Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke

Faglig oppdatert

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 24735 Gulholmen i Bjørnafjorden kommune i Vestland fylke. Det er Lerøy Vest Sjø AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten. 

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. 

Tilfellet blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller. 

Grunnlag for diagnose

Virksomheten varslet Mattilsynet 28. mai 2024 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 24735 Gulholmen. Mistanken var basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. 

Den 29. mai 2024 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA. 

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 6. juni 2024 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet. 

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. 

Restriksjonssone 

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA, som om kort tid vil bli justert for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. 

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten. 

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA. 

Kontaktopplysninger

Christine Pettersen, seniorinspektør, region sør og vest, avdeling akvakultur.
Direktenummer: 22 77 86 66, mobil: 936 09 816

 

Håvard Hustoft, avdelingssjef, region sør og vest, avdeling akvakultur.
Direktenummer: 22 77 91 95, mobil: 473 05 710