Bestilling av risikovurdering: Antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv

Publisert 06.10.2014     Sist endret 05.05.2015

Mattilsynet skal utvikle en strategi for å forebygge og begrense utviklingen og spredningen av bakterier med ulike former for antimikrobiell resistens hos dyr og i matkjeden og deres overføring til mennesker.

Derfor vil Mattilsynet bestille en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) av hvilke former for resistens som i årene framover vil utgjøre de største utfordringer for folkehelsen på dette området. Det skal også vurderes hvordan disse kvalitativt og kvantitativt vil bidra til den totale utvikling av bakterier med antimikrobiell resistens hos mennesker.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

De siste årene har det vært en dramatisk økning av antimikrobiell resistens over hele verden. Kjente resistensmekanismer har økt i omfang, og nye er kommet til. Dette fører til svært store kostnader og alvorlige samfunnsmessige konsekvenser i form av forlenget lidelse og økt dødelighet. De stadig økende handels- og migrasjonsmønstre på tvers av landegrenser og kontinenter bidrar i stor grad til denne utviklingen. Utfordringen er slikt sett global, og må på sikt løses gjennom internasjonalt og tverrsektorielt samarbeid («One Health») og målrettet handling, hvilket er komplisert både faglig og politisk.

I Norge foregår det et tverrsektorielt samarbeid for å redusere forekomsten av og effekten av bakterier med antimikrobiell resistens. Forebygging i alle aktuelle sektorer (helsevesen, miljø, primærproduksjon og annen matproduksjon) og restriktiv bruk av antibiotika har ført til at bakterier med antimikrobiell resistens foreløpig er et begrenset problem i Norge både hos mennesker og dyr. I den senere tid er det likevel registrert en uheldig utvikling hva angår flere typer bakterier med antimikrobiell resistens hos matproduserende dyr og i øvrige deler av matkjeden, blant annet av LA-MRSA hos svin og ESBL i fjørfekjøtt.

Et viktig område som ikke er tilstrekkelig vurdert er i hvilken grad dyr, matkjeden og maten vår bidrar/vil bidra til utvikling av resistente bakterier hos mennesker. Mattilsynet ønsker derfor at VKM skal gjennomføre en risikovurdering av disse forholdene. Risikovurderingen vil bli brukt til å videreutvikle Mattilsynets strategi for regelverksutvikling og tilsyn på dette området.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring: Utkast til bestilling til VKM

Mattilsynet ønsker innspill på utkastet til bestilling av risikovurdering av antimikrobiell resistens hos bakterier i matkjeden i et folkehelseperspektiv.

 

Høringsfrist: 21.10.2014
 
Bestilling sendes til VKM

 

 01.11.2014
Mattilsynet mottat risikovurdering fra VKM

 

Januar 2016 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nils Ole Astrup Baalsrud, seniorrådgiver, seksjon mattrygghet, hovedkontoret, tlf 23 21 67 54