Gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd


Publisert 15.12.2016 | Sist endret 04.04.2017

Regjeringen har i budsjettet for 2017 økt bevilgningen til Mattilsynet med 12,5 millioner kroner for tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd mot tilsvarende økning i gebyrinntekter.

I proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2017 står følgende:

«Mattilsynet vil styrkje arbeidet med fiskehelse og fiskevelferd, mellom anna gjennom arbeidet for å redusere førekomsten av lakselus og tap i oppdrettsnæringa. Mattilsynet vil følgje opp den vidare tilsynsinnsatsen knytt til dei strengare miljøkrava ved høve til auka produksjon i havbruksnæringa. Mattilsynet vil også bidra til oppfølging av Meld. St. 16 (2014 – 2015) om vekst i havbruksnæringa.

For å setje styresmaktene i stand til å gjennomføre dei tilsyn som krevjast i samband med oppfølginga av Meld. St. 16 (2014 – 2015), vil det vere naudsynt å auke ressursane til Mattilsynet. Det blir føreslått å auke løyvinga med 12,5 mill. kroner mot tilsvarande auke i gebyrinntekter,..»

God fiskehelse og fiskevelferd, og tilsyn med næringsaktørenes etterlevelse av regelverket om fiskehelse og fiskevelferd er en grunnleggende forutsetning for en fremtidig vekst i havbruksnæringen. En gebyrordning vil sørge for at næringsaktørene selv bidrar til at Mattilsynet kan tilføres nødvendige ressurser for tilsyn med havbruksnæringen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Mattilsynet har sendt forslag til nye regler om gebyr til klarering før høring

Forslaget innebærer at Mattilsynet vil innkreve gebyr til staten for å dekke kostnader ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i anlegg som produserer laks, ørret og regnbueørret. Anlegg som produserer matfisk i ferskvann er unntatt fra ordningen.

 11.11.2016
Høring: Forslag til nye regler om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd

 

Høringsfrist: 03.03.2017

Last ned saksdokumentasjon

Mattilsynet sender endelig forslag til Nærings- og fiskeridepartementet for fastsettelse

 

 27.03.2017
Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye regler om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd

 

Mars 2017 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon


Inger Eithun, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 19