Til hovedinnhold

Utpekte laboratorier for analyser i overvåkings- og kartleggingsprogram for ILA og BKD

Oppdretterne kan benytte Veterinærinstituttet og utpekte private laboratorier for analyser for ILA og BKD hos stamfisk, og for analyser av SAV (PD). 

Publisert

Nasjonalt referanselaboratorium for fiskehelse

Veterinærinstituttet er utpekt av Mattilsynet som Nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer.

Det betyr at Veterinærinstituttet kan benyttes bl.a til analyser som inngår i den offentlige overvåkingen for fiskesykdommer ((95/53/EEC). Les mer om utpekte laboratorium.

Utpeking av private laboratorier

Mattilsynet kan gi private laboratorier særlige oppgaver i forbindelse med offentlig kontroll.

I forbindelse med stamfiskovervåking har Mattilsynet utpekt noen private laboratorier for analyse for ILA og BKD.

I forbindelse med overvåking av PD i Nord-Trøndelag og Helgeland, kan oppdrettere i dette området bruke utpekte laboratorier for analyse for PD.

Hvem kan selskapene bruke?

Selskapene velger om de vil bruke Nasjonalt referanse laboratorium eller utpekte laboratorier for analyser for ILA, BKD og SAV.

Utpekte private laboratorier for analyser av ILA og BKD og PD (SAV 2 og SAV 3)

 • PatoGen AS, Postboks 548, 6001 Ålesund / Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 Ålesund
 • Pharmaq Analytiq AS, Thormøhlensgate 53D, 5006 Bergen
 • Nemko Norlab AS, Namdal, Axel Sellægs veg 3, 7805 Namsos

Utpekte private laboratorier for analyser av PD (SAV 2 og SAV 3)

 • Blue Analytics AS, Kong Christian Frederiks plass 3, 5006 Bergen

Krav til utpekte laboratorier

Mattilsynet har satt krav til laboratorium som er utpekt for særlige oppgaver i forbindelse med offentlig kontroll.

Et utpekt laboratorium skal:

 • drives og akkrediteres ihht europeiske standarder der det skal tas hensyn til kriteriene for forskjellige analysemetoder fastsatt i EU-direktiv 2006/88/EC Art 57 og Annex VI Part III.
 • følge den standarden som Veterinærinstituttet eller Mattilsynet setter for prøvemateriale, prøveuttak og innsendelse av prøver. 

Et utpekt laboratorium er forpliktet til å:

 • følge EU-direktivet 2006/88/EC Annex VI «Function and duties of laboratories» Part III «Designated laboratories in Member States» .
 • varsle Mattilsynet umiddelbart ved grunn til mistanke om smittsom dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, jf. §6 i Matloven.
 • varsle Mattilsynet og Veterinærinstituttet ved grunn til mistanke eller mistanke om listeført sykdom oppført i vedlegg 1 til forskrift om smittsomme sykdommer, akvatiske dyr (FOR 2008-06-17 nr 819).
 • få bekreftet diagnose ved Veterinærinstituttet etter funn som gir grunn til mistanke om listeført sykdom oppført i vedlegg 1 til forskrift om smittsomme sykdommer, akvatiske dyr (FOR 2008-06-17 nr 819).
 • gi Mattilsynet og Veterinærinstituttet oversikt over alle analysene som gjennomføres i stamfiskovervåkingen.
 • sende alle analyseresultatene fra overvåkingen, uten forsinkelse, til Mattilsynet og Veterinærinstituttet (positive og negative funn) i det formatet som Veterinærinstituttet krever.
 • delta i nasjonale ringtester arrangert av Veterinærinstituttet.
 • delta på møter med Veterinærinstituttet og andre utpekte private laboratorier som arrangeres av Mattilsynet/Veterinærinstituttet.
 • gi Mattilsynet og Veterinærinstituttet samlet oversikt over prøvemateriale som undersøkes med sikte på spesifikke agens. Oversikten skal inneholde agens, antall prøver, antall lokaliteter og antall positive.

Mattilsynet kan trekke tilbake utpekingen dersom det viser seg at oppgavene ikke utføres i tråd med EU-direktiv 2006/88/EC og krav som er satt av Mattilsynet.

For informasjon om prøvetaking fisk krepsdyr og skjell se informasjon på Veterinærinstituttets nettsider.