Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland fylke

Publisert

Mattilsynet har 23. mai 2024 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland fylke

Fiskesykdommen ILA er påvist på fisk ved sjølokaliteten 11559 Grimsholmen i Sveio kommune i Vestland fylke. Lokaliteten drives av Sjøtroll Havbruk AS.

Virksomheten varslet Mattilsynet 25. april 2024 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 11559 Grimsholmen i Sveio kommune.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 8. mai 2024 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i stadfestet ILA-diagnose ved lokalitet Grimsholmen, oppretter Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for ILA i Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland fylke.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Vernesonen omfatter lokalitetene 11559 Grimsholmen, 10300 Hillersvik og 11574 Breivik S, og avgrenses som beskrevet i forskriftens § 2.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter 3 lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser. Se forskriftens § 2 for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Vernesonen omgjøres deretter til ny overvåkingssone/del av ny overvåkingssone som vanligvis opprettholdes i to år.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokaliteten Grimsholmen

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

Forskriftsmalens § 4 tilpasses ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet mot utsett av akvakulturdyr, for ikke-mottakelige arter for ILA, se forskriftens § 4 første ledd andre setning. Det er tidligere gjort tilpasninger i § 4 om at Mattilsynet kan gjøre unntak for utsett av rensefisk. Bakgrunnen har vært at rensefisk, i tillegg til å ikke være mottakelig for ILA, kan være et effektivt kontrolltiltak mot lus. Tilpasningen som nå foreslås, har bakgrunn i at Mattilsynet har sett behovet for å kunne foreta en vurdering i hvert enkelt tilfelle når det gjelder utsett av ikke-mottakelige arter for ILA, generelt. Formålet med forskriften er å hindre smittespredning av ILA. Ett av tiltakene for å oppnå formålet er forbudet i § 4 mot å sette ut akvakulturdyr i vernesonen. Smittespredning av ILA skjer i hovedsak mellom laks, og det er derfor viktig å hindre utsett av laksefisk innenfor vernesonen. Videre er hensikten med bestemmelsen å i størst mulig grad begrense aktivitet generelt i vernesonen, ettersom det er et effektivt tiltak for å forebygge og begrense smittespredning av ILA.

Tidligere har forskriftens § 4 første ledd, andre setning, åpnet for at Mattilsynet kan gjøre unntak for utsett av rensefisk i vernesonen. Mattilsynet må da i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt et utsett av rensefisk er smittemessig forsvarlig, og hvilke vilkår som er nødvendig å oppstille for et ev. utsett. Vi vurderer at det for andre ikke-mottakelige arter bør gjøres en tilsvarende vurdering som for rensefisk og at muligheten for unntak fra forbudet mot utsett av akvakulturdyr i forskriftens § 4 derfor må utvides til å omfatte alle arter som ikke er mottakelig for ILA.

Forskriftsmalens § 5 første ledd og § 10 første ledd er ikke tatt med. Bakgrunnen er at Mattilsynet har tilgang på månedlig dødelighetsrapportering som næringen er pålagt. Næringen er også pålagt å melde fra til Mattilsynet ved unormal dødelighet i henhold til dyrehelseforskriftens § 7 andre ledd eller ved mistanke om sykdom. Vi mener derfor det er riktig at kravet, slik det fremgår av § 5 første ledd og § 10 første ledd i malen til restriksjonssoneforskrift, ikke tas med ved fastsettelsen av denne restriksjonssoneforskriften.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument - Restriksjonssoneforskrift for ILA i Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland fylke

Forskrift - Restriksjonssone for ILA i Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland fylke

Kart - Restriksjonssone for ILA i Sveio, Bømlo og Stord kommuner, Vestland fylke

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver/jurist Ane Wilson Erdal, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 55.

Fagrådgiver Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling Sunnhordland og Haugalandet, tlf.: 22 77 80 44.