Faktaartikkel

Rensefiskkampanje vil gi viktig ny kunnskap

Publisert 01.06.2018     Sist endret 13.03.2019

Mattilsynet gjennomførte i 2018 et eget prosjekt på rensefisk. Vi førte tilsyn med oppdrettere, fiskere og brukere av rensefisk. I tillegg gjennomførte NTNU Samfunnsforskning en spørreundersøkelse på oppdrag fra oss. Oppsummering av resultatene fra tilsyn og spørreundersøkelsen har tatt lenger tid enn planlagt. Derfor er sluttrapport først klar utpå høsten 2019.

Mål for rensefiskkampanjen

Målet for rensefiskkampanjen er å bidra til god velferd for rensefisk gjennom å

 • få oversikt over hvordan rensefisken har det
 • øke bevisstheten om hvilke regler som gjelder for rensefisk
 • rette opp brudd på reglene
 • foreslå tiltak som bidrar til å sikre rensefisken god velferd

Hvorfor rensefiskkampanje?

Mye av rensefisken som brukes i kampen mot lakselus forsvinner og dør. Vi har sett i tilsynet at velferden til rensefisken i mange tilfeller ikke er god nok. Det vil vi gjøre noe med.

Velferdsproblemene kan blant annet skyldes at rensefisken ikke tilpasser seg livet i oppdrett, eller at dens behov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt når den fanges, lagres, transporteres, oppdrettes eller brukes.

Vi vil gjerne få mer eksakt kunnskap slik at vi kan gjøre noe med de mest kritiske punktene.

Kampanjeperiode

Kampanjen varer fra 1. juni og ut 2018. Sluttrapport høsten 2019.

Hvem vi kontrollerer?

 • Alle som oppdretter rensefisk
 • 25 prosent av de som bruker rensefisk i oppdrettsanlegg
 • En del av de som fisker rensefisk

Vi kontrollerer aktører langs hele kysten.

Spørreundersøkelse: Alle matfiskoppdrettere som bruker rensefisk og alle oppdrettere av rensefisk vil få tilsendt en spørreundersøkelse.

Vi vil vite mer om hvorfor rensefisken dør og hva den dør av. Vi trenger å vite om det f.eks. er forskjeller mellom lokalt fanget og langtransportert rensefisk, og om det er høyere dødelighet på villfanget kontra oppdrettet rensefisk.

Vi kontrollerer grunnleggende krav i regelverket

Alle som har ansvar for rensefisk må jobbe systematisk for å ha best mulig oversikt over antall rensefisk og dødelighet i anlegget til enhver tid.

Dette kontrollerer vi på settefiskanlegg

Vi undersøker om oppdretter har rutiner for å sikre at:

 • sykdom ikke kommer inn i og sprer seg i anlegget
 • levemiljøet til rensefisken er godt
 • syk fisk får forsvarlig behandling
 • oppdretter har oversikt over mengden rensefisk og dødelighet til enhver tid
 • personell har nødvendig kompetanse
 • vaksinering gjennomføres på forsvarlig vis og at manglende vaksinering er godt nok risikovurdert

Dette kontrollerer vi på matfiskanlegg

Vi undersøker om oppdretter har rutiner for å sikre at:

 • de har oversikt over mengden rensefisk og dødelighet til enhver tid
 • levemiljøet til rensefisken er godt
 • syk rensefisk får forsvarlig behandling
 • det tas hensyn til rensefiskens behov ved håndtering av laksen
 • personell har nødvendig kompetanse
 • rensefisk bare brukes ved behov og i den utstrekning som er nødvendig for å få effekt

Dette kontrollerer vi hos de som fisker rensefisk

Vi undersøker om fiskerne sikrer at:

 • båtene er registrert hos Mattilsynet slik at vi kan føre tilsyn med dem
 • fisken behandles skånsomt
 • fisken ikke blir stående uten tilsyn og fôring over lengre tid i innretninger for provisorisk oppbevaring
 • skadet fisk blir forsvarlig avlivet
 • personell har nødvendig kompetanse
 • fisken settes ut igjen i habitater der den har mulighet til å overleve

Dette kontrollerer vi hos de som oppbevarer rensefisk midlertidig på faste installasjoner

Vi undersøker om de som har ansvar for rensefisk i midlertidig oppbevaring sikrer at:

 • det finnes rutiner for å ha oversikt over mengden fisk og dødelighet til enhver tid
 • fiskens fysiologiske behov blir ivaretatt
 • fisken får tilsyn og fôr ved behov
 • skadet fisk blir forsvarlig avlivet
 • personell har nødvendig kompetanse
 • syk fisk får forsvarlig behandling og det ikke spres smitte
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til rensefiskkampanjen, kontakt Mattilsynets avdelingskontor. Tel: 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til rensefiskkampanjen, kontakt Mattilsynets avdelingskontor. Tel: 22 40 00 00