Endringer i forskrift om hold av pelsdyr

Publisert 27.03.2017     Sist endret 09.11.2017

Mattilsynet skal følge opp stortingsmelding 8 (2016-2017) om pelsdyrnæringen og Stortingets vedtak om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen gjennom å foreslå endringer i forskrift om hold av pelsdyr.

Stortingsmeldingen om pelsdyrhold omtaler blant annet krav som skal forebygge feil beinstilling hos rev, samt strengere krav til dokumentasjon på hvordan avlsdyr velges ut, fôring av avlsdyrene og bruk av aktivitetsobjekter.

Videre bes Mattilsynet om å utforme et forbud mot gruppehold av mink med unntak for produsenter som oppfyller gitte krav i et dyrevelferdsprogram. Dette dyrevelferdsprogrammet skal utarbeides av Norges Bondelag til i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Departementet ønsker å motta Mattilsynets forslag til endringer i forskriften innen 1. mai 2017.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet mottar oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet mottok 14. mars 2017 brev med oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å utarbeide forslag til endringer i forskrift om hold av pelsdyr.

 14.03.2017
Se innspillene (13)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (13)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 28.08.2017
Nettverk for dyrs frihet 03.08.2017
Privat innsender 03.08.2017
Klima- og miljødepartementet 02.08.2017
Dyrebeskyttelsen Norge 27.07.2017
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 27.07.2017
Privat innsender 26.07.2017
Dyrevernalliansen 26.07.2017
Justis- og beredskapsdepartementet 06.07.2017
Veterinærinstituttet 21.07.2017
Miljødirektoratet 13.07.2017
Privat innsender 25.07.2017
Norges Bondelag 10.07.2017

Forslag til endringer i pelsdyrforskriften er oversendt

Mattilsynet har oversendt forslag til endringer i forskrift om hold av pelsdyr til Landbruks- og matdepartementet. Blant endringene som er foreslått er forbud mot gruppehold av mink med unntak for produsenter som oppnår gitte resultater, skjerpede krav til journalføring av stell av dyr og forbud mot avl på rev med lidelsen «bent feet».

 02.05.2017
Se innspillene (13)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (13)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 28.08.2017
Nettverk for dyrs frihet 03.08.2017
Privat innsender 03.08.2017
Klima- og miljødepartementet 02.08.2017
Dyrebeskyttelsen Norge 27.07.2017
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 27.07.2017
Privat innsender 26.07.2017
Dyrevernalliansen 26.07.2017
Justis- og beredskapsdepartementet 06.07.2017
Veterinærinstituttet 21.07.2017
Miljødirektoratet 13.07.2017
Privat innsender 25.07.2017
Norges Bondelag 10.07.2017

Landbruks- og matdepartementet gir tilslutning til høring

Landbruks- og matdepartementet ber Mattilsynet om å sende forslaget til nytt regelverk på åpen høringsrunde.

 07.06.2017
Se innspillene (13)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (13)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 28.08.2017
Nettverk for dyrs frihet 03.08.2017
Privat innsender 03.08.2017
Klima- og miljødepartementet 02.08.2017
Dyrebeskyttelsen Norge 27.07.2017
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 27.07.2017
Privat innsender 26.07.2017
Dyrevernalliansen 26.07.2017
Justis- og beredskapsdepartementet 06.07.2017
Veterinærinstituttet 21.07.2017
Miljødirektoratet 13.07.2017
Privat innsender 25.07.2017
Norges Bondelag 10.07.2017

Høring:

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslag til endringer i forskrift om hold av pelsdyr på høring.

Forslaget går ut på å innføre forbud mot gruppehold av mink, med unntak for produsenter som deltar i et dyrevelferdsprogram og oppnår gitte resultater. I tillegg foreslår vi nye krav som skal forebygge feil beinstilling hos rev, og skjerping av kravene til aktivitetsobjekter.

Vi foreslår også å utvide kravene om dokumentasjon av hvordan reglene i pelsdyrforskriften etterleves, slik at disse også gjelder for utvelgelse av avlsdyr, fôring av dyr, sosialisering av dyr, klostell og bruk av aktivitetsobjekter.

Vedlagte høringsdokumenter skal kunne lastes ned fra høringsboksen. Dette er i alt 9 dokumenter.

 

 27.07.2017
Se innspillene (13)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (13)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 28.08.2017
Nettverk for dyrs frihet 03.08.2017
Privat innsender 03.08.2017
Klima- og miljødepartementet 02.08.2017
Dyrebeskyttelsen Norge 27.07.2017
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 27.07.2017
Privat innsender 26.07.2017
Dyrevernalliansen 26.07.2017
Justis- og beredskapsdepartementet 06.07.2017
Veterinærinstituttet 21.07.2017
Miljødirektoratet 13.07.2017
Privat innsender 25.07.2017
Norges Bondelag 10.07.2017

Oversendelse etter høring

Mattilsynet oversender sammenstilling av høringsuttalelser og revidert forskrift etter høring, til Landbruks- og matdepartementet.

 01.09.2017
Se innspillene (13)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (13)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 28.08.2017
Nettverk for dyrs frihet 03.08.2017
Privat innsender 03.08.2017
Klima- og miljødepartementet 02.08.2017
Dyrebeskyttelsen Norge 27.07.2017
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 27.07.2017
Privat innsender 26.07.2017
Dyrevernalliansen 26.07.2017
Justis- og beredskapsdepartementet 06.07.2017
Veterinærinstituttet 21.07.2017
Miljødirektoratet 13.07.2017
Privat innsender 25.07.2017
Norges Bondelag 10.07.2017

Endringsforskrift fastsatt

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 3. november 2017 endringer i pelsdyrforskriften.

De nye reglene går ut på:

  • Forbud mot gruppehold av mink, med unntak for produsenter som deltar i et dyrevelferdsprogram
  • Utvidede krav til skriftlige rutiner og journalføring av arbeidet som gjøres i pelsdyrgården
  • Forbud mot avl på rev med dårlig beinstilling og påbud om å avlive sålegjengere
  • Krav om at aktivitetsobjekter for rev skal være spiselige eller gode å tygge på

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

 03.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Maria Været Veggeland, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 24