Publisert 27.03.2017 | Sist endret 08.05.2017

Mattilsynet skal følge opp stortingsmelding 8 (2016-2017) om pelsdyrnæringen og Stortingets vedtak om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen gjennom å foreslå endringer i forskrift om hold av pelsdyr.

Stortingsmeldingen om pelsdyrhold omtaler blant annet krav som skal forebygge feil beinstilling hos rev, samt strengere krav til dokumentasjon på hvordan avlsdyr velges ut, fôring av avlsdyrene og bruk av aktivitetsobjekter.

Mattilsynet bes også om å vurdere behov for presiseringer i forskriften som gjelder bruk av nakketang og utforming av skjul til rev. Videre bes Mattilsynet om å utforme et forbud mot gruppehold av mink med unntak for produsenter som oppfyller gitte krav i et dyrevelferdsprogram. Dette dyrevelferdsprogrammet skal utarbeides av Norges Bondelag til i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Departementet ønsker å motta Mattilsynets forslag til endringer i forskriften innen 1. mai 2017.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet mottar oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet mottok 14. mars 2017 brev med oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å utarbeide forslag til endringer i forskrift om hold av pelsdyr.

 14.03.2017
Forslag til endringer i pelsdyrforskriften er oversendt

Mattilsynet har oversendt forslag til endringer i forskrift om hold av pelsdyr til Landbruks- og matdepartementet. Blant endringene som er foreslått er forbud mot gruppehold av mink med unntak for produsenter som oppnår gitte resultater, skjerpede krav til journalføring av stell av dyr og forbud mot avl på rev med lidelsen «bent feet».

 02.05.2017

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Maria Været Veggeland, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 24