Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland fylke

Publisert

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 45037 Kjølvika I i Gildeskål kommune i Nordland fylke.

Lokaliteten drives av Organic Seafarm AS.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Labora fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet per telefon den 27. mai 2024 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 45037 Kjølvika I.  Mistanken baseres på positiv PCR-prøve fra rutinemessig prøveuttak.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste diagnosen.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom diagnosen blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, eventuelt deler av lokaliteten.

Restriksjonssone

Lokaliteten ligger i en eksisterende overvåkingssone for ILA.
Dersom mistanken blir bekreftet vil det om kort tid bli opprettet en ny restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse.

Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Kontaktopplysninger

Hugo Kalstad, seniorinspektør, region nord, avdeling Salten

Direktenummer:  2277 8799, mobil 911 04 448