Påvisning av ILA på lokalitet 26775 Fjølværet Ø i Frøya kommune i Trøndelag fylke

Faglig oppdatert

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 26775 Fjølværet i Frøya kommune i Trøndelag fylke. Det er Måsøval AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Stadfesting av ILA diagnose blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Diagnose

Måsøval AS varslet Mattilsynet Region Midt 24.mai 2024 om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet 26775 Fjølværet Ø.

Mattilsynet har stadfestet diagnosen 04. juni 2024, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA virus med to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR). 

Prøvene er analysert og verifisert av Veterinærinstituttet som er nasjonalt referanselaboratorium for ILA.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Restriksjonssone

Det vil innen kort tid opprettes en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone. Dette vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området rundt lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold ect, vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10-20km fra lokaliteter med ILA.

Kontakt

Sigurd- Wilhelm T.Holien, førsteinspektør, region midt, avd Namdal. Direktenummer: 22779077, mobil: 91750705

Magne Andreas Cartfjord Mo, avdelingssjef, region midt, avd Nordmøre og Romsdal. Direktenummer: 22778607, mobil: 98247902