Tilsyn med pelsdyrfarmer høsten 2008

Publisert 25.01.2013     Sist endret 19.12.2008

Mattilsynet førte høsten 2008 tilsyn med et stort antall pelsdyrfarmer. Resultatene samsvarte i liten grad med inntrykket som ble skapt av dokumentarprogrammet ”Et skinn av velferd”.

Denne saken ble lagt ut høsten 2008:

- Bare i et tilfelle ble det avdekket totalt uakseptable forhold som gjorde det nødvendig å fatte hastevedtak og gå til politianmeldelse, sier seksjonssjef Solfrid Åmdal i seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell.

Mange bekymringsmeldinger

Mattilsynet mottok i høst et stort antal bekymringsmeldinger fra Nettverk for dyrs frihet. Flere av inspeksjonene har avdekket mangler i forhold til forskriftens krav til blant annet yttergjerde og burstørrelser.

- Disse avvikene er ikke vurdert å være alvorlige brudd på regelverket, og i flere tilfeller vurderes kravene også å komme innenfor overgangsordningens rammer som ikke trår i kraft for det aktuelle dyreholdet før 1. januar 2009, sier Åmdal.

Reaksjonsformer fra Mattilsynet i forbindelse med disse typene avvik har variert fra veiledning til dyreholder med informasjon om kravene og tidspunkt for ikrafttredelse, til vedtak om utbedring innenfor en gitt tidsfrist.

Få alvorlige forhold avdekket

- I de fleste tilfeller er det gitt frist til overgangstiden i forskriften utløper. I noen tilfeller er det gitt noe lenger frister ut fra en vurdering av behovet i det aktuelle dyreholdet. Eksempelvis har noen dyrehold (rev) fått frist inntil valpingen begynner, for å oppgradere burene.

Inspeksjonene har i relativt liten grad avdekket mer alvorlige forhold og dyrevernmessig lidelse for eksempel i form av mangelfull behandling av syke eller skadde dyr, stereotyp atferd, kannibalisme eller andre tegn på høyt stressnivå hos dyrene.

- I tilfeller der slike forhold er avdekket, har Mattilsynet fulgt opp med vedtak om utbedringer og gjentatte oppfølgingsinspeksjoner i vedkommende dyrehold.

Videre oppfølging

Mattilsynet planlegger en nasjonal tilsynskampanje rettet mot hold av pelsdyr i 2009.

- Mattilsynet arbeider også med revisjon av regelverk for hold av pelsdyr. Etter planen skal den nye forskriften tre i kraft i løpet av 2009. Det er ønskelig at kommende regelverk, i større grad enn gjeldende regelverk, baserer seg på funksjonelle krav som angår dyrenes velferd, sier Åmdal

Fant du det du lette etter?