Faktaartikkel

Krav til å sortere ut rensefisk før behandling av laks

Publisert 14.01.2019     Sist endret 17.01.2019

For å sikre fiskevelferden til rensefisk skal rensefisk som hovedregel sorteres ut før laks behandles mot lakselus eller annet. Unntaket er bruk av luselaser eller hvis rensefisken trenger behandlingen.

Kravet om å sortere ut rensefisk før behandling mot lakselus følger av akvakulturdriftsforskriften § 28 andre ledd tredje og fjerde setning:

"Før det utføres operasjoner på anlegget som kan føre til belastning på rensefisken, skal rensefisk sorteres ut og vernes mot skade og unødvendig påkjenning.

Etter samråd med veterinær/fiskehelsepersonell, kan rensefisk bli stående i produksjonsenheten dersom dette tar bedre hensyn til fiskevelferden."

Regelen betyr i korte trekk:

  • Hvis rensefisken selv behøver behandling, gjelder ikke § 28. I stedet gjelder kravene som følger av akvakulturdriftsforskriften § 20 og forsøksdyrregelverket.
  • Ikke-medikamentelle behandlingsformer som er mindre belastende enn utsorteringsoperasjonen finnes ikke i dag (unntatt luselaser). Det betyr at rensefisk må sorteres ut før ikke-medikamentell behandling (unntatt behandling med luselaser).
  • Hvis det i fremtiden skulle utvikles ikke-medikamentelle behandlingsformer som er mindre belastende enn utsorteringsoperasjonen, vil utsortering kunne unnlates hvis fiskehelsepersonell har vurdert at den konkrete rensefisken vil få en bedre velferd ved å behandles enn å utsorteres.
  • Ved legemiddelbehandling utenfor merd må rensefisken utsorteres. For legemiddelbehandlingen i merd uten pumping av fisken, kan det tenkes at det tas bedre hensyn til rensefiskens velferd hvis den blir stående i merden. Påkjenningen av utsorteringen og påkjenningen av behandlingen må avveies.

Behandling med ikke-medikamentelle metoder

Hovedregelen er at rensefisk skal sorteres ut før laksefisk behandles ikke-medikamentelt mot lakselus.

Bestemmelsen er ikke ment å regulere tilfeller der rensefisken selv skal behandles. Det kan tenkes tilfeller der rensefisken trenger behandling mot skottelus. I disse tilfellene er ikke bestemmelsen aktuell. Metoden som brukes til å fjerne skottelus må være utprøvd, egnet for og tilpasset rensefisk, i tråd med kravene i forsøksdyrregelverket og/eller akvakulturdriftsforskriften § 20. I tillegg må fiskehelsepersonell ha forskrevet behandlingen etter dyrehelsepersonelloven § 17 eller 18.

Hva skal til for at rensefisk ikke må sorteres ut før ikke-medikamentell behandling?

Forskriftsteksten har to vilkår for unntaket, og begge må være oppfylt:

  1. Det er bedre for rensefiskens velferd å bli stående enn å sorteres ut.
  2. Beslutningen om å unnlate å sortere ut rensefisken er tatt i samråd med fiskehelsepersonell.

Det første vilkåret vil sjeldent være oppfylt. I dag kjenner vi ikke til en ikke-medikamentellbehandlingsform som er en mindre belastende for rensefisken enn en utsorteringsoperasjon (unntatt luselaser). Det innebærer at per i dag må rensefisk sorteres ut før ikke-medikamentell behandling, uavhengig av hva fiskehelsepersonell mener.

Nye metoder utvikles imidlertid raskt, og det kan komme metoder som er mindre belastende for rensefisken enn en utsorteringsoperasjon. Hvis slike ikke-medikamentelle metoder skulle komme, aktualiseres forskriftens andre vilkår. Beslutningen om ikke å utsortere må oppdretteren i så fall ta i samråd med fiskehelsepersonell.

Ikke medikamentell-behandling reguleres av dyrehelsepersonelloven § 18, som fastslår at bare den som er fiskehelsepersonell kan «behandle dyr (…)». Det betyr at etter dyrehelsepersonelloven er det fiskehelsepersonellet som beslutter om rensefisken må sorteres ut før behandling.

Akvakulturdriftsforskriften § 28 må forstås som at en oppdretter som ønsker å unnlate å sortere ut rensefisk, må rådføre seg med fiskehelsepersonell. Hvis fiskehelsepersonellet mener at det er bedre for den konkrete rensefiskens velferd å sorteres ut enn å behandles, plikter oppdretteren å sortere ut rensefisken.

Legemiddelbehandling

Legemiddelbehandling er også en operasjon som kan være belastende for rensefisken, og bestemmelsen i § 28 gjelder derfor også for slik behandling.

Hvis legemiddelbehandlingen skjer utenfor merd, med forutgående pumping av fisken, må rensefisken sorteres ut før legemidler tilsettes. Dette gjelder uavhengig av om fiskehelsepersonell mener at fisken kan gjennomgå behandlingen. Det er fordi medikamentell behandling utenfor merd er mer belastende for rensefisken enn en utsorteringsoperasjon.

Hva skal til for at rensefisk ikke må sorteres ut før legemiddelbehandling?

Hvis legemiddelbehandlingen skjer i merd uten pumping av fisken, kan det tenkes at det tas bedre hensyn til rensefiskens velferd hvis den blir stående i merden. Påkjenningen av utsorteringen og påkjenningen av behandlingen må avveies. Hvordan disse to forholdene bør vektes avhenger bl.a. av effekten legemiddelet har på rensefisken. Avveiningen må gjøres i samråd med fiskehelsepersonell.

Bare fisk som trenger behandling kan behandles med legemidler. Legemidlene som brukes ved behandling skal være godkjent for fiskeartene man behandler.

Fiskehelsepersonell må sørge for at en tilrådning om at rensefisken kan bli i merden før behandling, er i tråd med dyrehelsepersonelloven. Hvis fiskehelsepersonellet mener det er bedre for den konkrete rensefiskens velferd å sorteres ut enn å behandles, så plikter oppdretteren å sortere ut rensefisken.

 

Har du innspill?

Har du innspill til oppdatering av avklaringen?

 

Vi setter pris på alle innspill. Send dem til seniorrådgiver Inger Fyllingen, seksjon fiskehelse og fiskevelferd.

Fant du det du lette etter?