Påvist ILA i oppdrettsanlegg 11758 Sauøy i Øygarden kommune i Vestland fylke

Publisert

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11758 Sauøy i Øygarden kommune i Vestland fylke. Det er Lerøy Vest Sjø AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 19. juni 2024 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 11758 Sauøy. Mistanken var basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet tok ut prøver for eventuell verifisering av ILA på lokalitet 11758 Sauøy den 24. juni 2024.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 2. juli 2024 på grunnlag av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Restriksjonssone 

Det blir innen kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. 

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten. 

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA. 

Kontaktopplysninger

Kristina Birkeland, seniorinspektør, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur.  
Direktenummer: 22 77 85 45, mobil: 97 68 00 81 

Håvard Hustoft, avdelingssjef, Region Sør og Vest, avdeling Akvakultur. 
Direktenummer: 22 77 91 95, mobil: 47 30 57 10