Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Alta kommune i Finnmark fylke

Faglig oppdatert

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10839 Store Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke.

Lokaliteten drives av Salmar Oppdrett AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Tilfellet blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

 

Grunnlag for diagnose

Salmar Oppdrett AS varslet Mattilsynet den 31. mai 2024 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 10839 Store Kufjord.

Mistanken var basert på positive PCR-prøver og histologiske forandringer i prøver tatt ut i forbindelse med sykdomsutredning.

Den 4. juni 2024 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 12. juni 2024 på bakgrunn analyseresultater fra Veterinærinstituttet.


Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. 

 

Restriksjonssone

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten. 

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. 

Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Kontaktopplysninger


Elisabeth Arild, seniorinspektør, region nord, avdeling Finnmark
Direktenummer: 2277 8098, mobil 986 72760