"Papirarbeid" er viktig for dyrevelferden

Publisert 02.04.2013     Sist endret 02.04.2013

Mattilsynet kommenterer her pelsdyrtallene fra Årsrapporten fra 2012. Saken har stått på trykk i Nationen i mars 2013.

Mattilsynet publiserte nylig tall for pelsdyrtilsynene i 2012. Kort oppsummert var det relativt sett få funn av sår og syke dyr, men vi har også avdekket alvorlige brudd på regelverket og varslet flere vedtak. Dette trekker ned helhetsinntrykket og gjør oss bekymret.

En av tingene vi er bekymret for, er hvordan oppdrettere med store besetninger ivaretar tilsynet med hvert enkelt dyr, og om de har gode nok rutiner for å avdekke feil og mangler. Vi stiller også spørsmål ved om alle aktører som driver med et stort antall dyr har tatt inn over seg hvor ressurskrevende det er å følge opp alle dyrene minst to ganger daglig, slik forskriften krever.

Derfor reagerer jeg når jeg leser at leder for Trøndelag pelsdyralslag skal ha uttalt til NRK at han «regner med det økte antallet brudd handler om papirarbeid i uorden, og ikke dårligere forhold for dyrene». Og videre at han tror «tallene er et resultat av dårlig styring på papirarbeid. …. Men det har ikke noe med dyrevelferden å gjøre, som jo er det viktigste». (Jeg tar forbehold om at han er korrekt sitert).

I gårsdagens Nationen er Norsk Pelsdyralslag delvis på det samme sporet når de skriver «Mattilsynet har selv sagt at når de bruker ordet lovbrudd kan det høres ut som det dreier seg om svært alvorlige forseelser hver gang. Det er juridisk sett snakk om et lovbrudd, men lovbruddet kan like godt handle om feil i papirarbeidet eller et hull i gjerdet. Da blir det galt å fremstille alle lovbruddene som brudd på dyrevelferden.»

Nei, det blir ikke galt. Og jo, papirarbeid er veldig viktig for dyrevelferden!

Det er generelt overraskende at man forsøker å bagatelliserer brudd på regelverket som skal ivareta dyrevelferden. Fremstillingen av «papirarbeid» som noe uviktig, undrer oss også.

Det er papirarbeidet som dokumenterer hvordan oppdretter håndterer tilsyn og stell av dyr. Det er papirarbeidet som dokumenterer hvor ofte dyra har tilsyn, om det er oppdaget skader og sår, hvor langt tid det tok før dette ble håndtert osv.

Mattilsynet fører mer tilsyn med pelsdyrnæringen enn med noen annen næring, men vil aldri kunne være til stede i alle farmer hele tiden. Derfor er det viktig at vi også kan sjekke dokumentasjonen når vi er ute på tilsyn. Dokumentasjonen er viktig for å vise om forholdene er under kontroll og at dyrevelferden er ivaretatt med gode rutiner i det daglige arbeidet i farmen.

I pelsdyrforskriften er dette utdypet: «Dyreholder skal ha skriftlige rutiner som sikrer overholdelse av dyrevelferdslovgivningens krav, herunder for forebygging av avdekking av skader og sykdom, samt håndtering av dyr, avliving og en lang rekke andre forhold.

Så ja, papirarbeidet er meget viktig. Ikke fordi vi ønsker et mest mulig byråkratisk system, men fordi det er her oppdretter dokumenterer at han gjør det han skal for at dyra skal ha det så bra som mulig.

Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet

Fant du det du lette etter?